Tải bản đầy đủ - 102 (trang)
Hình 3.2: Nguyên lý truyền động cụm trục Y

Hình 3.2: Nguyên lý truyền động cụm trục Y

Tải bản đầy đủ - 102trang

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ KHÍ

GVHD: Th.S NGUYỄN MINH TUẤN

NM = f2.

-θs

1,8

.60 = 353,33.

.60 = 106(v / p)

o

360

360Momen xoắn tải:

F = FA + m. g (sin θ + µ cos θ ) = 0 + 1,5.9,81(0 + 0,12.1) = 1,7625( N )

F .D 1, 7625.12.10 −3

TL =

=

= 11,52.10 −3 ( Nm)2.0,92-Momen quán tính của hệ:

Momen quán tính của đai, cụm đầu đùn và cụm trục x:

22 12.10−3 

D

−5

2

J m1 = m1.  ÷ = 1,5. 

÷ = 5, 4.10 ( kgm )

2

 2 Momen quán tính của bánh đai:

1

1

J m 2 = .mbd .D 2 = . ( 3, 6.10 −3 ) . ( 12.10 −3 ) = 6, 48.10−8 ( kg.m2 )

8

8Momen quán tính ổ lăn 608zz (giả sử khối lượng ổ lăn phân bồ đều)

2

2

1

1

J m 3 = .mol . ( D12 − D22 ) = . ( 113.10−3 ) . ( 16.10−3 ) − ( 8.10 −3 )  = 2, 72.10−6 ( kg.m 2 )

8

8-Tổng momen quán tính của hệ

J L = J m1 + J m 2 + J m 3 = 5, 4.10−5 + 6, 48.10−8 + 2, 72.10−6 = 8,19.10−5 ( kg.m 2 )-Momen gia tốc

Ta = ( J 0 + J L ) .π .θ s f 2 − f1

π .1,8 353, 33 − 0

.

= ( J 0 + 8,19.10−5 ).

.

= 2775 J 0 + 0, 2227( N .m)

o

180

t1

180o

4.10 −3Với J 0 là momen quán tính của rotor động cơ.

-Tổng momen xoắn cần thiết

TM = ( TL + Ta ) .S f = (11,52.10−3 + 2775 J 0 + 0, 2272).2 = 0, 4376 + 5550 J 0VớiSf = 2là hệ số an toàn3.2.3 Tính toán đai răng truyền động từ động cơ cho trục Y:

47CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ KHÍ

GVHD: Th.S NGUYỄN MINH TUẤN

ct

Plvct

6 Plv

T =9,55.10 . ct =9,55.10 . ct =469.2 Nmm

n lv

n lv

Mômen tác dụng:

.

6-Plvct

=49,13.10- 6

ct

n lv

-Môđun m xác định theo công thức thực nghiệm:

m = 3,5. 3103 .P

= 3,5. 3 49,13.10−3 = 1

n

. Công thức (4.28) tài liệu [1].Chọn môđun m = 1 mm, chiều rộng b = 8 mm. (Bảng 4.28 tài liệu [1]).

-Chọn số răng trên bánh chủ động: z1 = 20 răng. (Bảng 4.29 tài liệu [1])

Chọn tỉ số truyền u = 1.

Khoảng cách trục a : a min ≤ a ≤ a maxa min = 0,5m (z1 +z 2 ) + 2m = 13,2 mm

Với a max = 2m (z1 +z 2 ) = 80 mm

Chọn a = 50 mm.-2a z1 + z2 ( z2 − z1 ) 2 p

zd =

+

+

= 70

p

2

40a

Số răng đai

răng

l

=

180

mm

Chiều dài đai d

chọn theo bảng 4.30 tài liệu [1].-2

2

Tính lại khoảng cách a = (λ + λ − 8∆ ) / 4= 70 mm-Trong đó: λ = ld − p( z1 + z2 ) / 2 và ∆ = m(z2 − z1 )/2

-Theo bảng 4.27 tài liệu [1]. Ta có:

Chiều cao răng: h= (0,6 → 0,9)m = 0.75 mm

Chiều rộng răng: S= (1 → 1,2)m = 1 mm-Tính lực vòng:Ft =

-1000 P1

= 1000.0,00308 = 3,08 N

v

.Lực căng đai ban đầu:

48CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ KHÍ

GVHD: Th.S NGUYỄN MINH TUẤNF0 = 1,4.b = 1,4.8 = 11,2 N . Công thức (4.35) tài liệu [1].

-Lực tác dụng lên trục:Fr = 1,2.Ft = 1,2.3,08 = 3,7 N . Công thức (4.36) tài liệu [1].

3.2.4 Tính toán trục bánh đai bị động truyền động cho trục Y.

 Chọn vật liệu chế tạo trục và ứng suất cho phép:Chọn thép 45, Theo Bảng 7.1 tài liệu [1] ta có:σ b =785 MPa; σch =540 MPa; τch =324 MPa;σ - 1 =383 MPa

Chọn vật liệu trục là thép C45: [t ] =25 MPa

 Tính toán sơ bộ đường kính trục:Mômen xoắn trên trục: T =480 Nmm

Chọn sơ bộ đường kính trục:

35T

=

[ τ]35.480

= 4,58mm

25. Công thức (10.9) tài liệu [1];5Chọn d =5mm tại vị trí lắp bánh đai1030

20Hình 3.3: Phác thảo kết cấu sơ bộ trục49CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ CƠ KHÍ

GVHD: Th.S NGUYỄN MINH TUẤNHình 3.4: Sơ đồ biểu diễn lực trên trục

Chiều dài trục AB = 460 mm

-Trong mặt phẳng xOy:

Phương trình cân bằng mômen:åMB=0R Ay .460 - Fr .10 =0

F .10 187.10

® R Ay = r

=

=4,07 N

460

460

Phương trình cân bằng lực theo trục y:åFy=0R By =- R Ay + Fr =- 4,07 +187 = 182,93NF 187

Fd1 =Fd 2 = r =

=93,5N

2

2

-Trong mặt phẳng XOZ:

Phương trình cân bằng mômen:åMB=0R Ax .460 - Fd1.420 - Fd2 .30 =0

F .420 +Fd 2 .30 93,5.460

® R Ax = d1

=

=93,5 N

460

460

R Bx =R Ax =93, 5N

50Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.2: Nguyên lý truyền động cụm trục Y

Tải bản đầy đủ ngay(102 tr)

×