Tải bản đầy đủ
B.Tiến Hành Kiểm Định

B.Tiến Hành Kiểm Định

Tải bản đầy đủ

KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HỢP CỦA HÀM HỒI QUY
• GT:

Ho: Mô hình không phù hợp
H1: Mô hình có phù hợp

Ho: β2 = β3 = β4
H1: βj0 , j {2,3,4}
Ho:
H1: >0

1.3.Hồi quy mô hình với phần mềm Eviews

Với mức ý nghĩa 5% từ mô hình trên ta có
P-value = 0,000001 < 0,05 nên mô hình trên là phù hợp.

*Vậy
hàm hồi quy mẫu có dạng:

= 0,889249 + 0,500294∗ �� + 0,555300 ∗ ��� + 0, 567185∗ ��

*Ý nghĩa của các hệ số hồi quy mẫu:
• : Với các chỉ tiêu về tiền làm thêm, phụ cấp gia đình bằng không thì tổng thu
nhập trung bình hàng tháng của sinh viên là :0,889249 triệu đồng.
• : Khi tiền làm thêm tăng lên 1 triệu đồng, các chỉ tiêu còn lại không đổi thì thu
nhập hàng tháng của sinh viên tăng lên 0,500294 triệu đồng.


: Khi phụ cấp gia đình tăng lên 1 triệu đồng, các thu nhập còn lại không đổi thì
tổng thu nhập hàng tháng của sinh viên tăng lên 0,555300 triệu đồng.

• : Khi chi tiêu tăng lên 1 triệu đồng, các thu nhập còn lại không đổi thì thu nhập
hàng tháng của sinh viên tăng lên 0,567185 triệu đồng.

2.Phát hiện sự tồn tại của khuyết tật
2.1.Phương Sai Sai Số
2.1.1.Cách phát hiện

Ho:PSSS không thay đổi
H1: PSSS thay đổi

Nhìn vào đồ thị ta nghi ngờ có hiện tượng PSSS thay đổi

2.1.2.Kiểm Định White
Chọn View > Residual Tests > White Heteroskedasticity (no cross tearms)

P-value = 0,081126 > α = 0,05
=> mô hình có PSSS không thay đổi