Tải bản đầy đủ
II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS:

II. ChuÈn bÞ cña GV vµ HS:

Tải bản đầy đủ

Giáo án: Số Học 6

Năm học:2016-2017

−4
8
− 10
GV: Gọi 1 HS lên bảng trình bày
7
9
21
HS khác nhận xét bài của bạn
a)
;
;
GV: Nhận xét đánh giá sửa lỗi
5
7
sai và chuẩn hóa kiến thức.
2
3

b)

2 .3

;

2 .11

110
264

MC: 63 ⇒

MC: 23.3.11 = 264

21
264


;
Bµi 35 <20> ; bµi 44 tr.9 SBT
−6
27
−3
6
§Ĩ rót gän c¸c ph©n sè nµy tríc
− 35
− 180
− 28
35
tiªn ta ph¶i lµm g× ?
c)
;
;

;
GV: Gọi 1 HS lên bảng trình bày
HS khác nhận xét bài của bạn

MC: 22.5.7 = 140 ⇒
Bµi 35 vµ bµi 44
GV: Nhận xét đánh giá sửa lỗi HS: Đọc đề bài.
sai và chuẩn hóa kiến thức.
2 HS lên bảng làm bài
− 15
90

a)
;
Rót gän:
Bµi 36 tr.20 SGK.
§è vui.
GV: u cầu HS hoat động
nhóm làm bài 36
Gợi ý:
+)B1. Quy đồng mẫu các phân
số
B2. Dự đốn phân số thứ tư
B3. rút gọn phân số đó
u cầu ại diện 2 nhóm lên bảng
trình bày
Nhóm khác khác nhận xét bài
của bạn
GV: Nhận xét đánh giá sửa lỗi
sai
Bµi 45 tr 9 SBT.
GV: Để chứng minh hai phân số
bằng nhau ta làm thế nào?
Gợi ý: Áp dụng tính chất cơ bản
của phân số
GV: Gọi 1 HS lên bảng trình bày

GV:Nguyễn Xn Thanh−1
6

;

120
600
1
5

;

;

− 75
150

−1
2

24
140

;

3
20

− 21
140

3
28

;

15
140

;

: MC: 30 Quy ®ång:

3.4 + 3.7 6.9 − 2.17
;
6.5 + 9 63.3 − 119

b)
Rót gän:

− 36 56 − 30
; ;
63 63 63

− 5 6 − 15
; ;
30 30 30

.

.

3.4 + 3.7 3.( 4 + 7) 11
=
=
6.5 + 9
3(10 + 3) 13

;

6.9 − 2.17 2.( 27 − 17) 2
=
=
63.3 − 119 7.( 27 − 17) 7

77 26
;
91 91

MC: 13.7 = 91 Quy ®ång:
.
Bµi 36:
HS ho¹t ®éng theo nhãm, gỵi ý: rót gän tríc . kÕt
qu¶: Héi an mü s¬n.

46

Trường THCS Tiên Du

Giáo án: Số Học 6

Năm học:2016-2017

HS khác nhận xét bài của bạn
Bµi 45:
GV: Nhận xét đánh giá sửa lỗi HS: đọc đề bài suy nghĩ 1 hs lên bảng:
sai và chuẩn hóa kiến thức.
12 12.101 1212 − 34 − 34.101 − 3434
NhËn xÐt:
V× :

ab ab.ab
=
cd cd .cd

ab ab.101 abab
=
=
cd cd .101 cdcd

23

=

23.101

=

2323

;

41

=

41.101

=

4141

.

4/ Híng dÉn vỊ nhµ (2 ph)
- ¤n tËp quy t¾c so s¸nh ph©n sè (ë TH) so s¸nh sè nguyªn, häc l¹i tÝnh chÊt c¬ b¶n, rót
gän , quy ®ång mÉu cđa ph©n sè.
- Lµm bµi tËp 46, 47 tr.9 SBT.

Tiên Du,ngày 20 tháng 02 năm 2017
Tổ trưởng chu

Lưu Quang

GV:Nguyễn Xn Thanh

47

Trường THCS Tiên Du

Giáo án: Số Học 6

Năm học:2016-2017

Ngày soạn: 25/2/2017
Tiết 77: SO SÁNH PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU
1. KiÕn thøc: -HS hiểu và vận dụng được qui tắc so sánh hai phân số cùng mẫu và
không cùng mẫu , nhận biết phân số phân số dương
2. Kü n¨ng: Có kỹ năng viết các phân số đã cho dưới dạng các phân số có cùng mẫu
dương , để so sánh phân số .
3. Th¸i ®é: Häc tËp nghiªm tóc
II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
GV:Bảng phụ
HS:Phiếu học tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1.Tổ chức:
Lớp

Ngày dạy

Sĩ số

Học sinh vắng

6A
6B
2. Kiểm tra bài cũ: (kết hợp trong bài)
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG 1: KHỞI ĐỘNG:
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
GV: Đưa ra bài tập :
HS: Suy nghĩ tìm lời giải 2 HS lên bảng:
a) Điền dấu > , < vào dấu“…”
a) -27 < -10 ; 1 > - 1000
- 25 …. - 10 ; 1 … - 1000
25
21
21 25
<
b) So sánh được hai phân số 35 và 35 ?
b) 35 35
- u cầu HS lớp nhận xét
HS: Nhận xét
GV: Nhận xét đánh giá và sửa lỗi.
GV: Vào bài mới: Vậy với các phân số có tử
HS: Chú ý nghe giảng
và mẫu là các số ngun thì ta so sánh như
thế nào? Phải
−3 4
>
4
−5 ? Để trả lời các câu hỏi
chăng
này ta học bài hơm nay.

HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
Ho¹t ®éng I: So s¸nh hai ph©n sè cïng mÉu
Víi c¸c ph©n sè cã cïng mÉu so s¸nh nh thÕ HS: Ph©n sè nµo cã tư lín h¬n th× ph©n sè

GV:Nguyễn Xn Thanh

48

Trường THCS Tiên Du

Giáo án: Số Học 6

Năm học:2016-2017

nµo ? (Sè tù nhiªn).
- Yªu cÇu HS lÊy VD.
GV:Tương tự khi so sánh hai phân số có
mẫu dương,tử là số nguyên thì phân số
nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.
- GV Chốt lại ®a ra quy t¾c.
VD: so s¸nh:

−3
4

5
8−1
4

−1
8

®ã lín h¬n.
VD:

5 4
>
6 6

HS: Đọc quy tắc SGK
− 3 −1
<
4
4

.

?1.

−8 −7
<
9
9

(v× (-3) < (-1)) ;
−1 − 2
>
3
3

5 −1
>
8
8

3 −6
>
7
7

v× 5 > (-1).
− 13 0
< .
11 11

So s¸nh

- Yªu cÇu HS lµm ?1.
;
;
;
- Nh¾c l¹i quy t¾c so s¸nh 2 sè nguyªn ©m?
Quy t¾c so s¸nh 2 sè nguyªn d¬ng víi sè 0. HS: BiÕn ®ỉi c¸c ph©n sè cã cïng mÉu ©m
Sè nguyªn d¬ng víi sè nguyªn ©m.
thµnh cïng mÉu d¬ng råi so s¸nh.
1 2 −3
;
;
−3 −3 −7

4
−7

1
−1
=
−3
3

2
−2
=
−3
3

−1 − 2
1
2
>

>
3
3
−3 −3

- GV: So s¸nh:

;
;
u cầu 1 HS lên bảng
HS khác nhận xét
GV: Đánh giá và sửa lỗi.
Ho¹t ®éng II: So s¸nh hai ph©n sè kh«ng cïng mÉu
GV: u cầu HS hoạt động theo nhóm ,tự HS hoạt động theo nhóm:
−3
4
tìm câu hỏi => ra các bước so sánh hai phân
va
4
−5
số không cùng mẫu.
So sánh
GV: Gọi đại diện 1 nhóm lên trình bày , các
−3
−4
nhóm khác góp ý kiến
4
5


MC: 20
GV: Nhận xét đánh giá và sửa lỗi
− 15
20

u cầu Hs nêu các bước so sánh 2 phân số ⇒ so s¸nh:
không cùng mẫu ?
− 15 − 16
20

GV: Chốt lại quy tắc.
GV: u cầu HS làm ?2
- Nhận xét gì về các phân số này? tối giản
chưa? có cùng mẫu dương chưa?
GV: Gọi 1 HS lên bảng làm bài

GV:Nguyễn Xn Thanh

49

>

20

− 16
20

−3
4
>
4
−5


C¸c bíc so s¸nh:
- BiÕn ®ỉi c¸c ph©n sè cã mÉu ©m thµnh
mÉu d¬ng.
- Quy ®ång mÉu c¸c ph©n sè.
- So s¸nh tư c¸c ph©n sè, ph©n sè nµo cã tư
lín h¬n th× lín h¬n.
* HS ph¸t biĨu quy t¾c SGK.
HS: Suy nghĩ làm ?2 1 HS lên bảng:

Trường THCS Tiên Du