Tải bản đầy đủ
Hình 3.9 : Làm rõ màu trắng của chi tiết in trên nhãn sản phẩm

Hình 3.9 : Làm rõ màu trắng của chi tiết in trên nhãn sản phẩm

Tải bản đầy đủ

3.3.3. Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu gồm bảng Ca sản xuất (CaSX) lưu lại kết quả của ca sản xuất:

Sau khi kết thúc ca sản xuất chức năng lưu lại kết quả vào cơ sở dữ liệu
phục vụ cho các quá trình quản lý sản xuất về sau.
3.4. Xây dựng chương trình
3.4.1. Môi trường ứng dụng
-

Hệ điều hành Windows .

- Sử dụng bộ công cụ phát triển Microsoft Visual Studio 2008 trên nền
tảng .NET Compact Frame Work. 3.5. Và ngôn ngữ lập trình C#.
- Yêu cầu: Camera thu ảnh màu 24bit định dạng .bmp
3.4.2. Chương trình
a. Đọc ảnh trong C#

Ảnh đưa vào xử lý là 1 ảnh thông thường 24 bit, tức là mỗi pixel 24
bits=3bytes. Chúng ta tưởng tượng như sau: pixel đầu tiên của ảnh chiếm 3
byte đầu(0,1,2), pixel thứ 2 chiếm 3 byte tiếp(3,4,5), cứ như thế... Để biết
ảnh bm có kích thước bao nhiêu, C# cung cấp 2 thuộc tính: bm.Width: số
pixel trên một hàng(độ rộng) và bm.Height: số hàng(độ cao). Như vậy, mỗi
64

hàng của bức ảnh sẽ dùng hết bm.Width*3 bytes để lưu thông tin(do mỗi pixel
3 byte). Tuy nhiên khi lưu vào máy tính thì mỗi hàng của ảnh phải dùng nhiều
hơn số byte đó để lưu, vì mục đích lưu cả thông tin của biên. Để biết thức sự
số byte này là bao nhiêu, đầu tiên phải chuyển bm sang một lớp đệm, lớp
BitmapData. Ta sử dụng kỹ thuật LockBits.
Rectangle rec= new Rectangle (0, 0, bm.Width, bm.Height);
BitmapData

bmData=

bm.LockBit(rec,

ImageLockMode.ReadWrite,

PixelFormat.Format24bppRgb);
Phương thức LockBits sẽ chuyển từ 1 ảnh, sang 1 vùng nhớ (bmData).
Trên ảnh bm, ta chỉ có thể xem nó, chứ không thể chỉnh sử pixel. Muốn sửa,
phải chuyển nó sang lớp BitmapData, trên đó có các thứ cần thiết để can thiệp
vào từng điểm ảnh.
Trong máy tính ảnh như một dãy các byte nhớ đặt liên tiếp nhau. Ta
phải đọc file ảnh này vào một ma trận 2 chiều sao cho số hàng bằng chiều cao
của ảnh, số cột bằng chiều rộng của ảnh.
Tiến hành đọc các pixel của ảnh và tiến hành xử lý trên ma trận ảnh nhị
phân đã chuyển đổi.

65

b. Giao diện chương trình.

Form 1: Nhập thông tin của ca sản xuất

Form 2: Giao điện chương trình xử lý.

66

Các button:

: Khởi động camera.

: Lấy ảnh mẫu.

: Bắt đầu thu ảnh và xử lý.

: Tạm dừng chương trình

: Tiếp tục chương trình

: Lưu thông tin ca sản xuất vào cơ sở dữ liệu

67

KẾT LUẬN
Kiểm tra sản phẩm trên dây chuyền đóng chai nước ngọt là một khâu quan
trọng trong quá trình thành phẩm. Nó yêu cầu độ chính xác cao trong khi sự giám
sát, kiểm tra của con người (bộ phận KCS) có thể có những sai sót do sức khỏe,
mất tập trung hoặc thiếu cẩn thận dẫn đến các lỗi xảy ra trên sản phẩm.
Ứng dụng xử lý ảnh trong kiểm tra dây chuyền sản xuất đóng chai nước
ngọt giúp phát hiện các lỗi sai một cách nhanh chóng, tự động và chính xác hơn.
Giúp con người có thể tiết kiệm được sức lao động, thời gian và nhiều khoản chi
phí. Chương trình đã ứng dụng kỹ thuật xử lý ảnh cơ bản, phân tích đặc điểm và
kiểm tra sản phẩm dựa trên các đặc điểm từ ảnh thu được qua camera với thiết kế
đơn giản, và dễ dàng thực hiện.
Qua quá trình tìm hiểu và thực hiện đề tài do trình độ và thời gian có hạn,
bài báo cáo vẫn còn những hạn chế nhất định về giao diện chưa đẹp, còn tương
đối đơn giản. Em xin được tiếp thu ý kiến đánh giá, chỉ bảo của các thầy cô giáo
để đề tài có những hướng mới phát triển và hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 6 năm 2012
Sinh viên thực hiện
Dương Thị Huệ

68

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Phạm Việt Bình, Đỗ Năng Toàn, Xử lý ảnh. NXB Khoa học và kỹ
thuật, Hà Nội, 2008.
-

[2]. Ngô Diên Tập, Xử lý ảnh bằng máy tính, NXB Khoa học và kỹ
thuật, Hà Nội, 1997.

-

[3]. Lương Mạnh Bá - Nguyễn Thanh Thuỷ, Nhập môn xử lý ảnh số,
NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1999.

-

[4]. Nguyễn Kim Sách, Xử lý ảnh và video số, NXB Khoa học và kỹ
thuật, 1997.

-

[5]. James.P.Parker, Algorithms for image processing and computer
vision, Wiley Computer Publishing, 1997.

-

[6]. http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/skeleton.htm

-

[7].http://en.wikipedia.org/wiki/Morphological_image_processing#Proper
ties_of_the_basic

-

_operators

[8]. http://www.ph.tn.tudelft.nl/Courses/FIP/noframes/fip-Morpholo.html

69

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
................................................................................................................................ ..
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...............................................................................................

70