Tải bản đầy đủ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ

Cao đẳng Sư phạm Trung Ương, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Sư
phạm Hà Nội.
14. Đặng Phương Kiệt, Nguyễn Khắc Viện (1996). Tâm lí và Đời sống. NXB
Khoa học xã hội
15. Nguyễn Đức Minh, Phạm Văn Mục, Lê Văn Tạc (2006), Giáo dục trẻ
khuyết tật Việt Nam, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Giáo dục.
16. Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trí tuệ bậc tiểu học (2009). Dự án Giáo
dục hòa nhập cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, NXB Giáo dục.
17. Khoa Giáo dục đặc biệt (2008), Tài liệu tập huấn Can thiệp hành vi cho học
sinh có nhu cầu đặc biệt, Hà Nội.
18. Phan Trọng Ngọ, Nguyễn Đức Hưởng (2013), Các lý thuyết phát triển tâm
lý người, NXB Đại học Sư phạm.
19. Hoàng Thị Lệ Quyên (2016), Ứng dụng mô hình can thiệp và hỗ trợ
hành vi tích cực của Green Irene cho học sinh Tự kỉ ở Việt Nam, báo
cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường.
20. Phạm Ngọc Quân (2014), Biện pháp quản lí hành vi trẻ Rối loạn phổ Tự kỷ
trong lớp mầm non hòa nhập, Luận văn thạc sĩ.
21. Đỗ Thị Thảo (2004), Quản lí hành vi trẻ khuyết tật trí tuệ, Tài liệu tập huấn,
Hà Nội.
22. Khúc Năng Toàn, Trần Văn Công, Nguyễn Thị Nha Trang, Trần Thị Lệ
Thu, Đào Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Kim Hoa (2013), Các hướng tiếp cận
can thiệp dành cho trẻ Tự kỷ trên Thế giới và kết quả nghiên cứu thực trạng
dịch vụ can thiệp tại Việt Nam, Kỉ yếu hội thảo, Viện khoa học Giáo dục
Việt Nam.
23. Đào Thị Thu Thủy (2006), Một số biện pháp giảm thiểu hành vi bất thường
của trẻ Tự kỷ tuổi mẫu giáo trong trường mầm non hòa nhập. Luận văn thạc
sỹ Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
24. Trần Thị Minh Thành (CB), Nguyễn Nữ Tâm An (2014), Quản lí hành
vi cho trẻ khuyết tật trí tuệ, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội

82

82

25. Trần Thị Thiệp (Cb), Hoàng Thị Nho, Trần Thị Minh Thành ( 2014),
Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật. Giáo trình
25. Trần Thị Thu Cúc (2011), Biện pháp phát triển tập trung chú ý cho trẻ
Tự kỉ 5- 6 tuổi ở trường mầm non, Luận văn thạc sĩ
27. Trần Thị Lệ Thu (2010), Đại cương can thiệp sớm cho trẻ chậm phát
triển trí tuệ, NXB Quốc gia Hà Nội
28. Trần Thị Lệ Thu (2000), Nghiên cứu mức độ thích ứng hành vi của trẻ
chậm phát triển trí tuệ ở các lớp giáo dục đặc biệt, Luận văn thạc sĩ
Tâm lí học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
29. Tuyên bố Salamanca và Cương lĩnh về nhu cầu Giáo dục đặc biệt
(2000), NXB Chính trị quốc gia Hà Nội
30. Viện chiến lược và chương trình giáo dục Bộ giáo dục và Đào tạo
(2003), Báo cáo khảo sát về hiện trạng giáo dục trẻ khuyết tật tại Việt
Nam, Hà Nội.
31. Nguyễn Thị Hoàng Yến (2012), Giáo dục đặc biệt và những thuật ngữ
cơ bản, NXB Đại học Sư phạm.
32. Nguyễn Thị Hoàng Yến, chủ biên (2011), Nhập môn Giáo dục đặc biệt,
NXB Giáo dục Việt Nam.
33. Nguyễn Thị Hoàng Yến (chủ biên), Đỗ Thị Thảo (2010). Đại cương về
giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ. NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
34. Nguyễn Thị Hoàng Yến (2013), Tự kỉ - Những vấn đề lí luận và thực
tiễn, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.
35. Trung tâm nghiên cứu giáo dục và chăm sóc trẻ em (2011), Những điều
cần biết về hội chứng Tự kỉ, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội
36. Trung tâm nghiên cứu giáo dục và chăm sóc trẻ em ( 2011),Những điều
cần biết trong chẩn đoán đánh giá về hội chứng Tự kỉ, NXB Đại học Sư
phạm Hà Nội
37. Kỉ yếu hội sinh viên nghiên cứu khoa học (2007)_ Khoa giáo dục đặc
biệt
83

83

Tiếng Anh
1. Alberto, P.A., & Troutman, A.C. (1995). Appied behavior analysis for
teachers. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall
2. Bryna Siegel, 2003. Helping children with Autism learn. Oxford university
press.
3. Thomas J. Zirpoli & Kristine J Melloy, 2000. Behavior management,
Applications for teachers. Upper Saddle River, New Jersey Colurnbus,
Ohio
4. Val Cumine, Julia Leach & Gill Stevenson, 2000. Autism in early years.
David Fulton Publishers.
Trang Web: www.tretuki.com.vn
www.Webtretho.com.vn
www.chamevoiconkhuyettat.org.au

84

84

PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Phiếu trưng cầu ý kiến
Phụ lục 2: Phiếu đánh giá học sinh

85

85

PHỤ LỤC 1: PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN
(Dành cho giáo viên giáo viên dạy trẻ RLPTK trong trường chuyên biệt)
Để tìm hiểu thực trạng quản lí hành vi chống đối của trẻ rối loạn phổ
Tự kỉ (RLPTK) trong lớp chuyên biệt, chúng tôi rất mong nhận được những
ý kiến của các thầy/ cô. Xin thầy/ cô vui lòng khoanh tròn vào ý kiến mà
thầy/ cô cho là đúng và viết câu trả lời vào chỗ chấm.
Câu 1: Thầy (cô) cho biết biểu hiện hành vi chống đối của trẻ RLPTK
trong lớp học?
Mức độ biểu hiện
STT
1

Các hành vi

Rất
thường
xuyên

Hướng vào người khác
Đánh người khác
Ném đồ vật vào người khác
Nhổ nước bọt vào người khác
Khác …………………
Hướng hành vi chống đối
vào đồ vật
Ném và xé đồ vật
Đập phá đồ đạc
Khác…………………..

2

3

Hướng hành vi chống đối
vào chính mình
Tự đánh mình
Tự cắn mình
Đập đầu vào tường
Khác……………..

4
5

Chống đối bằng cách im
lặng
Bỏ chạy đi nơi khác

6

Không thực hiện nhiệm vụ
86

86

Thường
xuyên

Thỉnh
thoảng

Không
bao giờ

7

Thực hiện một cách qua
quýt
La hét và khóc
Cười
Nói linh tinh
Các hành vi chống đối
khác…….

8
9
10
11

Câu 2: Thầy (cô) dự đoán nguyên nhân hành vi chống đối của trẻ
RLPTK trong lớp học?
STT
1

3

4

87

Đánh giá

Không

Môi trường bên ngoài
- Thay đổi thời tiết
- Quá nóng, quá lạnh
- -

2

Hành vi

Do ăn uống…

- Chương trình học không hứng thú
Môi trường lớp học
- Lớp học quá sáng
- Lớp học quá ồn
- Phòng học nhỏ
- Không có khu vui chơi
- Giáo viên chưa có biện pháp quản lí phù hợp
- Thiếu đồ dùng học
Nguyên nhân từ trẻ
- Do khuyết tật của trẻ gây ra
- Trẻ có vấn đề cảm giác
- Hạn chế về ngôn ngữ, nhận thức
- Lo âu căng thẳng
Gia đình
- Cha mẹ quá nuông chiều trẻ
- Không thống nhất cách giáo dục
- Chưa biết cách xử lí hành vi chống đối của trẻ
- Không nhất quán trong chăm sóc và giáo dục
trẻ
87

5

88

Nguyên nhân khác….

88

Câu 4: Thầy cô cho biết các bối cảnh xuất hiện hành vi chống đối?
Tần suất
Giờ

Rất thường
xuyên

Thường
xuyên

Thỉnh
thoảng

Không bao
giờ

Hoạt động mang
tính bắt buộc,
khuôn mẫu
Hoạt động tự do, ưa
thích
Giờ ăn có đồ ăn ưa
thích
Giờ ăn có đồ ăn
không thích
Giờ ngủ
Hoàn cảnh khác…….

Câu 5: Theo thầy cô, hành vi chống đối của trẻ có ảnh hưởng như thế
nào đến trẻ RLPTK?
Làm mất cơ hội học tập
Ảnh hưởng đến hoạt động của giáo viên
Làm ảnh hưởng đến ảnh hưởng của người khác
Tất cả các ý kiến trên
Khác ……………………….

89

89

Câu 6: Thầy (cô) cho biết mức độ giáo viên sử dụng các biện pháp để
quản lí hành vi chống đối của trẻ RLPTK?
ST
T

Mức độ sử dụng
Rất
thường
xuyên

Biện pháp

1
2
3
4
5
6
7
8

Sửa lỗi
Dạy hành vi thay thế
Sử dụng biên bản thỏa thuận
Hình phạt thể chất
Củng cố tích cực
Củng cố tiêu cực
Làm mẫu
Thời gian cách li khỏi củng cố tích
cực

9

Các biện pháp khác…………….
………………………………….

90

90

Thường Thỉnh Không
xuyên thoảng bao
giờ

Câu 7: Thầy (cô) cho biết thầy cô gặp những khó khăn gì khi quản lí
hành vi chống đối của trẻ RLPTK
Mức độ
Rất
khó
khăn

STT

Các khó khăn

1

Chưa hiểu rõ nguyên nhân của
hành vi chống đối
Chưa nắm rõ được đặc điểm, nhu
cầu của cá nhân trẻ
Khó khăn trong lựa chọn biện
pháp quản lí hành vi phù hợp
Khó khăn trong lập kế hoạch
Phối hợp với người khác
Các khó khăn khác…..

2
3
4
5
5

Khó
khăn

Ít khó
khăn

Không
khó khăn

Câu 8: Thầy cô cho biết nhưng thuận lợi của giáo viên trong quản lí
hành vi chống đối cho trẻ RLPTK?
Mức độ
Thuận lợi

Rất
thuận lợi

Thuận
lợi

Ít thuận
lợi

1. Hiểu rõ đặc điểm nhu cầu của trẻ
2. Phối hợp với gia đình trong quản
lí hành vi của trẻ
3. Được sự quan tâm của ban lãnh
đạo nhà trường
4. Được tập huấn các khóa quản lí
hành vi
5. Có nhiều thời gian để quản lí
hành vi của trẻ
Thầy/ cô vui lòng cho biết:
Họ và tên:……………………………………………………..
Tuổi: …………………………………………………………….
91

91

Không
thuận lợi

Trình độ đào tạo: ……………………………………………….
Tình độ chuyên môn:……………………………………….…...
Đã qua các lớp đào tạo chứng chỉ:………………………………
Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô!

92

92