Tải bản đầy đủ
V.nền hóa học xanh ở việt nam

V.nền hóa học xanh ở việt nam

Tải bản đầy đủ

V

Nghiên cứu tổng hợp nhiều hợp chất
hữu cơ theo hướng Hóa học xanh, sử

tác giả tại Đại học KHTN-Đại học quốc

Trà vinh

dụng lò vi sóng (microway) của nhóm

4/20/17gia TP. Hồ Chí Minh.Nghiên cứu tổng hợp các xúc tác kích
thước nano, ứng dụng trong tổng hợp
hữu cơ và chế biến dầu

27

V

 Nghiên cứu công nghệ gia công thuốc BVTV sử dụng dung môi nước thay thế dung môi
hữu cơ hoặc không dùng dung môi;
 Nghiên cứu tổng hợp Biogas sinh học từ các nguồn nguyên liệu phế thải.
4/20/17
Trà vinh
28

V

2.Hạn chế

 Tuy nhiên, việc áp dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn vẫn còn hạn chế sau:Về nguồn nhân lực trong sản xuất và sử dụng hóa chất nói chung là còn thiếu về số lượng và
không cao về chất lượng.Hiện nay sự nhận thức về tầm quan trọng và các nội dung của hóa học xanh trong công đồng,
cũng như các nhà quản lý sản xuất còn gần như đứng ngoài cuộc,….

Trà vinh

Trình độ công nghệ sản xuất, trang thiết bị máy móc sản xuất hóa chất phần lớn được nhập
,trong điều kiện thiếu thông tin, thiếu vốn nên còn ở mức thấp.

4/20/1729

vi.Tài liệu tham khảo

 https://hoahocngaynay.wordpress.com/tag/hoa-h%E1%BB%8Dc-xanh/

Trà vinh

 https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3a_h%E1%BB%8Dc_xanh

4/20/17

 Thư viện điện tử đại học Trà Vinh.

o Tailieu.vn

30

4/20/17
Trà vinh

CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG
NGHE !!!
31