Tải bản đầy đủ
+Truyền ngược với mỗi liên kết điều chỉnh trọng số liên kết.

+Truyền ngược với mỗi liên kết điều chỉnh trọng số liên kết.

Tải bản đầy đủ

Hình 2.5: Sơ đồ khối quá trình huấn luyện mạng nơron

48

2.3.8. Nhận dạng ảnh kí tự
Quá trình nhận dạng của mạng neural đơn giản và dễ hiểu. Khi chương trình
chạy sẽ gọi các modun: phân tích ảnh, vector hóa... trong quá trình huấn luyện có
thể được sử dụng lại trong quá trình nhận dạng. Những bước cơ sở để nhận dạng
ảnh của kí tự có thể tóm tắt bởi sơ đồ hình 2.6 dưới đây

Hình 2.6: Sơ đồ khối quá trình nhận dạng kí tự

49

Thuật toán:
1. Nạp file ảnh.
2. Phân tích ảnh cho các dòng kí tự.
3. Với mỗi dòng tách các kí tự liên tiếp.
+ Phân tích và xử lý ảnh kí tự cho việc ánh xạ vào một vectơ đầu vào.
+ Đưa giá trị vecto đầu vào cho mạng neural và tính toán giá trị đầu ra.
+ Chuyển đổi mã Unicode đầu ra từ nhị phân tới kí tự tương ứng và trả ra
dưới dạng textbox.
2.3.9. Bảng mã ASCII sử dụng cho chương trình
Trong đề tài này chúng ta sử dụng mã Unicode gồm 256 mã được mã hóa
bằng 16 bit. Đây cũng là lý do mà số neural đầu ra là 16 neural, tương ứng với 16
bit của mã Unicode.
Dưới đây là một số mã ASCII sử dụng trong quá trình nhận dạng kí tự:

50

51