Tải bản đầy đủ
Kiểm tra bài cũ: (kết hợp trong bài)

Kiểm tra bài cũ: (kết hợp trong bài)

Tải bản đầy đủ

Giáo án: Số Học 6

Năm học:2016-2017

nµo ? (Sè tù nhiªn).
- Yªu cÇu HS lÊy VD.
GV:Tương tự khi so sánh hai phân số có
mẫu dương,tử là số nguyên thì phân số
nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.
- GV Chốt lại ®a ra quy t¾c.
VD: so s¸nh:

−3
4

5
8−1
4

−1
8

®ã lín h¬n.
VD:

5 4
>
6 6

HS: Đọc quy tắc SGK
− 3 −1
<
4
4

.

?1.

−8 −7
<
9
9

(v× (-3) < (-1)) ;
−1 − 2
>
3
3

5 −1
>
8
8

3 −6
>
7
7

v× 5 > (-1).
− 13 0
< .
11 11

So s¸nh

- Yªu cÇu HS lµm ?1.
;
;
;
- Nh¾c l¹i quy t¾c so s¸nh 2 sè nguyªn ©m?
Quy t¾c so s¸nh 2 sè nguyªn d¬ng víi sè 0. HS: BiÕn ®ỉi c¸c ph©n sè cã cïng mÉu ©m
Sè nguyªn d¬ng víi sè nguyªn ©m.
thµnh cïng mÉu d¬ng råi so s¸nh.
1 2 −3
;
;
−3 −3 −7

4
−7

1
−1
=
−3
3

2
−2
=
−3
3

−1 − 2
1
2
>

>
3
3
−3 −3

- GV: So s¸nh:

;
;
u cầu 1 HS lên bảng
HS khác nhận xét
GV: Đánh giá và sửa lỗi.
Ho¹t ®éng II: So s¸nh hai ph©n sè kh«ng cïng mÉu
GV: u cầu HS hoạt động theo nhóm ,tự HS hoạt động theo nhóm:
−3
4
tìm câu hỏi => ra các bước so sánh hai phân
va
4
−5
số không cùng mẫu.
So sánh
GV: Gọi đại diện 1 nhóm lên trình bày , các
−3
−4
nhóm khác góp ý kiến
4
5


MC: 20
GV: Nhận xét đánh giá và sửa lỗi
− 15
20

u cầu Hs nêu các bước so sánh 2 phân số ⇒ so s¸nh:
không cùng mẫu ?
− 15 − 16
20

GV: Chốt lại quy tắc.
GV: u cầu HS làm ?2
- Nhận xét gì về các phân số này? tối giản
chưa? có cùng mẫu dương chưa?
GV: Gọi 1 HS lên bảng làm bài

GV:Nguyễn Xn Thanh

49

>

20

− 16
20

−3
4
>
4
−5


C¸c bíc so s¸nh:
- BiÕn ®ỉi c¸c ph©n sè cã mÉu ©m thµnh
mÉu d¬ng.
- Quy ®ång mÉu c¸c ph©n sè.
- So s¸nh tư c¸c ph©n sè, ph©n sè nµo cã tư
lín h¬n th× lín h¬n.
* HS ph¸t biĨu quy t¾c SGK.
HS: Suy nghĩ làm ?2 1 HS lên bảng:

Trường THCS Tiên Du

Giáo án: Số Học 6

Năm học:2016-2017

HS khác nhận xét
GV: Nhận xét đánh giá và sửa lỗi

a)

GV: u cầu HS làm ?3
1 HS lên bảng HS khác nhận xét
GV: Chốt lại: Qua việc so sánh các phân số
trên với 0 ta có nhận xét:
- Nếu tử và mẫu của phân số cùng dấu thì
phân số lớn hơn 0
-Nếu tử và mẫu của phân số khác dấu thì
phân số nhỏ hơn 0

− 11
12b)

17
− 18

;

− 33
36

− 34
36

;

− 33 − 34
>
36
36

− 14
21
−4
6

Q§:
?3.
0=

0
5− 60
− 72

;

;5
6

;

− 11
12

MC: 36

− 11 17
>
12
− 18

=>


;

− 17
18

− 14 − 2
=
21
3

;

− 60 5
=
− 72 6

−4 5
− 14 − 60
< ⇒
<
6
6
21
− 72

3 0
3
> ⇒ > 0.
5 5
5

−3 0
−3
< ⇒
< 0.
5
5
5

2
−2 0
−2
=
< ⇒
< 0.
−7
7
7
7

− 15
− 16

−2
41
7
0
< 0;
> 0;
< 0; = 0
5
49
−8
3

HS:
>0 ;
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
GV: Đưa ra đề bài
HS: Chép đề bài suy nghĩ cách làm. 1 HS
Bài 1: So sánh các phân số với 0
lên bảng làm bài:
− 15 − 2 41 7 0
; ;
;
− 16 5 49 − 8 3

− 15
− 16

;

- 1HS lên bảng?
- Líp nhËn xÐt, bỉ sung?
- GV chèt ý.
Bài 38 SGK
1 HS đọc đề bài
GV: Gợi ý:
?Thời gian nào dài hơn :

GV:Nguyễn Xn Thanh

>0 ;

−2
41
7
0
< 0;
> 0;
< 0; = 0
5
49
−8
3

Bµi 38
HS: Đọc đề bài. 1 HS lên bảng làm bài:
2 3
h; h
3 4

a)

50

2
3

h vµ

3
4

h. MC: 12⇒

8
12

h vµ

9
12

h

Trường THCS Tiên Du

Giáo án: Số Học 6

Năm học:2016-2017
9
12

7
3
m; m
10 4

8
12

? Đoạn thẳng nào ngắn hơn
cã h > h hay
7
3
Gọi 1 HS lên bảng trình bày. HS lớp nhận
10
4
xét
b) m vµ m.
GV: Nhận xét đánh giá

3
4

2
3

h dµi h¬n

h

HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
Bµi 41.
Bài 41 SGK
6
11
GV: u cầu 1 HS đọc đề bài
7
10
GV: Dùng t/c bắc cầu để so sánh
a)

- 1HS lên bảng?
11
6
6 11
<1⇒ <
>1
- Líp nhËn xÐt, bỉ sung?
10
7
7 10

;
.
- GV chèt ý sửa lỗi sai.
b)

Ho¹t ®éng cđa GV
GV: Đưa ra bài tập:
Bài 1: So sánh

−5
17

−5
172
7

<0;

.
2
7

ta có:

u cầu 1HS lên bảng
- Líp nhËn xÐt, bỉ sung?
- GV chèt ý sửa lỗi sai.

Do

3 −3 −15
=
=
−4 4
20

−15 −16
>
20
20 ⇒

.

cách 2: Ta viết

GV: Chốt lại:
(Tích chéo với các mẫu b và d đều là
dương)
a c
>
b d4 −4 −16
=
=
−5 5
20

3
4
>
−4 −5

GV: Đưa ra cách 2

GV:Nguyễn Xn Thanh

<

2
7

HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI MỞ RỘNG
Ho¹t ®éng cđa HS
HS: Chép đề bài suy nghĩ tìm cách giải.
1 HS lên bảng làm bài:

3
4
& ?
−4 −5

+Nếu a.d>b.c thì

>0⇒

−5
17

3 −3 4 −4
=
&
=
−4 4 −5 5

Vì tích chéo –3.5 > -4.4 nên

51

3
4
>
−4 −5

Trường THCS Tiên Du

Giáo án: Số Học 6

+ Nếu a.d+ Nếu a.d=b.c thì

Năm học:2016-2017
HS: Chú ý ghi bài

a c
<
b d
a c
=
b d

D.HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ(2’)
-Học thuộc quy tắc so sánh hai phân số.
-Làm các bài tập còn lại SGK.

Ngày soạn: 25/2/2017
Tiết 78: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: HS hiểu và vận dụng được qui tắc so sánh hai phân số cùng mẫu và khơng
cùng mẫu, nhận biết được phân số âm, dương.
2. Kỹ năng: Có kỹ năng viết các phân số đã cho dưới dạng các phân số có cùng mẫu dương
để so sánh phân số đó.
3. Thái độ: HS tích cực hoạt động trong học tập.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: SGK, SBT, phấn màu.
2. Học sinh: Nghiên cứu bài và làm bài tập đầy đủ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1.Tổ chức:
Lớp

Ngày dạy

Sĩ số

Học sinh vắng

6A
6B
2. Kiểm tra bài cũ:
Nêu quy tắc so sánh 2 p/số cùng mẫu ? 2 p/số khơng cùng mẫu

GV:Nguyễn Xn Thanh

52

Trường THCS Tiên Du

Giáo án: Số Học 6
3. Luyện tập
Hoạt động của giáo viên
GV: u cầu HS lên bảng thực hiện
bài 37/ SGK/23
GV: u cầu 1 HS lên bảng
GV: Gọi HS nhận xét và bổ sung

Năm học:2016-2017
Hoạt động của học sinh
Bài 37
HS: Đọc đề bài. Lên bảng thực hiện:

a)

− 11
13

GV: Nhận xét đánh giá và cho điểm,
sửa lỗi sai nếu có.

−1
3

b)
GV: u cầu HS lên bảng thực hiện
bài 38 SGK/23
GV: u cầu 1 HS lên bảng
GV: Gọi HS nhận xét và bổ sung
GV: Nhận xét đánh giá và cho điểm,
sửa lỗi.

− 10 − 9
13 13

<

<

<

...
36

−11
36

− 12
36

<

...
18

<

−8
13

<

−7
13

−1
4

<

2 × .( −5)
36

−9
36

<
<
<
Bài 38
HS: Làm vào vở 1 HS lên bảng:
a)


b)

2
3

h và

8
12
9
12

7
10

3
4

h và
h>

h. MC: 12

9
12

8
12

h

h hay

3
4

h dài hơn

2
3

h

3
4

m và m. MC: 20
14
15

20
20

14 15
7
3
20 20
10
4

< hay m < m.
7
9
kg
kg
8
10
c)

. MC: 40
35
36

40
40

GV: u cầu HS lên bảng thực hiện
GV:Nguyễn Xn Thanh

53

Trường THCS Tiên Du

Giáo án: Số Học 6
bài 39 SGK/24
GV: u cầu 1 HS lên bảng
GV: Gọi HS nhận xét và bổ sung
GV: Nhận xét đánh giá và cho điểm.

GV: Hướng dẫn HS thực hiện bài 41
c p
a p
a c
>
>
>
d q
b q
b d
Nếu

thì
GV: u cầu HS lên bảng thực hiện
bài 41SGK/24
GV: u cầu 1 HS lên bảng
GV: Gọi HS nhận xét và bổ sung
GV: Nhận xét bổ xung chốt lại kiến
thức.

Năm học:2016-2017
35
407
kg
8

9
kg
10

hay
<
5
7
km / h
6
9
d) km/h và
. MC: 18
15
14

18
18

15 14
5
7
km / h
18 18
6
9

>
hay km/h >
Bài 39:
HS: Lên bảng làm bài:
4 7 23
5 10 25
,
,
Ta có: MC: 50
40 35 46
; ;
50 50 50
Khi đó
35 40 46
7 4 23
<
<
50 50 50
10 5 25

nên
< <
Vậy mơn bóng đá được u thích nhất
Bài 41
HS: Nghe hướng dẫn suy nghĩ 1 HS
lên bảng làm bài:
a)

b)

6
7

−5
17

54

11
1011
>1
10GV:Nguyễn Xn Thanh

<

36
40

−5
17

;6
6 11
<1⇒ <
7
7 10

2
7

<0;

.
2
7

>0⇒

.

−5
17

<

2
7

.

Trường THCS Tiên Du

Giáo án: Số Học 6

Năm học:2016-2017

c)

419
−723

−697
−313

419
−723

−697
−313

<0 ;
419 −697

<
−723 −313

>0

4. Củng cố
GV u cầu HS thảo luận nhóm thực hiện bài 40 SGK/24
5. Dặn dò
- Hồn thiện các bài tập đã cho
- Chuẩn bị bài mới: Phép cộng phân số
*****************************************
Ngày soạn:25/2/2017
Tiết 79: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ
I.MỤC TIÊU
1. KiÕn thøc:-Học sinh hiểu và áp dụng được quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu ,
không cùng mẫu .
2. Kü n¨ng: Có kỹ năng cộng phân số nhanh và đúng .
3. Th¸i ®é:-Có ý thức nhận xét đặc điểm của các phân số để cộng nhanh và đúng ( Có
thể rút gọn các phân số trước khi cộng )
II .CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
GV: Bảng phụ
HS: Phiếu học tập
III. ph¬ng ph¸p:
- Ph¬ng ph¸p ®µm tho¹i.
- Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, so s¸nh, tỉng hỵp hỵp.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1.Tổ chức:
Lớp

Ngày dạy

Sĩ số

Học sinh vắng

6A
6B
2.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A.KIỂM TRA(6’)
HS1: - Phát biểu quy tắc cộng hai phân số cùng HS1:Trả lời
GV:Nguyễn Xn Thanh

55

Trường THCS Tiên Du

Giáo án: Số Học 6

Năm học:2016-2017

mẫu đã học ở lớp 5 ?

2 3
+
7 7

2 3
+
7 7

=

5
7

a b a+b
- Tính :
=?
+ =
( m ≠ 0)
m m
m
- Viết dạng tổng quát ?
TQ:
HS2: - Phát biểu quy tắc cộng hai phân số không
HS2:Trả lời
cùng mẫu đã học ở lớp 5 ?

1 2
+
3 5

1 2
+
3 5

- Tính :
=?
- Viết dạng tổng quát ?
GV:Nhận xét và cho điểm.

TQ:

B.BÀI MỚI
1.Cộng hai phân số cùng mẫu(14’)
GV: Đưa lên bang phu hình minh họa VD1 và
mô tả lại phép cộng 2 p. số cùng mẫu ở bài cũ
của HS1
−2 3
+
7 7

=

5
6 11
+
=
15 15 15

a b a.n b.m
+ =
+
(m.n ≠ 0)
m n m.n m.n

−2 3
+
7 7

=

5 9
+ =
−8 8

GV: Nếu
= ? có vận dụng quy tắc cộng
HS: Rút ra quy tắc cộng hai p.số
hai p.số đã học ở lớp 5 hay không ?
GV: Lưu ý HS rút gọn kết quả nếu kết quả là cùng mẫu
HS đọc quy tắc : (sgk/ 25)
p.số chưa tối giản
a b a+b
GV:Yêu cầu HS đọc quy tắc
+ =
m

m

m

GV:Yêu cầu HS làm ?1 theo nhóm.
( a, b, m ∈ Z ; m ≠ 0 )
YC đại diện nhóm trình bài các nhóm khác nhận HS: Làm ?1 hoạt động theo nhóm
xét.
6
− 14
va
GV: Chốt lại nhận xét.
18
21
HS:
Nhậ
n

t
là những
GV: Lưu ý HS trước khi thực hiện phép cộng nên
quan sát xem các p.số đã tối giản hay chưa ? và p.số đã tối giản
phải rút gọn p.số rồi mới thực hiện phép cộng
( GV giải thích rõ hơn , nếu cần )
GV:Yêu cầu HS làm ?2
HS : Làm ?âtrả lời miệng
2. Cộng hai phân số không cùng mẫu(14’)

GV:Nguyễn Xn Thanh

56

Trường THCS Tiên Du

Giáo án: Số Học 6
1 2
+
3 5

Năm học:2016-2017
−1 2
+
3 5

−1 2 − 5 6 1
+
+
=
3 5 15 15 15
HS:
=

GV: Tương tự
,
thì ta thực hiện ntn?
? Từ cách làm trên em hãy phát biểu quy tắc
Quy tắc : (Sgk/2)
cộng hai p. số không cùng mẫu ?
GV:Yêu cầu HS làm ?3.
GV: Cho HS nhận xét bài làm của các nhóm?
HS: Làm ?3 theo nhóm
GV: Chốt lại.
GV: Lưu ý HS ở cấp I hai p.số không cùng mẫu
−1 4 2
ta quy dồng mẫu bằng cách nhân mẫu của p.số
+
+
3 −8 5
này cho tử của p.số kia …
HS:Tính:
Còn ở đây ta tìm mẫu chung bằng cách tìm − 40 − 60 48 − 52 − 13
+
+
=
=
BCNN của các mẫu
120 120 120 120
30
GV: Làm bài 42 c,d / 26-SGK ?
C.CỦNG CỐ(8’)
HS:Câu b đúng.
GV:Chọn câu đúng trong các câu sau :
Để cộng hai p.số ta làm như sau :
a) Cộng tử với tử , cộng mẫu với mẫu .
b) Đưa hai p.số về dạng cùng mẫu rồi cộng
tử với tử và giữ nguyên mẫu .
c) Cộng tử với tử , nhân mẫu với mẫu .
d) Đưa hai p.số về dạn g cùng mẫu rồi cộng
tử với tử , mẫu với mẫu .
GV:Cho HS làm bài toán vận dụng thực tế sau :
Hôm qua An được điểm mười
Mẹ khen em ,giỏi mẹ cười rất vui .
Hôm nay,mẹ đi chợ xuôi
Mua về ổ bánh mẹ cười đố em :
“Con giải bài toán này xem
Một nửa ổ bánh mẹ đem biếu bà
Phần năm ổ bánh dành cha
Một phần tư ổ chính là của con
Con tìm giúp mẹ xem nào
Cả nhà ăn được mấyphần bánh kem
GV tổ chức trò chơi : “ Thi làm toán nhanh ”
D.HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ(2’)

GV:Nguyễn Xn Thanh

57

HS:

1 1 1 19
+ + =
2 5 4 20

Trường THCS Tiên Du

=

Giáo án: Số Học 6

Năm học:2016-2017

-Học thuộc QT cộng phân số .Chú ý rút gọn p.số ( nếu có thể) trước khi làm hoặc kết
quả
- Bài tập : 43,44, 45 46/SGK -26

Ngày soạn: 05/3/2017

Tiết 80: Lun tËp
I . Muc tiªu:
1. KiÕn thøc: -HS biÕt vËn dơng quy t¾c céng hai ph©n sè cïng mÉu vµ kh«ng cïng
mÉu.
2. Kü n¨ng: -Cã kü n¨ng céng ph©n sè nhanh vµ ®óng
3. Th¸i ®é: -Cã ý thøc nhËn xÐt ®Ỉc ®iĨm cđa c¸c ph©n sè ®Ĩ c«ng nhanh vµ ®óng (Cã
thĨ rót gän ph©n sè tríc khi céng, rót gän kÕt qu¶)
II. Chn bÞ cđa gv vµ hs
GV:B¶ng phơ
HS:PhiÕu häc tËp.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1.Tổ chức:
Lớp

Ngày dạy

Sĩ số

Học sinh vắng

6A
6B
2.Bài mới:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
a.KiĨm tra (9phót)
? Nªu quy t¾c céng hai ph©n sè cã HS 1. Quy t¾c ( SGK)
cïng mÉu sè. ViÕt c«ng thøc tỉng qu¸t
a b a+b
+ =
Bµi tËp 43. TÝnh c¸c tỉng díi ®©y sau khi
m m
m
®· rót gän ph©n sè
Tỉng qu¸t:
7
9
Bµi tËp 43.
+
a,

d,

21

− 36

a,

− 18 15
+
24 − 21

7
9
+
21 − 36

=

1 − 1 4 − 3 4 + ( −3) 1
+
=
+
=
=
3 4 12 12
12
12

− 18 15
+
24 − 21

− 3 − 5 − 21 − 20
+
=
+
4
7
28
28

? Nªu quy t¾c céng hai ph©n sè kh«ng
d,
=
cïng mÉu
(

21
)
+
(

20
)
− 41
Bµi tËp 45. T×m x biÕt:
=
=

GV:Nguyễn Xn Thanh

58

28

28

Trường THCS Tiên Du

=

Giáo án: Số Học 6

a, x =
b,

Năm học:2016-2017
HS2. Quy t¾c SGK
Bµi tËp 45

−1 3
+
2 4

x 5 − 19
= +
5 6 30

a, x =
b,

−1 3
+
2 4

=

−2 3 −2+3 1
+ =
=
4 4
4
4

x 5 − 19
= +
5 6 30

x 25 − 19
=
+
5 30 30
x 6
=
5 30
x 1
=
5 5
⇒ x =1

b.Lun tËp (25 phót )
Bµi 1. Céng c¸c ph©n sè sau.
a,

1 2
+
6 5

−5
6

b,

Bµi 1. Céng c¸c ph©n sè sau.
HS: Chép đề bài 1 HS lên bảng làm bài:

3 −7
+
5 4

a,

1 2
+
6 5
3

5 12 17
+
=
30 30 30

=

−7

− 35

12

− 23

+
+
=
c, (-2) +
5 4
20 20
30
b,
=
GV: YC HS làm bài 1. 1 HS lên bảng
− 5 − 12 − 5 − 17
HS lớp nhận xét bài bạn
+
=
6
6
6
6
GV: Nhận xét dánh giá và chốt kiến thức
c, (-2) +
=
Bµi 2. ( Bµi 59 SBT)
Bµi 2. ( Bµi 59 SBT)
Céng c¸c ph©n sè
HS: Nhận đề bài làm bài vào vở. 1 HS
1 −5
4 − 12
+
+
lên bảng:
−8 8
13 39
1 −5
−1 − 5 − 6 − 3
a,
b,
+
+
=
=
−1 −1
+
21 28

a,

c,
GV: YC hs làm bài tâp 2
GV: 1 HS lên bảng làm bài
HS lớp nhận xét bài bạn
GV: Nhận xét dánh giá và chốt kiến thức
Lu ý: CÇn rót gän kÕt qu¶ nÕu cã
Bµi 3. ( Bµi 60 SBT).
GV: Gợi ý cho HS:
? Tríc khi thùc hiƯn phÐp céng ta nªn
lµm thÕ nµo ? V× sao?
GV: 1 HS lên bảng làm bài
GV:Nguyễn Xn Thanh

59

b,
c,

−8

8

4 − 12
+
13 39

−1 −1
+
21 28

=
=

=

8

8

8

4

4 − 4 4 + (−4)
+
=
=0
13 13
13

−4 −3 −7
+
=
84 84 84

Bµi 3. ( Bµi 60 SBT).
Céng c¸c ph©n sè
HS: Tríc khi thùc hiƯn phÐp céng ta nªn
rót gän c¸c ph©n sè ®Õn tèi gi¶n
Trường THCS Tiên Du