Tải bản đầy đủ
2 Phân tích bài toán

2 Phân tích bài toán

Tải bản đầy đủ

2.2.2 Đặc tả các chức năng của chương trình
- Select New Game: Chức năng này cho phép người chơi chọn một Sudoku.
Có 3 folder. Mỗi folder đại diện cho một mức độ chơi. Trong mỗi folder có một số
Sudoku, người dùng muốn chơi Sudoku nào sẽ chọn Sudoku đó. Khi tất cả các ô
trong Sudoku chơi đều được điền các giá trị hợp lệ (theo quy tắc của game) thì một
cửa sổ thông báo màn chơi đã kết thúc được hiện ra.
- Reset Game: Cho phép người chơi khôi phục lại trạng thái ban đầu của
Sudoku. Tất cả các giá trị đã được điền, các ghi chú đã gắn vào ô Sudoku sẽ bị xóa
hết.
- Set Checkpoint: Cho phép người chơi lưu lại trạng thái nào đó của Sudoku.
- Undo checkpoint: Người dùng có thể khôi phục lại trạng thái trước đó(đã
được lưu) và tiếp tục chơi, như vậy sẽ không mất thời gian để chơi lại từ đầu
-Add new game: Cho phép người chơi tự tạo ra một Sudoku của chính mình.
Sudoku này sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu với folder tương ứng.
- Select Input Method: Có 3 phương thức nhập, mỗi phương thức có cách
nhập số và ghi chú riêng, người chơi có thể chọn phươn thức nhập mong muốn.
- Game setting: Khi nhấn phím menu trên bàn phím của thiết bị, một menu
“setting” hiện lên cho phép người chơi tùy chọn một số chức năng như: tùy chỉnh
màu sắc, các thành phần hiển thị trên màn hình chơi game, bật/tắt nhạc nền…
- Add/Edit Description: Thêm ghi chú cho một Sudoku nào đó
- Delete game: Xóa một Sudoku khỏi danh sách các Sudoku hiện có
- Filter game: Hiển thị danh sách các Sudoku được lọc theo các trạng thái
nào đó (đang chơi, chưa chơi, đã hoàn thành)

43

2.2.3 Biều đồ UC
- Tác nhân của hệ thống: Hệ thống chỉ có một tác nhân là người chơi. Người
chơi có quyền chọn một Sudoku để chơi, cũng có thể thêm, sửa, xóa Sudoku đó.

Hình 2.2 Biểu đồ Use-Case của hệ thống.

44

2.2.4 Kịch bản cho các UC chính
2.2.4.1 UC Select new game
- Mục đích: Cho phép người chơi chọn một Sudoku để chơi.
- Luồng sự kiện chính:

Hành động của tác nhân

Phản ứng của hệ thống

1. Tại giao diện chính của game là
FolderList, người chơi chọn mức chơi.
2. Truy vấn cơ sở dữ liệu và hiển thị các
Sudoku ứng với mức chơi đã chọn ra giao
diện PuzzleList
3. Chọn một Sudoku bất kỳ
4. Truy vấn thông tin về Sudoku mà
người chơi đã chọn và hiển thị ra màn
hình chơi game là SudokuBoardView
5. Bắt đầu chơi game

45

Hình 2.3 Biểu đồ trình tự UC Select new game

46

Hình 2.4 Biểu đồ cộng tác cho UC Select new game
2.2.4.2 UC Set checkpoint
- Tạo điểm khôi phục cho game. Sau một số bước một số thay đổi trên
Sudoku, người chơi có thể khôi phục lại trạng thái này.
- Luồng sự kiện chính:
Hành động của tác nhân

Phản ứng của hệ thống

1. Tại giao diện chơi game là
SudokuBoardView, chọn “Menu”
2. Hiển thị các menu items cho người
chơi lựa chọn
3. Chọn menu “set checkpoint”
4. Lấy lệnh cuối cùng trong stack và đặt
nó là điểm checkpoint.

47

Hình 2.5 Biểu đồ trình tự UC Set CheckPoint

48

Hình 2.6 Biểu đồ cộng tác UC Set Checkpoint

49

2.2.4.3 UC Undo to checkpoint
- Mục đích: khôi phục lại trạng thái hiện tại của Sudoku trở về trạng thái tại
điểm checkpoint đã tạo trước đó.
- Luồng sự kiện chính:
Hành động của tác nhân

Phản ứng của hệ thống

1. Tại giao diện SudokuBoardView,
chọn “Menu”
2. Hiển thị các menu items cho người
chơi lựa chọn. Nếu có điểm checkpoint
trước đó, menu “undo to checkpoint”
được kích hoạt.
3. Chọn Undo to checkpoint
4. Khôi phục các lệnh đã thực hiện cho
đến khi gặp điểm lệnh được gắn là điểm
checkpoint, hiển thị lại giao diện.

50

Hình 2.7 Biểu đồ trình tự UC “Undo To Checkpoint”

51

Hình 2.8 Biểu đồ cộng tác UC “Undo To Checkpoint
2.2.4.4 UC Game setting
- Mục đích: Cho phép người chơi thay đổi các thiết lập của game
- Luồng sự kiện chính:
Hành động của tác nhân

Phản ứng của hệ thống

1. Tại giao diện SudokuBoardView,
chọn menu
2. Hiển thị các menu items
3. Chọn menu “setting”
4. Hiển thị các options
5. Thay đổi các thiết lập
6. Load lại giao diện theo thiết lập mới

52

Hình 2.9 Biểu đồ trình tự UC “game setting”

Hình 2.10 Biểu đồ cộng tác UC “Game Setting”

53