Tải bản đầy đủ
IV. Các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá

IV. Các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá

Tải bản đầy đủ

TÁC ĐỘNG CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ
Điều tiết
SX và
lưu thông
hàng hoá

Điều tiết các yếu tố sản xuất từ ngành này
sang ngành khác theo sự tác động của giá cả

Điều tiết hàng hoá từ nơi giá cả thấp đến nơi giá cả cao

Kích thích
cải tiến kỹ
thuật, tăng
NSLĐ, hạ
giá thành SP

Người sản xuất muốn có lãi thì phải hạ thấp giá trị
cá biệt hàng hoá của mình thấp hơn giá trị xã hội,
do đó phải cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao
động

Phân hoá
giàu nghèo

Những người có điều kiện SX thuận lợi và thường
xuyên thắng thế trong cạnh tranh thì trở thành giàu
có, ngược lại những người không có điều kiện SX
thuận lợi, lại gặp rủi ro thì thua lỗ, phá sản, nghèo khổ

Vận dụng quy luật giá trị như thế nào trong SX kinh doanh?

2. QUI LUẬT CẠNH TRANH
• Khái niệm: Sự ganh đua • Biện pháp:
về kinh tế giữa các chủ
- Cạnh tranh giá cả
thể trong nền SX HH để
thu nhiều lợi ích nhất cho - Cạnh tranh phi giá cả
mình.
• Vai trò:

• Phân loại: Cạnh tranh

- Tích cực: một trong những

giữa:
- Người SX-TD
- Người TD-TD
- Người SX-SX

động lực mạnh mẽ nhất
thúc đẩy SX phát triển.
- Tiêu cực: cạnh tranh không
lành mạnh gây tổn hại lợi
ích XH, cộng đồng

Tại sao cạnh tranh là quy luật kinh tế khách quan
của nền sản xuất hàng hoá?

Lúa gạo là "mũi nhọn" cạnh tranh

Các doanh nghiệp vận tải ôtô VN
liệu đủ sức cạnh tranh khi gia nhập

Thị trường viễn thông đang diễn ra
sự cạnh tranh khốc liệt

Khó tìm được hàng hoá Made in Viet
nam?

3. Qui luật cung cầu
CUNG
CẦU
có khả năng
thanh toán

YẾU TỐ XÁC ĐỊNH CẦU
-Giá cả hàng hoá
-Thu nhập
-Thị hiếu người tiêu dùng...

xác định

là tổng số HH có ở
thị trường hoặc có
khả năng đáp ứng
ngay cho thị
trường

YẾU TỐ XÁC ĐỊNH CUNG
-Giá cả hàng hoá
-Chi phí sản xuất
-Kỹ thuật - công nghệ...

Cầu xác định cung, cung xác định cầu tạo thành quy luật cung cầu

Mối quan hệ giữa cung cầu và giá cả hàng hoá?

1.Tại sao cầu là nhu cầu có khả năng thanh toán?
2.Tại sao nói cung không đồng nhất với sản xuất?
3.Nêu ví dụ về mối quan hệ giữa giá cả với cung cầu và ngược lại?

Sản lượng tôm sú đang cung vượt cầu

Bài tập tình huống:
Mục đích: kiểm tra lại kiến thức đã học và vận dụng vào giải
quyết những vấn đề thực tiễn thực tiễn đặt ra.
Yêu cầu: người học nghiên cứu tình huống đặt ra bằng lí luận đã
được học để giải quyết
Tổ chức thực hiện: giảng viên nêu lần lượt từng tình huống,
từng học viên theo cách hiểu của mình trả lời.
Thời gian 5-7 phút một tình huống

Tình huống 1
Hai đại lý bán GAS trên cùng một địa bàn: đại lý thứ nhất
bán 1 bình (12 kg) GAS có giá 460.000 đồng. Đại lý thứ hai bán
giá 460. 000 đồng, tặng thêm 0,5 kg bột dặt (biết rằng chất lượng
và số lượng gas giống đại lý thứ nhất)? Tại sao lại như vậy?
Cách giải quyết:
Đây là thủ đoạn cạnh tranh nhằm giành dật thị trường của
đại lý thứ hai. Vì trong cùng thời điểm, cùng trên địa bàn, cùng
chất lượng như nhau, giá bán cũng bằng nhau, chất lượng phục
vụ như nhau. Để thu hút nhiều hơn khách hàng về phía mình
buộc đại lý hai phải dùng chiêu thức tặng quà khi mua hàng của
mình...

Tình huống 2
Theo Hiệp hội Thép Việt Nam dự báo, hiện nay các nhà
máy thép hiện có, với năng lực sản xuất khoảng 100 triệu
tấn/năm, Việt Nam sẽ thừa thép, cung về thép rất lớn? Theo đồng
chí đó có phải là cung của thép không?
Cách giải quyết
Không phải.
Vì, theo khái niệm về cung (Cung là lượng hàng hóa hay
dịch vụ mà người bán có khả năng và sẵn sàng bán ở các mức
giá khác nhau trong thời gian nhất định), gồm hai yếu tố cơ bản là
khả năng và ý muốn sẵn sàng bán hàng hóa. Như vậy, khả năng
ở đây là khả hiện thực chứ không phải khả năng ở dạng tiềm
năng; hơn nữa còn gắn yếu tố muốn bán và sẵn sàng bán với các
mức giá khác nhau trong thời gian nhất định. Với thông báo của
hiệp hội thép Việt Nam đó chỉ là thông báo dự kiến nguồn cung về
thép chứ không gọi là cung...

Tình huống 3
Cuộc sống dân cư ở đảo Trí Nguyên rất nghèo vì ở đó
không có điện sinh hoạt, thiếu thông tin về kinh tế, văn hóa - xã
hội. Vì vậy, ở đó có cầu rất lớn về mặt hàng ti vi. Nói như vậy có
đúng không? Vì sao?
Cách giải quyết:
Không phải.
Vì, trường hợp này phải phân biệt cho đúng cầu về hàng hóa dịch
vụ và nhu cầu về hàng hóa dịch vụ.
Cầu là lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người mua có khả
năng và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong thời điểm
nhất định. Còn nhu cầu là những mong muốn và nguyện vọng vô
hạn của con người. Sự khan hiếm làm cho hầu hết các nhu cầu
không được thõa mãn.
Vậy, tình huống này không thể xem đó là cầu mà đó là nhu
cầu của dân cư vùng đảo Trí Nguyên.

V.THỊ TRƯỜNG
1.Khái niệm:
– Nghĩa hẹp: Sự trao
đổi mua bán hàng
hoá gắn với một
không gian, thời
gian, địa điểm nhất
định.
Chợ trên sông
(Cần Thơ)
Chợ
quê
(Huế)

Chợ cóc Đà Lạt

Chợ phiên (Cao
Bằng)

Sở giao dịch chứng khoán

Một siêu thị ở Nhật Bản

- Nghĩa rộng:
Là tổng thể các mối quan hệ
và hình thức trao đổi mua
bán hàng hoá trực tiếp hoặc
gián tiếp
Một siêu thị ở Pháp