Tải bản đầy đủ - 67 (trang)
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ TÀI LIỆU TRÊN ANDROID

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ TÀI LIỆU TRÊN ANDROID

Tải bản đầy đủ - 67trang

- Mô tả chung: Người dùng thực hiện click chọn nút “đăng ký” thì chương trình

sẽ hiện ra form đăng ký cho người dùng điền các thông tin cần thiết như User

name, password, email. Người dùng bắt đầu đăng ký.

- Luồng sự kiện:

Hành động của tác nhân

Phản ứng của chương trình

1. Chọn vào nút “đăng ký”

3. Hiển thị ra form đăng ký

2. Điền thông tin và click nút “ok” để 4. Kiểm tra cơ sở dữ liệu, trả về thông

đăng ký

báo đăng ký thành công nếu chưa

người dùng chưa có trong CSDL và

trả về thông báo “không thành

5. Người dùng đăng ký lại thông tin

công” nếu thông tin đăng ký đã tồn

nếu không thành công. Hoặc có thể tiến

tại.

hành đăng nhập nếu đăng ký thành

công: XuLyDangKy: ManHinh: NguoiDung: User

1. chon nut dang ky

2. chon chuc nang dang ky

3. goi form dang ky5. dien thong tin dang ky4. hien thi form dang ky

6. gui yeu cau dang ky

7. truy van CSDL

8. tra loi (true/false)9. xu ly dang ky11. gui thong bao10. add nguoi dung12. hien thi thong baoHình 2.1: Biểu đồ trình tự UC đăng ký tài khoản341: chon nut dang ky

5: dien thong tin dang ky: ManHinh: User4: hien thi form dang ky

12: hien thi thong bao

3: goi form dang ky

11: gui thong bao

2: chon chuc nang dang ky

6: gui yeu cau dang ky

9: xu ly dang ky7: truy van CSDL

10: add nguoi dung8: tra loi (true/false)

: XuLyDangKy: NguoiDungHình 2.2: Biểu đồ cộng tác UC Đăng ký tài khoản

b) UC Đăng nhập

- Mục đích: Đăng nhập vào hệ thống chương trình.

- Tác nhân: Người dùng

- Mô tả chung: người dùng thực hiện click chọn “đăng nhập” thì chương trình sẽ

hiện form đăng nhập cho người dùng điền thông tin tài khoản gồm username và

password. Tiến hành đăng nhập.

- Luồng sự kiện:

Hành động của tác nhân

1. Click chọn nút “đăng nhập”

3. Người dùng điền thông tin đăng

nhập và click “ok”.5. Người dùng có thể đăng nhập lại

nếu thông tin chưa chính xác. Nếu

thông tin chính xác người dùng có

thể tiến hành các tác vị khác

(upload, download, chia sẻ tài

liệu...)35Phản ứng của chương trình

2. Hiển thị form đăng nhập

4. Chương trình kiểm tra thông tin

trong CSDL và thông báo đăng

nhập thành công nếu thông tin

chính xác hoặc thông báo không

thành công nếu người dùng chưa có

trong CSDL: DkDangNhap: ManHinh: NguoiDung: User1. Chon nut dang nhap

2. chon chuc nang dang nhap

3. goi form dang nhap5. nhap UserName+PassWord4. hien thi form dang nhap5. gui thong tin Dang nhap

6. Kiem tra thong tin dang nhap7. Truy van thong tin nguoi dung

8. tra loi truy van

9. gui thong bao

10.Hien thi form Nguoi dungHình 2.3: Biểu đồ trình tự UC đăng nhập4: hien thi form dang nhap5: nhap UserName+PassWord

1: Chon nut dang nhap: ManHinh: User

10: gui thong bao

3: goi form dang nhap

7: Kiem tra thong tin dang nhap11: Hien thi form Nguoi dung2: chon chuc nang dang nhap

6: gui thong tin Dang nhap8: Truy van thong tin nguoi dung9: tra loi truy van

: DkDangNhapHình 2.4: Biểu đồ cộng tác UC đăng nhập36: NguoiDungc) UC Thay đổi mật khẩu

- Mục đích: Người dùng thay đổi mật khẩu hiện tại.

- Tác nhân: người dùng

- Mô tả chung: người dùng đã đăng nhập hệ thống, click chọn thay đổi mật khẩu,

chương trình sẽ hiển thị form thay đổi mật khẩu. Người dùng điền các thông

tin:mật khẩu cũ, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu. Tiến hành thay đổi mật khẩu.

- Luồng sự kiện:

Hành động của tác nhân

Phản ứng của hệ thống

1. Click chọn “thay đổi mật khẩu”

2. Đưa ra Form thay đổi mật khẩu.

3. Người dùng điền thông tin và click 4. Truy vấn, đối sánh mật khẩu hiện tại,

”xác nhận”

xác nhận mật khẩu mới. Tiến hành thay

đổi mật khẩu nếu xác nhận chính xác

thông tin. Không thay đổi mật khẩu

nếu thông tin sai. Đưa thông báo.server

: User: ManHinh: DKChangePass1.chon chuc nang doi mat khau

2. chon chuc nang doi mat khau

3. yeu cau hien thi form doi mk

4. hien thi form thay doi mat khau5. dien mat khau cu + mat khau moi6. gui thong tin mat khau7. kiem tra thong tin

8. doi mat khau

9. update mat khau10. gui thong bao

11. hien thi thong baoHình 2.5: Biểu đồ trình tự UC đổi mật khẩu374: hien thi form thay doi mat khau

11: hien thi thong bao1: chon chuc nang doi mat khau

5: dien mat khau cu + mat khau moi

: User: ManHinh3: yeu cau hien thi form doi mk

10: gui thong bao6: gui thong tin mat khau

2: chon chuc nang doi mat khau7: kiem tra thong tin

8: doi mat khau9: update mat khau

server: DKChangePassHình 2.6: Biểu đồ cộng tác UC thay đổi mật khẩud) UC Khôi phục mật khẩu

- Mục đích: khôi phục lại mật khẩu người dùng trong trường hợp quên tên đăng

nhập hoặc mật khẩu đăng nhập.

- Tác nhân: Người dùng

- Mô tả chung: Từ màn hình chương trình, người dùng click chọn chức năng khôi

phục mật khẩu. Chương trình sẽ đưa ra form khôi phục mật khẩu. Người dùng

điền thông tin: email đăng ký. Tiến hành khôi phục mật khẩu.38- Luồng sự kiện:

Hành động người dùng

Phản ứng hệ thống

1. click chọn “khôi phục mật khẩu”

2. Đưa form khôi phục mật khẩu

3. điền thông tin email đăng ký và click 4. Truy vấn CSDL nếu có thông tin

“ok”

email đăng ký: gửi thông tin tài khoản

gồm “tên đăng ký” và “mật khẩu” tới

email cung cấp Nếu không có thông tin

trong CSDL: không gửi thông tin tài

khoản tới email cung cấp. Đưa ra thông

báo.

server

: User

: ManHinh: DkKhoiPhucMatKhauchon chuc nang khoi phuc tai khoan

chon chuc nang khoi phuc tai khoan

yeu cau hien thi form khoi phuc tai khoandien thong tin email dang kyhien thi form khoi phuc tai khoan

gui thong tin email dang ky

truy van email

xác nhan emailgui thong baogiu email khoi phuc tkhien thi thong baoHình 2.7 Biểu đồ trình tự UC khôi phục tài khoản394: hien thi form khoi phuc tai khoan1: chon chuc nang khoi phuc tai khoan

5: dien thong tin email dang ky11: hien thi thong bao: ManHinh: User

10: gui thong bao

3: yeu cau hien thi form khoi phuc tai khoan2: chon chuc nang khoi phuc tai khoan

9: giu email khoi phuc tk6: gui thong tin email dang ky7: truy van email

server

8: xác nhan email

: DkKhoiPhucMatKhauHình 2.8: Biểu đồ trình tự UC khôi phục tài khoản

e) UC Upload tài liệu

- Mục đích: upload tài liệu của người dùng lên server

- tác nhân: người dùng

- Mô tả chung: Người dùng đã đăng nhập hệ thống, khi click nút “upload”

giao diện chương trình sẽ đưa ra form upload, người dùng tìm, chọn file cần

upload và click “ok”. Tiến hành upload.

- Luồng sự kiện:

Hành động người dùng

Phản ứng hệ thống

1. Click chọn upload

2. Hiển thị form upload

3. Người dùng tìm, chọn file cần 4. Tiến hành upload. Đưa ra thông báo.

upload, click “ok”40server

: DKUpload: ManHinh: User

1. Chon nut upload2. chon chuc nang upload

3. Goi Form Upload

4. Hien thi Form Upload

5. chon file upload

6. Upload

7. Luu file vao Server

8. tra lai danh sach file

9. tra lai danh sach file

10. hien thi danh sach fileHình 2.9: Biểu đồ trình tự UC upload

4: Hien thi Form Upload

10: hien thi danh sach file1: Chon nut upload

5: chon file upload: User: ManHinh3: Goi Form Upload

9: tra lai danh sach file

2: chon chuc nang upload

6:Upload7: Luu file vao Server

server: DKUpload8: tra lai danh sach fileHình 2.10: Biểu đồ cộng tác UC upload41f) UC download tài liệu

- Mục đích: download tài liệu về client(điện thoại)

- Tác nhân: người dùng

- Mô tả chung: Người dùng đã đăng nhập hệ thống. Từ giao diện chương trình

“check chọn” tài liệu cần download, click “download”. Tiến hành download.

- Luồng sự kiện:

Hành động người dùng

Phản ứng hệ thống

1. click chọn file cần download, click 2. Tiến hành download, đưa ra thông

“download”

báo.42server: User: DKDownload: ManHinh

1 hien thi danh sach cac file

2. chon file3. chon chuc nang download

4. gui thong tin download

5. truy van file

6. tra lai danh sach file

7. download

8. thong bao

9. hien thi danh sach cac fileHình 2.11: Biểu đồ trình tự UC download431: hien thi danh sach cac file

9: hien thi danh sach cac file2: chon file

3: chon chuc nang download: ManHinh: User

8: thong bao7: download4: gui thong tin download5: truy van file

server

6: tra lai danh sach file

: DKDownloadHình 2.12: Biểu đồ cộng tác UC download tài liệug) UC delete file

- Mục đích: xóa file người dùng trên server

- Tác nhân: người dùng

- Mô tả chung: Người dùng đã đăng nhập hệ thống, từ màn hình giao diện người

dùng “check chọn” file cần delete, click nút “delete”. Tiến hành xóa file.

- Luồng sự kiện:

Hành động người dùng

1. Check chọn file, click “delete”

3. Người dùng click “ok”

5. Người dùng click “cancel”Phản ứng hệ thống

2. đưa ra cảnh báo “ xóa’

4. tiến hành delete, đưa ra thông báo

6. Hủy tác vụ, quay trở lại màn hình

người dùng.44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ TÀI LIỆU TRÊN ANDROID

Tải bản đầy đủ ngay(67 tr)

×