Tải bản đầy đủ
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ

-

: QuanTriHeThong

: Form-Main

: Form-DangNhap

: Control-DangNhap

: Entity-NhanVien

1: Chon chuc nang DangNhap
2: Hien thi form-dangnhap
3: Nhap user va password
4: Submit
5: Gui thong tin user va pass
6: Kiem tra hop le
7: Kiem tra user va pass
8: Tra ve ket qua
9: Thong bao dang nhap

-

Hình 3.: Biểu đồ trình tự cho UC đăng nhập

- Biểu đồ cộng tác:

-

-

3.1.1.2.

Hình 3.: Biểu đồ cộng tác cho UC đăng nhập

Biểu đồ cho use-case “Đổi mật khẩu”.

- Bảng luồng các sự kiện:

-

-

Hành động của tác nhân
1. Chọn chức năng đổi mật khẩu

Hành động của hệ thống
-

-

2. Hiển thị form đổi mật
khẩu.

-

3. Nhập mật khẩu mới

-

-

4. Submit

-

5. Gửi thông tin mật khẩu

mới.

-

-

6. Kiểm tra điều kiện.

-

7. Ghi vào cơ sở dữ liệu.

-

8. Trả về kết quả thực thi

-

9. Thông báo kết quả

-

- Biểu đồ trình tự:
-

-

-

Hình 3.: Biểu đồ trình tự cho UC đổi mật khẩu

- Biểu đồ cộng tác:

-

-

Hình 3.: Biểu đồ cộng tác cho UC đổi mật khẩu

3.1.1.3.

Biểu đồ cho use-case “Tìm kiếm”.

- Bảng luồng các sự kiện:

-

-

Hành động của tác nhân
1. Chọn chức năng tìm kiếm

-

-

-

-

3. Nhập thông tin cần tìm

-

-

4. Submit

-

-

Hành động của hệ thống

-

2. Hiển thị form tim kiếm

-

5. Gửi thông tin tìm kiếm.

-

6. Kiểm tra hợp lệ

-

7. Truy xuất CSDL

-

8. Trả về kết quả.

-

9.Hiển thị kết quả tìm kiếm

- Biểu đồ trình tự
-

-

Hình 3.: Biểu đồ trình tự cho UC tìm kiếm

-

- Biểu đồ cộng tác:
-

-

Hình 3.: Biểu đồ cộng tác cho UC tìm kiếm

3.1.2. Biểu đồ cho use-case “Quản lý bài viết”.
3.1.2.1.
-

Biểu đồ Use-case “Thêm bài viết”.

- Bảng luồng các sự kiện:
-

Hành động của tác nhân
1. Chọn chức thêm bài viết

Hành động của hệ thống

-

-

-

-

-

3. Nhâp thông tin bài viết

-

4. Submit

2. Hiển thị form thêm bài
viết

-

5. Gửi thông tin bài viết

-

6. Kiểm tra hợp lệ

-

7. Lưu CSDL

-

8. Hiển thị kết quả.

-

-

- Biểu đồ trình tự:
-

-

Hình 3.: Biểu đồ trình tự cho UC thêm bài viết

-

- Biểu đồ cộng tác:
-

-

3.1.2.2.
-

Hình 3.: Biểu đồ cộng tác cho UC thêm bài viết

Biểu đồ Use-case “Sửa bài viết”.

- Bảng luồng các sự kiện:
-

Hành động của tác nhân
1. Chọn chức sửa bài viết

-

-

-

3. Nhâp thông tin cần sửa

-

-

4. Submit

-

-

Hành động của hệ thống

-

2. Hiển thị sửa thêm bài viết

-

5. Gửi thông tin cần sửa

-

6. Kiểm tra hợp lệ

-

7. Lưu CSDL

-

8. Hiển thị kết quả.

- Biểu đồ trình tự:

-

-

-

Hình 3.: Biểu đồ trình tự cho UC sửa bài viết

- Biểu đồ cộng tác:

-

-

Hình 3.: Biểu đồ cộng tác cho UC sửa bài viết

3.1.2.3.
-

Biểu đồ Use-Case “Xóa bài viết”.

- Bảng luồng các sự kiện:

-

Hành động của tác nhân
1. Chọn bài viết cần xóa

-

-

2. Chọn Xóa bài viết

-

-

-

-

-

Hành động của hệ thống

-

4. Xác nhận xóa

3. Yêu cầu xác nhận

-

5. Yêu cầu xóa

-

6. Kiểm tra hợp lệ

-

7. Xóa CSDL

-

8. Hiển thị kết quả.

- Biểu đồ trình tự:

-

-

Hình 3.: Biểu đồ trình tự cho UC xóa bài viết