Tải bản đầy đủ
Hình 3.9: Phân chia thời gian đọc và ghi của ADC0804.

Hình 3.9: Phân chia thời gian đọc và ghi của ADC0804.

Tải bản đầy đủ

- Không cần hiệu chnh điểm 0.
- Khi điện áp nguồn nuôi là 5V thì tín hiệu đu vào cực đại là 5V.
- Tất cả các tín hiệu đều tơng thích mức TTL.
- Dòng tiêu thụ nhỏ, cỡ 1.9mA.
Mạch này gồm hai phần chính :
-

Phần tơng tự : Với dải nhiệt độ từ 0 độ đn 128 độ thì điện áp ra của

LM35 l từ 0V đến 1.28V, điện áp này đợc đa đến lối vào IN+, cng lối vào INđợc nối đất . Với điện áp vào cực đại là 1.28V thì điện áp chuẩn Vref đợc đặt là
0.64V, việc điều chnh Vref đợc thực hiện bởi biến trở vi chỉnh VR.
Khi đó nếu nhiệt ộ là 0 độ C thì điện áp IN+ là 0V, đầu ra Dout là
00000000, Vi điều khiển nhận đợc giá trị là 0.
Khi nhiệt độ là 128 độ C thì điện áp IN+ là 1.28V, đầu ra Dout là 11111111, vi
điều khiển nhn đợc giá trị tơng ứng là 255.
- Phần giao tiếp với vi điều khiển: Để thực hiện giao tiếp với vi điều khiển
cần các tín hiệu sau :
+ Tín hiệu chọn vi mạch biến đổi tơng tự số CS_ADC, tích cực thấp, đợc a
từ mạch giả mã địa chỉ tới. Khi CS_ADC=0 thì ADC0804 đợc chọn, chuẩn bị cho
việc đọc s liệu từ ADC .
+ Tín hiệu ra lệnh cho ADC0804 bắt đầu biến ổi WR_ADC, tích cực mức
thấp , đợc điều khiển trực tiếp bởi vi điều khin, khi WR_ADC chuyển từ 1
xuống 0 thì ADC bắt đầu quá trình biến ổi.
+ Tín hiệu báo kết thúc biến đổi ADC_OK , tích cực thấp , đợc nối với chân
INTR(interrup) của ADC0804, mỗi khi ADC0804 hoàn thành việc biến đổi cho
một mẫu nó báo hiệu cho bên ngoài bằng một mức logic 0 ở chân này . Tín hi u
này đợc gửi tới Vi điều khiển để báo cho Vi điều khiển biết ADC đã biến đổi
xong, để không phải hỏi vòng thì tín hiệu này đợc đa tới một đầu vào ngắt ngoài
của Vi điều khiển, mỗi khi ADC biến đổi xong sẽ gây ra một ngắt Vi điều khiển,
Vi điều khiển sẽ chuyển sang chơng trình con phục vụ ngắt để đọc số liệu từ
ADC.
+ Tín hiệu đọc số liệu RD_ADC, tích cực mc thấp, sau khi nhận biết ADC
đã biến đổi xong bởi mức logic 0 ở ADC_OK, Vi điều khiển thực hiện việc lấy số
liệu bằng cỏch chuyển tín hiệu RD_ADC xuống mức thấp, tín hiu này đợc nối
với chân RD của ADC, lúc này các cổng đm 3 trạng thái ở đầu ra Dout của
ADC0804 mở , kết quả biến đổi đợc đa lên bus dữ liệu.
* c im ca ADC0804:
44

- in ỏp cung cp 5V DC
- in ỏp tớn hiu tng t t 0 n 5V
- u ra l 8 bit d liu
- Cú b to xung Clock trờn chip
- Thi gian chuyn i l 100us
- Di in ỏp chuyn i cú th thay i c nh chõn Vref/2:
+ Khi khụng iu chnh gỡ Vref/2 thỡ giỏ tri ca chõn ny l 2.5V DC , di
in ỏp chuyn i t Vin - n Vin + l 5V tng ng vi 256 mc u ra t
00h n FFh, khi ú sai s chuyn i l +-1 LSB tng ng l +-10mV.
+ Khi ta t in ỏp vo chõn Vref/2 gim i Vớ du l: 0.64V thỡ di in
ỏp chuyn i t Vin - n Vin + s l 0.64*2=1.28V tng ng vi 256 mc
u ra, khi ú sai s s l +-2.5mV. Nhng khi ú di in ỏp chuyn i s bộ.
+ Khi ghộp ni vi LM35 ta chnh sao cho Vref/2 = 1.28V t c 256
mc. Vi LM35DZ, ch cú 101 mc t 0 C n 100 C nờn khụng vt quỏ 256
mc.

3.6: Ghộp ni LM35 vi ADC0804
Hỡnh di mụ t mch ADC ng dung vi mch ADC0804 o nhit t
LM35

45Hỡnh 3.10: S mch bin i ADC
S thi gian hot ng

Hỡnh 3.11: S thi gian hot ng ca ADC0804
* S thi gian hot ng chõn ngt INTR

46

Hỡnh 3.12: S hot ng ca chõn ngt
3.7: Mt s linh kin h tr vic thit k v iu khin mch khỏc.

47