Tải bản đầy đủ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ

[3]. Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý. Tác giả:Lê Bảo Tuấn, trường Đại học
Huế.
[4]. Tài liệu Hệ thống thông tin địa lý, Hội thảo khoa học CNTT địa lý lần thứ 9
tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2003.
[5]. Thực hành Hệ thống thông tin địa lý. Tác giả: Nguyễn Kim Lợi, Vũ Minh
Tuấn. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
[6]. Lập trình MapBasic cho hệ thống thông tin địa lý GIS MapINFO. Tác giả:
Nguyễn Ngọc Diệp. Trung tâm nghiên cứu bảo vệ môi trường, đại học Đà Nẵng.

66

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Giáo viên hướng dẫn

67

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Giáo viên phản biện

68