Tải bản đầy đủ
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Tải bản đầy đủ

Luận văn tốt nghiệp

1. NH
2. TP
3. CN
4. DN
5. KQKD
6. NHTM
7. NHNN
8. CBCNV
9. TCKT
10. TMCP

Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội

Ngân hàng
Thành phố
Chi nhánh
Doanh nghiệp
Kết quả kinh doanh
Ngân hàng thương mại
Ngân hàng nhà nước.
Cán bộ công nhân viên
Tổ chức kinh tế
Thương mại cổ phần

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn của Ngân hàng VPBANK-CN Hà Nội…........24
Bảng 2.2 Chi phí huy động vốn…………………………………………….........26
Bảng 2.3 Tình hình dư nợ cho vay của Ngân hàng VPBANK-CN Hà Nội……...27
Bảng 2.4 Đánh giá hiệu quả huy động vốn…………………………………….29

45
GVHD : GS.TS Vũ Văn Hóa

45
SV : Đỗ Băng Thanh

Luận văn tốt nghiệp

46
GVHD : GS.TS Vũ Văn Hóa

Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội

46
SV : Đỗ Băng Thanh

Luận văn tốt nghiệp

Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội

MỤC LỤC

47
GVHD : GS.TS Vũ Văn Hóa

47
SV : Đỗ Băng Thanh