Tải bản đầy đủ
Tư bản cố định và tư bản lưu động * Căn cứ vào phương thức chu chuyển giá trị của các yếu tố SX vào sản phẩm mà người ta phân TBSX thành tư bản cố định và tư bản lưu động

Tư bản cố định và tư bản lưu động * Căn cứ vào phương thức chu chuyển giá trị của các yếu tố SX vào sản phẩm mà người ta phân TBSX thành tư bản cố định và tư bản lưu động

Tải bản đầy đủ

í ngha ca vic phõn chia TB thnh:
T bn c nh v T bn lu ng
T bn bt bin, T bn kh bin

Cỏc loi T bn

TBC v TBL

TBBB v TBKB

Cn c
phõn chia

í ngha
ca vic phõn chia

Phng thc chuyn
L s qun lý s
giỏ tr ca cỏc b phn dng vn c nh, vn
t bn vo giỏ tr sn lu ng mt cỏch cú
phm mi
hiu qu.
Vai trũ ca chỳng
trong quỏ trỡnh to ra
giỏ tr thng d

Ch rừ ngun gc to
ra m
10

T bn sn xut
T bn c nh

T bn lu ng

11

Hao mũn ca t bn c nh
T bn c nh c s dng lõu di trong nhiu chu k sn
xut. Nú b hao mũn dn trong quỏ trỡnh sn xut. Cú hai loi
hao mũn l hao mũn hu hỡnh v hao mũn vụ hỡnh.

T bn
c nh

Hu hỡnh

V GTSD

Vụ hỡnh

V GT

Hao mũn

Nờu nhng bin phỏp v ý ngha
ca vic khc phc hao mũn hu
hỡnh v vụ hỡnh?
12

í NGHA CA VN NGHIấN CU
Qua nghiờn cu tun hon TB; chu chuyn TB; T bn
c nh v t bn lu ng rỳt ra ý ngha i nn sn hng
húa nc ta:
- Bo qun, s dng trang thit b mỏy mỏy múc ỳng quy
trỡnh k thut, khộo di tui th. Quay vũng nhanh sn xut v
lu thụng, khu hao nhanh t bn c nh
- Khụng hao mũn hu hỡnh v vụ hỡnh gõy thit hi cho
n v v doanh nghip nht i cỏc doanh nghip Nh nc
trong c ch th trng hin nay.
- Bo m tớnh ỳng tớnh cỏc yu t u vo giỏ thnh
sn phm, tng sc cnh tranh
- Qua nghiờn cu ln na cho thy t liu sn xut khụng
to ra giỏ tr thng d.

II. S PHN CHIA GI TR THNG D GiA CC NH T
BN TRONG CễNG NGHIP
TèNH HUNG: Mt doanh nghip t bn mun SX kinh doanh thu
li nhun yu t cn cú SX kinh doanh l gỡ
Yờu cu t c:
-Yu t cn cú ú l gỡ
-Chi phớ sn xut TB l gỡ
-Thc cht chi phớ sn xut t bn
-So sỏnh chi phớ TB vi chi phớ thc t( K vi G giỏ tri hng húa)
-Li nhun l gỡ
-So sỏnh li nhun vi giỏ tr thng d
-Cnh tranh l gỡ? cnh tranh l quy lut kinh t KQ hay CQ
-Cú my loi cnh tranh
-í ngha nghiờn cu ca vn
Phng phỏp: Nhúm lm vic 15 phỳt tho lun ton lp 20
phỳt, kt lun 5 phỳt
Cỏch t chc nhún nh c

1.Mun tin hnh sn xut kinh doanh cn
chi phi t bn
a.Chi phí sản xuất TBCN : K
Chi phí lao động thực tế ( G ) = c + v + m (giỏ tr HH)
Chi phí sản xuất TBCN ( k ) = c + v

K= G-m

Thc cht chi phớ sn xut (K) l chi phớ t bn c+v

Chi phí sản xuất TBCN là gì ?

Chi phí sản xuất TBCN là
phần giá trị bù lại giá cả
của những TLSX và giá cả
SLĐ đã tiêu dùng để sản
xuất ra hàng hoá cho nhà
TB

Hãy so sánh giá trị của hàng hoá (G) với chi phí sản
xuất TBCN ( k) ?

b.So sánh G và k
Về

mặt lợng:

G > k
G>K c+v+m > c+v
G K = c + v + m (c + v) = mVề mặt chất :

Chi phí sản xuất TBCN (k) là chi phí về t bản, còn
giá trị hàng hoá( G ) l chi phí lao động thực tế để
sản xuất ra hàng hoá.

2.Li
nhun
t bn
(P)

Li nhun: l s
tin lói m nh t
bn thu c sau
khi ó bự p chi
phớ sn xut
P = G K = (c +
v + m) ( c + v )
=m
Li nhun v giỏ
tr thng d cú s
ging nhau v
lng v khỏc
nhau v cht:

V lng, nu giỏ c bng
giỏ tr thỡ P = m; nu giỏ c
khụng khp vi giỏ tr thỡ li
nhun cú th ln hn hoc nh
hn giỏ tr thng d, nhng
trong xó hi thỡ tng li nhun
bng tng s giỏ tr thng d.

V cht, giỏ tr thng d l ni
dung c to ra trong lnh vc
sn xut v do t bn kh bin
to ra, cũn li nhun l hỡnh
thc biu hin bờn ngoi ca
giỏ tr thng d, c quan
nim l con ca t bn ng
trc.
Ti sao núi phm trự li nhun xuyờn tỏc quan h búc lt TBCN?

3.T
sut
li
nhun
(P)

T sut
li
nhun: l
t l phn
trm gia
tng s
li nhun
vi ton
b t bn
ng ra
sn xut
kinh
doanh

Cụng thc tớnh

so sỏnh P

P
P =

x 100%

v m

K

V lng: P bao gi cng nh hn m

V cht: P biu hin mc doanh
li ca vic u t t bn, nú che du
trỡnh búc lt; cũn m biu hin trỡnh
búc lt ca t bn

4. Cnh tranh TB v sự hình thành lợi nhuận bình
quân và giá cả SX

Nội bộ ngành

Cạnh tranh TBCN

Giữa các ngành