Tải bản đầy đủ
Thêm phông chữ mới.

Thêm phông chữ mới.

Tải bản đầy đủ

Xóa phông chữ.
Nháy chuột trái vào font cần xóa, người sử dụng vào menu File \ Delete.

Hình 77: Xóa phông chữ.
2.4.6.

Thuộc tính của bàn phím (Keyboard).

Để thiết lập thuộc tính bàn phím, người sử dụng nháy đúp chuột trái vào biểu tượng
Change Keyboard trong Control Panel.

Thuộc tính
bàn phím

Hình 78: Thuộc tính bàn phím.
2.4.7.

Kết nối mạng (Network Connections).

Để thiết lập các thuộc tính kết nối mạng, người sử dụng nháy đúp chuột trái vào biểu
tượng View Network status trong Control Panel.

53

Thuộc tính
kết nối mạng

Hình 79: Thuộc tính kết nối mạng.
Sau khi lựa chọn xuất hiện cửa sổ mới

Hình 80: Cửa sổ Network Connections.
Để cấu hình kết nối mạng, người sử dụng nháy chuột phải vào biểu tượng Local Area
Connection chọn Properties.

54

Hình 81: Vào cấu hình thuộc tính mạng.
Sau khi lựa chọn xuất hiện hộp thoại Local Area Connection Properties.

Hình 82: Thẻ General.
Người sử dụng nháy đúp chuột trái vào Internet Protocol(TCP/IP), xuất hiện hộp
thoại mới, ở đây cho phép đặt địa chỉ IP, DNS do người quản trị mạng cung cấp để vào
mạng. Sau khi đặt xong người sử dụng chọn OK để xác nhận.

55

Hình 83: Cài đặt địa chỉ cho mạng.
2.4.8.

Thuộc tính âm thanh (Sound and Audio Devices).

Thuộc tính âm thanh trong Control Panel cho phép thay đổi cấu hình về xử lý âm
thanh, thiết bị âm thanh đa phương tiện nối với máy tính.

Hình 84: Thuộc tính âm thanh.
2.4.9.

Quản lý tài khoản (Account).

Có hai loại tài khoản trong hệ điều hành Windows 7
-

-

Administrator: Đây là loại tài khoản có quyền cao nhất và làm được tất cả các
thao tác trên máy tính. Ví dụ: Cài đặt chương trình, thay đổi cấu hình hệ thống,
truy cập tất cả tài liệu, thêm, sửa, xóa các tài khoản khác…
Limited: Đây là loại tài khoản chỉ được truy cập tài nguyên của chính tài khoản
đó và truy cập những tài nguyên từ những tài khoản khác nếu được chia sẻ.

Thuộc tính User Accounts cho phép tạo mới, quản lý tài khoản người dùng. Để quản
lý các tài khoản khác cần đăng nhập quyền Administrator trước khi thực hiện thao tác
quản lý tài khoản.
56

Hình 85: Thuộc tính tài khoản.
-

Sau khi chọn xuất hiện cửa sổ quản lý tài khoản.

Hình 86: Cửa sổ quản lý tài khoản.
Tạo tài khoản mới.
-

Nháy chuột trái vào biểu tượng Create a new account, sau khi chọn xuất hiện cửa
sổ mới, gõ tên tài khoản cần tạo (ví dụ: Tuyennm), sau đó người sử dụng chọn
Create Acount.

57

Hình 87: Gõ tên tài khoản cần tạo, thiết lập quyền cho tài khoản.

Hình 88: Tài khoản mới đã được tạo.
Thay đổi thông tin tài khoản.
-

Nháy chuột trái vào biểu tượng Change an account, chọn tài khoản muốn thay
đổi, giả sử ở đây người sử dụng chọn tài khoản abcd vừa tạo để thay đổi.

Tài khoản mới đã
được tạo

Hình 89: Thay đổi thông tin của tài khoản.
Change the name: Cho phép người sử dụng thay đổi tên tài khoản hiện tại bằng tên
mới
-

Create a password: Cho phép tạo mật khẩu cho tài khoản, nhằm bảo vệ thông
tin và dữ liệu, tránh được sự truy cập trái phép vào máy tính. Một mật khẩu mạnh
là mật khẩu đáp ứng được các yếu tố: Có từ 8 ký tự trở lên, có chữ cái, chữ số,
và các ký tự đặc biệt (@,!,#,$,%,…).

58