Tải bản đầy đủ
Tìm kiếm (Search) thư mục, tệp tin.

Tìm kiếm (Search) thư mục, tệp tin.

Tải bản đầy đủ

Chuyển sang chế
độ Classic View

Hình 64: Chế độ Category View.

Hình 65: Chế độ Classic View.
2.4.2.

Cài đặt và loại bỏ chương trình (Uninstall a programs).

Uninstall a programs là tính năng cho phép cài đặt chương trình mới, loại bỏ hoặc
thêm bớt thành phần chương trình được cài đặt trên hệ điều hành.
Để cài đặt và loại bỏ chương trình, nháy đúp chuột trái vào biểu tượng Uninstall a
programs trong Control Panel.

46

Cài đặt hoặc gỡ
bỏ chương trình

Hình 66: Tính năng cài đặt và gỡ bỏ chương trình.
Sau khi lựa chọn xuất hiện cửa sổ mới cho phép thay đổi, gỡ bỏ chương trình. Người
sử dụng nháy chuột trái vào mục Change or Remove Programs sau đó chọn chương trình
cần gỡ bỏ rồi chọn Remove

Gỡ bỏ chương
trình

Thay đổi chương
trình

Sửa đổi chương
trình

Chọn chương trình cần
gỡ bỏ rồi ấn Remove

Hình 67: Cửa sổ cài đặt và gỡ bỏ chương trình.
2.4.3.

Thuộc tính ngày, giờ của máy tính (Date & Time).

Để thiết lập thuộc tính ngày, giờ của máy tính, nháy đúp chuột trái vào biểu tượng
Date and Time trong Control Panel.

47

Thuộc tính
ngày, giờ

Hình 68: Thuộc tính ngày và giờ.
Sau khi chọn xuất hiện cửa sổ mới, người sử dụng lựa chọn thẻ Date và Time, thẻ
này cho phép tùy chỉnh ngày, tháng, năm, giờ.

Hình 69: Thiết lập ngày và giờ.

48

Hình 70: Tính năng Time Zone.
2.4.4.

Thuộc tính hiển thị của màn hình (Display).

Để thiết lập các thuộc tính hiển thị của màn hình, nháy đúp chuột trái vào biểu tượng
Appearance and personalization trong Control Panel.

Thuộc tính
hiển thị

Hình 71: Thuộc tính hiển thị.
Sau khi lựa chọn xuất hiện hộp thoại mới gồm các thẻ sau:

49

Thay đổi kiểu dáng của cửa sổ.

Thay đổi hình nền Desktop.

50

Hình 72: Thay đổi hình nền Desktop.
Thiết lập chương trình bảo vệ màn hình.
-

Trong hộp thoại Display Properties, người sử dụng chọn thẻ Screen Saver.
Nháy mũi tên hướng xuống trong danh sách Screen saver, người sử dụng chọn
chương trình bảo vệ thích sử dụng. Chọn Preview để xem trước Screen saver
này.

-

Trong hộp Wait, người sử dụng định thời gian xuất hiện Screen saver.
Người sử dụng chọn Apply hoặc OK để xác nhận.

Hình 73: Thuộc tính bảo vệ màn hình.
2.4.5.

Thuộc tính phông chữ (Fonts).

Hình 74: Thuộc tính phông chữ.
Sau khi lựa chọn xuất hiện cửa sổ mới

51