Tải bản đầy đủ
Hình 2.9- Bình tách hình cầu 3 pha

Hình 2.9- Bình tách hình cầu 3 pha

Tải bản đầy đủ

24

Giai đoạn 3: là sự tách sương, sử dụng bộ chiết sương để giữ lại các giọt dầu
bị cuốn theo dòng khí. Sự tách các giọt lỏng ra khỏi dòng khí dựa trên tập hợp các
cơ chế: va đập, trọng lực, thay đổi hướng và tốc độ dòng khí.
Giai đoạn 4: là giai đoạn lắng trọng lực, sự phân lớp các chất lỏng: pha lỏng
nhẹ hơn sẽ nổi trên pha lỏng nặng hơn. Sự sa lắng các giọt chất lỏng tuân theo định
luật Stock.
Hỗn hợp sản phẩm khai thác qua đường vào tới bộ tách cơ bản. Tại đây pha
khí được tách khỏi lỏng rồi đi lên bộ phận chiết sương để lọc các giọt lỏng bị cuốn
theo dòng khí. Chất lỏng chảy xuống bộ phận tách thứ cấp là các tấm lệch dòng có
bố trí các gờ để tách hiệu quả tách các bọt khí còn sót trong pha lỏng mà bộ phận
tách cơ bản chưa tách được. Sau đó pha lỏng chảy xuống phần lắng, tại đây khí
được tách triệt để và dầu nước được phân lớp rồi được xả ra ngoài qua các van xả
tương ứng. Pha lỏng được lưu giữ ở phần lắng một thời gian theo thiết kế.

CHƯƠNG 3
KHÁI QUÁT VỀ GIÀN CÔNG NGHỆ TRUNG TÂM SỐ 3
3.1. Giới thiệu chung về giàn công nghệ trung tâm số 3.
Giàn công nghệ trung tâm số 3 hoàn thiện và được đưa vào sử dụng từ tháng 2
năm 2004 đây là một trong những thành quả của sự lao động sáng tạo của tập thể
đội ngũ cán bộ công nhân viên Xí nghiệp LD Vietsovpetro và là niềm tự hào của
nền công nghiệp dầu khí Việt Nam. Giàn Công Nghệ Trung Tâm số 3 là một bộ
phận của tổ hợp công nghệ trung tâm 3 (CTK3) được đặt ở phía Nam của mỏ Bạch
Hổ với mục đích nhận dầu từ các giàn nhẹ (BK) và các giàn cố định mỏ Bạch Hổ về để
xử lý dầu, khí, nước. Từ đây dầu thành phẩm được bơm đến các tàu chứa, khí tách ra
được đưa về giàn nén khí trung tâm, nước tách ra được xử lý sạch đảm bảo tiêu chuẩn
an toàn và bảo vệ môi trường sau đó xả xuống biển.
Giàn công nghệ trung tâm 3 (CPP3) được thiết kế với công suất thiết kế là
15.000 tấn dầu/ngày đêm, 4.000 m3 nước/ngày đêm (tối đa có thể xử lý được
12.000 m3 nước/ngày) và lưu lượng khí tách là 3 triệu m3/ngày đêm.
Ngoài CPP-3 ra, tổ hợp công nghệ trung tâm 3 còn có:
- Giàn bơm ép nước PPD -30.000.

25

Giàn bơm ép nước PPD-30.000 được thiết kế với 03 tổ máy với tổng công suất
thiết kế là 30.000 m3/ngày đêm với áp suất đầu ra của nước là 250 bar, hòa chung
vào hệ thống bơm ép nước vào vỉa của mỏ Bạch Hổ.
- Khu nhà ở
Khu nhà ở được đặt ở giữa giàn ép vỉa PPD-30.000 và giàn xử lý dầu trung tâm
CPP-3. Với tổng sức chứa 140 người.
3.2. Hệ thống công nghệ trên giàn công nghệ trung tâm số-3.
3.2.1 Riser block.
Trên Riser block bao gồm các cụm thiết bị công nghệ:
- Skid 1: Cụm phân dòng hỗn hợp lưu chất các giàn nhẹ –M1, gồm 3 đường phân
dòng 12” nối với các ống đứng dầu từ BK-4, BK-5, BK-6, BK-8, BK-9, BK14, BK-CNV và giàn 2, xem hình 1. Trên các tuyến và các ống đứng có lắp
đặt các van SDV. Hóa phẩm chống ăn mòn và hoá phẩm phá nhũ nước trong
dầu được bơm vào 3 tuyến khai thác hỗn hợp dầu-nước.
- Skid 2: Cụm phân dòng khí - M2, ống 8” nhận khí từ BK-9.
Hệ thống đường ống vận chuyển dầu đi tàu chứa VSP-01 và tàu chứa Ba Vì.
- Skid 3: Pig-Lauch trên đường vận chuyển dầu đến tàu chứa Ba Vì.
- Skid 4: Cụm thiết bị đo dầu đến giàn CNTT-2, gồm 2 bộ đo trái chiều để đo dầu
bơm sang Giàn CTP-2 và ngược lại.
- Skid 5: Hệ thống ống phóng (Pig-Laucher) trên đường vận chuyển khí đến giàn
nén khí trung tâm.
- Skid 6: Bình dầu thải V-15 và máy bơm P-12-A/B. Bình nhận chất lỏng và hơi
nước xả từ PL-1, PL-2, cụm phân dòng M-1 được P-12-A/B bơm về các bình
tách thứ cấp.

26

Hình 3.1 - Cụm phân dòng trên Riser Block

27

3.2.2. Hệ thống xử lý dầu - khí.
3.2.2.1. Hệ thống xử lý dầu.
- Hỗn hợp dầu - khí - nước của BK-2, 4, 5, 6, 8, 9, 14, CNV và một phần dầu
đã tách khí của các MSP vòm Bắc được đưa về giàn ống đứng (Riser Block) của
CTK-3. Từ đây hỗn hợp dầu khí nước được đưa đến cụm phân dòng M1 và chia vào
3 đường thu gom chính A/B/C rồi đến các phin lọc F-1-A/B/C tương ứng (phin lọc
F-1-D dự phòng khi sửa chữa hoặc sự cố trên các phin F-1-A/B/C). Hỗn hợp dầu từ
F-1-A/B/C được đưa đến bình tách cấp 1 (V-1-A/B/C) tương ứng. Tại đây hỗn hợp
được tách thành 3 pha dầu, khí, nước theo nguyên lý trọng lực.
- Dầu sau khi tách ra ở giai đoạn này vẫn chứa một hàm lượng 7-20% nước sẽ
được đưa đến hệ thống gia nhiệt T-1-A/B/C (T-1-D dự phòng cho T-1-A/B/C khi sự
cố hoặc sửa chữa) sau đó sẽ được đưa đến các bình tách cấp 2 (V-2-A1/B1/C1), tại
đây tách thành 2 pha khí và chất lỏng. Chất lỏng chảy xuống bình (V-2-A2/B2/C2)
và tại đây sẽ tách nước trong dầu theo nguyên lý trọng lực cùng với tĩnh điện (hàm
lượng nước trong dầu sau khi tách nhỏ hơn 0.5%) sẽ đi qua cụm phân dòng đến V3-A/B, từ đây dầu được bơm đi các tàu chứa bằng hệ thống máy bơm cao áp (P-1A/B/C/D/E) hoặc thấp áp (P-2-A/B/C/D/E). Trong trường hợp hàm lượng nước
trong dầu cao hơn giới hạn cho phép, dầu sẽ đưa về bình V-3-C, từ đây dầu sẽ được
bơm trở lại F-1 hoặc V-2-A1/B1/C1 để xử lý lại.
- Giàn CPP-3 được thiết kế xử lý tổng cộng 19.000 t/ngđ chất lỏng với hàm
lượng nước lớn nhất vào khoảng 60-65 %. Sơ đồ công nghệ xử lý dầu trên CPP-3
được trình bày trên hình 3.3.

Hình 3.2 - Sơ đồ hệ thống xử lý dầu

28

Hình 3.3 - Sơ đồ công nghệ xử lý dầu trên giàn CNTT-3