Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

Tải bản đầy đủ

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC HIỆN
GVHD: Th.S NGUYỄN MINH TUẤN

Hình 5.2 Mẫu thử nghiệm 1
Kích thước thiết kế: 30x20x10 mm
Chiều cao in mỗi lớp 0.2mm
Thời gian in: 27 phút 48 giây
Số lớp: 50
Vật liệu cần thiết: 1392mm
Kích thước in thực tế: 29.9x20.5x10.1 mm
Nhận xét:
Sai số trục X: 0.33
Sai số trục Y: 2.5
Sai số trục Z: 1
Lớp đầu tiên bề mặt của sản phẩm không được mịn và còn rời rạc.

98

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC HIỆN
GVHD: Th.S NGUYỄN MINH TUẤN

5.2.2 Mẫu thử nghiệm 2

Hình 5.3: Mẫu thử nghiệm 2
Kích thước thiết kế:
Đường kính ngoài: 50 mm
Đường kính trong: 40 mm
Bề dày: 5mm
Thời gian in: 29 phút 38 giây
Số lớp: 25
Vật liệu cần thiết: 2049 mm
Nhận xét: Bề mặt mịn hơn so với chi tiết 1 nhưng vẫn còn sai số làm sản phẩm bị
méo ở vị trí đánh dấu trên hình vẽ, sai số này xảy ra do hệ thống cơ khí dây đai chưa
đảm bảo độ căng
5.2.3 Mẫu thử nghiệm 3

99

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC HIỆN
GVHD: Th.S NGUYỄN MINH TUẤN

Hình 5.4: Mẫu thử nghiệm 3
Vật liệu sử dụng:Nhựa PLA 1.75mm
Thời gian in: 2 giờ 3 phút 48 giây
Số lớp cắt:294
Vật liệu sử dụng: 4492 mm
Nhận xét: Vật liệu đùn ra khá đều, chi tiết in mịn nhưng vẫn còn lượng vật liệu
dư ở tai.
5.3: Hướng phát triển của đề tài
-

Kích thước hệ thống máy in vẫn còn nhỏ chưa in được các sản phẩm to, do đó
tính toán để làm khung máy cùng hệ thống cơ khí để có thể in được sản phẩm
lớn hơn, phục vụ tốt hơn các nhu cầu in 3D

100

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC HIỆN
GVHD: Th.S NGUYỄN MINH TUẤN
-

Hiện tại chỉ có 1 đầu phun nên chỉ in được các sản phẩm 1 màu chưa đáp ứng
được nhu cầu sử dụng nên phát triển để hệ thống có thể sử dụng 2 hoặc 3 đầu

-

phun để in được chi tiêt sinh động hơn
Thiết kế hệ thống thăng bằng bàn in bằng cảm bến tiệm cận để đầu phun có thể

-

dò tất cả các điểm trên bàn in đàm bảo chi tiết được in bằng phẳng
Thiết kế hệ thống in cơ bằng việc sử dụng các nut nhấn di chuyển gắn trên máy,
sử dụng LCD để hiển thị thời gian in, nhiệt độ thay cho việc sử dụng máy tính,

-

tiến tới thương mại hóa đảm bảo máy in mang tính thẩm mỹ
Xử lý các sai số để đàm bảo chi tiết in độ chính xác cao.

101

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ THỰC HIỆN
GVHD: Th.S NGUYỄN MINH TUẤN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Trịnh Chất – Lê Văn Uyển (2010), Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động cơ khí, tập
1, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
[2] Nguyển Hữu Lộc (2011), Cơ sở thiết kế máy, Nhà xuất bản đại học Quốc Gia.
[3] Lê Khánh Điền (2013), Vẽ kỹ thuật cơ khí, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia
Tp.HCM
[4] Vũ Tiến Đạt (2012), Vẽ cơ khí, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM
[5] Nguyễn Thị Phương Hà – Huỳnh Thái Hoàng (2011), Lý thuyết điều khiển tự động,
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp.HCM
[6] Ninh Đức Tốn (2010), Dung sai lắp ghép, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
TRANG WEB THAM KHẢO
www.reprap.vn
http://3dprinterreprap.blogspot.com

96