Tải bản đầy đủ
Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hoá

Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hoá

Tải bản đầy đủ

Phân công
lao động
xã hội

Sự chuyên môn hoá
SX, phân chia LĐXH vào
các ngành, các lĩnh
vực SX khác nhau

Có chế độ sở hữu
khác nhau
Về tư liệu sản xuất

Chế độ SH quy định tư cách
pháp nhân
để quyết định SX cái gi`?
SX như thế nào? SX bán cho ai?
do người sở hữu quyết định

Tại sao sản xuất hàng hoá là một phạm trù lịch sử?
Tại Đại Hội toàn quốc lần thứ XI Đảng CSVN lần nữa khẳng định:
“thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều
thành phần vận động theo cơ chế thị trường có định hướng
XHCN của Nhà nước”. Điều này có ý gì khi nghiên cứu hai điều
kiện của sản xuất hàng hóa?

3. Đặc trưng, ưu thế của sản xuất hàng hoá
a. Đặc trưng

- SX HH là SX để trao
đổi, mua bán

- Lao động của người SX HH
vừa mang tính tư nhân vừa
mang tính XH

b. Ưu thế của sản xuất hàng hoá
-Thúc
-Thúcđẩy
đẩy
phân
phâncông
công
lao
laođộng
động
XH
XHphát
pháttriển.
triển.
- -Giao
Giaolưu
lưu
kinh
kinhtếtếgiữa
giữa
các
cácvùng,
vùng,
đời
đờisống
sốngvật
vật
chất,
chất,tinh
tinhthần
thần
được
đượcnâng
nângcao
cao

Ưu
Ưuthế
thếcủa
của
sx
sxhàng
hànghoá
hoá

- -Môi
Môitrường
trường
cạnh
cạnhtranh,
tranh,các
các
quy
quyluật
luậtKT
KTtác
tác
động
độnglàlàđộng
động
lực
lựccải
cảitiến
tiến
kỹ
kỹthuât
thuât

- -Quy
Quymô
môSX
SXmở
mở
rộng
rộngdựa
dựatrên
trên
nhu
nhucầu,
cầu,
nguồn
nguồn
lực
lựcXH,
XH,
thúc
thúcđẩy
đẩy
SX
SXphát
pháttriển.
triển.

II. Hàng hoá
1. Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá
a. Hàng hóa là gì?
Là sản phẩm của lao động, có thể thoả mãn nhu cầu nào
đó của con người thông qua trao đổi mua bán
- Gọi HH phải là sản phẩm của lao động
- Hàng hóa đó nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người
- Đi vào tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán trên thị trường