Tải bản đầy đủ
b. Ưu thế của sản xuất hàng hoá

b. Ưu thế của sản xuất hàng hoá

Tải bản đầy đủ

II. Hàng hoá
1. Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá
a. Hàng hóa là gì?
Là sản phẩm của lao động, có thể thoả mãn nhu cầu nào
đó của con người thông qua trao đổi mua bán
- Gọi HH phải là sản phẩm của lao động
- Hàng hóa đó nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người
- Đi vào tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán trên thị trường

- GIÁ TRỊ SỬ DỤNG:
Là công dụng của hàng
hoá để thoả mãn nhu
cầu nào đó của con người.

b. Hai thuộc tính
Của hàng hóa

GTSD do thuộc tính tự nhiên của vật
phẩm quyết định
Một HH có 1 hoặc nhiều GTSD
GTSD được phát hiện dần qua sự phát
triển của KH-KT và LLSX
Là giá trị sử dụng cho xã hội, là
vật mang GIÁ TRỊ TRAO ĐỔI

- GIÁ TRỊ
Là lao động xã hội của
người SX HH kết tinh trong
hàng hoá

Giá trị của hàng hóa mang
giá trị trao đổi:
Là quan hệ tỉ lệ về
lượng trao đổi giữa
các GTSD khác nhau,
Ví dụ: 1m vải = 5kg thóc
2h = 2h

Tại sao giá trị sử dụng của HH là phạm trù vĩnh viễn; giá trị của HH là
phạm trù lịch sử? Mục đích nhà sản xuất là giá trị, song tại sao họ vẫn phải quan
tâm mẫu mã nhãn mác và công dụng của hàng hóa?

c. MỐI
QUAN
HỆ

THỐNG
NHẤT

Cùng tồn tại trong một hàng hoá

GIỮA
HAI
THUỘC
TÍNH
CỦA

MÂU

HÀNG

THUẪN

HOÁ

Với tư cách là GTSD, các HH không đồng
nhất về chất, nhưng với tư cách GT,
các HH đều là sự kết tinh của lao động

Nếu giá trị của hàng hoá không được thực hiện
sẽ dẫn đến vấn đề gì với nền kinh tế hàng hóa?

2.Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá

a. LĐ CỤ THỂ

LAO
ĐỘNG SX
HH

-Là LĐ có ích dưới một hình
thức cụ thể của những nghề
nghiệp chuyên môn nhất định.
- Tạo ra GTSD của hàng hoá
TÍNH CHẤT TƯ NHÂN

b. LĐ TRỪU TƯỢNG

- Là sự tiêu hao sức LĐ của
người sx hàng hoá
- Tạo ra giá trị của hàng hóa

TÍNH CHẤT XÃ HỘI

Mâu thuẫn cơ bản của nền sản xuất hàng hoá ( phần c)
Vấn đề đặt ra cần trao đổi, làm rõ: Tại sao trong SXHH lại luôn chứa đựng
nguy cơ khủng hoảng sản xuất thừa? Biểu hiện của vấn đề này trong
thực tế?

c. Mâu thuẫn cơ bản lao động tư nhân và lao động xã hội
Trong nền SXHH luôn chứa đựng nguy cơ khủng hoảng SX thừa
bởi xuất phát từ mẫu thuẫn giữa tính 2 mặt của lao động sản xuất
Hàng hóa và nó được biểu hiện thành mâu thuẫn giữa tính tư
nhân và tính xã hội của lao động sản xuất hàng hóa. Cụ thể là:
- Sản phẩm của người sản xuất hàng hoá riêng biệt tạo ra
có thể không ăn khớp với nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Khi sản
xuất vượt quá nhu cầu tiêu dùng của xã hội sẽ có một số hàng
hoá không bán được, tức không thực hiện được giá trị.
- Mức tiêu hao lao động cá biệt của người sản xuất hàng
hoá cao hơn so với mức tiêu hao mà xã hội chấp nhận, khi đó
hàng hoá cũng không bán được hoặc bán được nhưng không thu
hồi đủ chi phí lao động bỏ ra.
Mâu thuẫn trên mầm mống của mọi mâu thuẫn trong nền
sản xuất hàng hoá. Chính vì những mâu thuẫn ấy mà sản xuất
hàng hoá vừa vận động phát triển, vừa tiềm ẩn khả năng khủng
hoảng kinh tế.