Tải bản đầy đủ
Là quá trình phân chia các đối tượng cần khảo sát ra khỏi phần nội dung còn lại của ảnh, phân tách các đối tượng tiếp giáp nhau và phân tách những đối tượng riêng biệt thành những đối tượng con. Một phương pháp phân đoạn ảnh là sử dụng một ngưỡng giá trị

Là quá trình phân chia các đối tượng cần khảo sát ra khỏi phần nội dung còn lại của ảnh, phân tách các đối tượng tiếp giáp nhau và phân tách những đối tượng riêng biệt thành những đối tượng con. Một phương pháp phân đoạn ảnh là sử dụng một ngưỡng giá trị

Tải bản đầy đủ