Tải bản đầy đủ
c) Địa chỉ IPV4 trong địa chỉ IPV6

c) Địa chỉ IPV4 trong địa chỉ IPV6

Tải bản đầy đủ

D ( Delay): độ trễ
D=0: yêu cầu truyền trễ bình thường.
D=1: yêu cầu trễ thấp.
-

T ( Throughput): thông lượng
T=0: thông lượng bình thường.
T=1: thông lượng cao.
R ( Reliability): độ tin cậy
R=0: độ tin cậy bình thường.
R=1: độ tin cậy cao.

Total length:
Độ dài toàn bộ của gói tin Max 216=64 KB, thông thường ngắn hơn.
Identification:
Số định danh của gói tin. Nếu 1 gói tin phải phân thành nhiều mảnh để truyền đi
thì tất cả các mảnh phải có cùng định danh.
Flag: 1 bit dữ trữ
DF (don’t Fragment)
DF=1: không được phép phân gói tin thành mảnh tin.
DF=0: cho phép phân mảnh để truyền.
MF (More Fragment)
MF=1: cho biết còn có các mảnh tin tiếp theo thuộc cùng một gói tin.
MF=0: đây là mảnh tin cuối cùng của gói tin hoặc gói tin không phân mảnh.
Offset:
Cho biết vị trí của mảnh tin trong gói tin, đơn vị tính là 8 byte. Tại tram thu, 3
trường (5), (6), (7) cho phép ghép các mảnh tin thành gói tin.
Time to live (TTL):
Thời gian sống của gói tin. Trường này có 8bit ban đầu tính đơn vị là giây, vậy
thời gian gói tin được phép tồn tại trên mạng là: 28=256 giây > 4 phút
Trong thực tế trường này chứa số bước nhảy chính là số bộ định tuyến mà
gói tin được phép đi qua. Cứ mỗi lần gói tin qua một bộ định tuyến thì TTL sẽ trừ
đi 1 và khi bằng 0 thì gói tin sẽ bị hủy và thông báo cho trạm nguồn. Đây là giải
pháp để điều khiển tắc nghẽn.
Protocol:
44

Cho biết giao thức được sử dụng ở tầng trên.
-

Nếu tầng giao vận là TCP thì có mã là 6.

-

Nếu tầng giao vận là UDP thì có mã là 17.

- Nếu là ICMP thì có mã là 1
Header checksum:
Kiểm tra lỗi cho đầu gói tin.
Soure Address: Địa chỉ nguồn.
Destination Address: Địa chỉ đích.
Các địa chỉ này được dùng để định đường trên mạng Internet nên còn gọi là
IP address. Địa chỉ dài 32 bit được chia thành 4 byte, mỗi byte được thể hiện
bằng một số thập phân và cách nhau bởi dấu chấm.
Option: Lựa chọn.
- Record Route: ghi lại địa chỉ của tất cả các bộ định tuyến mà gói tin đi
qua. Độ dài của trường lựa chọn này do trạm nguồn quy định. Nếu số bộ định
tuyến mà gói tin đi qua quá nhiều thì địa chỉ của các bộ định tuyến sau sẽ không
được ghi vào gói tin.
- Time Stamp (nhãn thời gian): ghi lại thời gian mà gói tin đi qua bộ định
tuyến. Có 3 cách ghi.
Khi gói tin đi qua bộ định tuyến, ghi lại danh sách thời gian gói tin qua bộ định
tuyến.
Ghi địa chỉ IP và thời gian tương ứng khi gói tin đi qua: Trạm nguồn sẽ ghi sẵn
một số địa chỉ cần đo thời gian và gói tin tới bộ định tuyến có địa chỉ tương ứng
thì sẽ được ghi thời gian vào.
2.7 Phân tích gói tin IPv6

45

Hình 2.17: Cấu trúc gói tin IPV6
Version(4 bits)
Traffic Class(8 bits): Giá trị phân phối độ ưu tin trên đường truyền internet. Nếu
1 nguồn tự điều chỉnh giao thông chậm lại khi có tắc nghẽn, giao thông sẽ gán
cho giao thông điều khiển tắc nghẽn. Ví dụ như giao thức TCP sử dụng giao thức
cửa sổ trượt (Sliding window protocol), có thể dễ dàng đáp ứng giao thông.
Trong giao thông điều khiển tắc nghẽn nó được hiểu là những gói tin có thể đến
chậm hoặc thậm chí mất hoặc được nhận ngoài yêu cầu. Dữ liệu điều khiển tắc
nghẽn được cấp phát quyền ưu tiên từ 0 đến 7 được thể hiện ở bảng sau:

Hình 2.18: Quyền ưu tiên trong gói tin IPV6
Flow Label (20 bits): Được chỉ định sử dụng router để xử lý khi đi từ nguồn tới
đích của gói tin
Payload Length(16 bits): Xác định độ dài của dữ liệu gói tin
Next Header(8 bits): Vùng Header kế tiếp là 1 trường 8 bít định nghĩa 1 đầu mục
mà theo sau vùng Header nền tảng trong đơn vị dữ liệu. Vùng header kế tiếp là 1
trong những vùng mở rộng tuỳ ý lựa chọn được sử dụng bởi IP hoặc vùng Header
cho 1 giao thức tầng cao hơn như UDP hay TCP. Mỗi vùng Header mở rộng lại
có chứa trường này. Bảng sau cho chúng ta thấy những giá trị của vùng Header
kế tiếp

46

Hình 2.19: Vùng Header kế tiếp trong gói tin IPV6
Hop Limit(8 bits): Đối với mỗi router là khi chuyển tiếp các gói dữ liệu giới hạn
hop là decremented bởi 1.khi có trường hợp đạt tới số 0 thì gói tin đó bị loại bỏ.
Source address(16 bytes): Xác minh nguồn gốc gói tin
Destination address(16 bytes): Thường xác minh đích cuối cùng của đơn vị dữ
liệu. Tuy nhiên nếu router nguồn được sử dụng thì trường này sẽ chứa địa chỉ của
router kế tiếp. Cụ thể gói tin trong IPv6 được thấy như trong Hình 2.20 dưới đây.
Mỗi gói tin bao gồm một vùng header nền tảng bắt buộc theo sau bởi payload.
Payload gồm có 2 phần: những vùng Header mở rộng tuỳ ý chọn và dữ liệu từ
tầng cao hơn. Vùng Header nền tảng chiếm giữ 40 byte, trong khi đó những vùng
Header mở rộng và dữ liệu từ tầng cao hơn chứa đến 65535 byte thông tin.

Hình 2.20: Payload trong gói tin IPV6
2.8 So sánh IPV4 và IPV6
Sự khác nhau đáng kể nhất giữa IPv4 và IPv6 là chiều dài của địa chỉ nguồn và
địa chỉ của chúng
IPV4

IPV6
47

Địa chỉ dài 32 bit
Không định dạng được luồng dữ liệu

Địa chỉ dài 128 bit
Định dạng được luồng dữ liệu nên hỗ

trỗ QoS tốt hơn.
Sự phần mảnh được thực hiện tại các Sự phân mảnh chỉ xảy ra tại host gửi.
host gửi và tại router, nên khả năng
thực thi của router chậm
Checksum header.
Header có phần tùy chọn.

Không checksum header
Tất cả dữ liệu tùy chọn được chuyển

vào phần header mở rộng.
ARP sử dụng frame ARP Request để Frame ARP Request được thay thế bởi
phân giải địa chỉ IPv4 thành địa chỉ message Neighbor Solicitation.
lớp liên kết.
IGMP (Internet Group Management IGMP được thay thế bởi message
Protocol) được dùng để quản lý các MLD (Multicast Listener Discovery).
thành viên của mạng con cục bộ.
Địa chỉ broadcast để gửi lưu lượng IPv6 không có địa chỉ broadcast, mà
đến tất cả các node.

địa chỉ multicast đến tất cả các node

(phạm Link-Local).
Phải cấu hình bằng tay hoặc thông Cấu hình tự động, không đòi hỏi
qua giao thức DHCP cho IPv4.
DHCP cho IPv6
Sử dụng các mẫu tin chứa tài nguyên Sử dụng các mẫu tin AAAA trong
địa chỉ host trong DNS để ánh xạ tên DNS để ánh xạ tên host thành địa chỉ
host thành địa chỉ IPv4.
IPv6.
2.9 Triển khai IPv6
2.9.1 Các giao thức liên quan tới IPv6
a) Giao thức ICMPv6
Một giao thức khác đã được chỉnh sửa trong phiên bản 6 của nhóm giao
thức TCP/IP cho phù hợp là ICMP (ICMPv6). Phiên bản mới này mang theo
chiến lược và mục đích củ phiên bản 4. ICMPv4 đã được chỉnh sửa cho phù hợp
với IPv6. Thêm nữa một vài giao thức độc lập trong phiên bản 4 bây giờ là một
phần của ICMPv6.
Giao thức ARP và IGMP ở phiên bản 4 được kết hợp trong phiên bản 6.
Giao thức RARP bị loại khỏi nhóm vì không thường xuyên được sử dụng. Theo
đó BCOTP đã thay thế RARP.
48

Hình 2.21: Bảng so sánh ICMP4 và ICMP6
Mặc dù khuôn dạng chung của một thông điệp ICMP thì khác với mỗi
kiểu thông điệp, 4 byte đầu tiên thì phổ biến cho tất cả như đã chỉ ra trong hình
2.22. Trong trường đầu tiên kiểu ICMP xác định loại thông điệp mà trường chỉ ra
nguyên nhân của kiểu thông điệp riêng biệt. Trường phổ biến cuối cùng là trường
tổng kiểm tra, được tính toán theo cùng một kiểu như đã được mô tả trong
ICMPv4.

Hình 2.22: Thông điệp chung của gói tin ICMP
Như chúng ta thấy một trong nhiệm vụ chính của ICMP là báo cáo lỗi. Năm
kiểu lỗi được đưa ra : Destination Unrechable, Packet too Big, Time Exceeded,
Parameter Problems, Redirection. ICMPv6 một gói lỗi, cái sau đó được đóng gói
trong một gói dữ liệu IP. Cái này được chuyển đến nguồn ban đầu của gói dữ liệu
sai

49

Hình 2.19: Khung báo cáo lỗi
So sánh báo cáo lỗi của IPV6 và IPV4:

Destination unreachable: khái niệm về thông điệp không thể với tới được nơi đến
Packet too Big: Đây là một kiểu thông điệp mới của IPV6
Time Exceeded ( Vượt quá thời gian):Thông điệp này gần giống với 1 kiểu thông
điệp tỏng phiên bản 4. Điểm khác biệt duy nhất là kiểu giá trị đã đươc thay đổi
tới 3. Hình 2.19 chỉ ra khổ của thông điệp vượt quá thời gian.
Parameter Problem (Vấn đề tham số): Thông điệp này giống với loại thông điệp
kế thừa trong phiên bản 4. Nhưng dù sao giá trị của kiểu này cũng đã được thay
đổi tới 4 và cỡ của trường bù lại được tăng lên thành 4 byte
b) Giao thức định tuyến OSPF
OSPF là một giao thức định tuyển hỗ trợ IPv6 xuất hiện sớm và phổ biến
nhất. Khác biệt đầu tiên so với OSPFv2 (cho IPv4) đó là OSPFv3 enable trên
từng interface ( OSPFv2 enable globally bằng command router ospf [process ID]
để đi vào mode Router)
Router(config-if)#ipv6 ospf area 0

50

Tiếp theo là Router ID (RID): OSPFv3 cũng yêu cầu Router chạy OSPF
phải có RID, quy tắc xác định tương tự trong OSPFv2. Điều đặc biệt là RID
trong OSPFv3 vẫn sử dụng IPv4 Address, nếu Router chỉ chạy thuần IPv6 thì bạn
vẫn phải vào mode Router, và cấu hình RID dạng IPv4
Router(config-router)#ospf-id 192.168.1.1
Một vài chú ý:
- Cấu hình OSPFv3 vẫn yêu cầu command neighbor tương tự OSPFv2
- Trong OSPFv3, 1 link có thể xuất hiện trong nhiều OSPF instance, trong khi
trong OSPF, 1 link chỉ đc tham gia 1 OSPF instance.
- OSPFv3 PPP và Point-to-Multipoint ko có quá trình elect DR và BDR, tương tự
trong IPV4
- Reserved Add 224.0.0.5 và 224.0.0.6 trong OSPFv2 đc thay thế bằng FF02::5
và FF02::6 trong OSPFv3
2.9.2 Triển khai IPV6 trên nền IPV4
a) Các vấn đề chung
Giao thức IPv6 có nhiều ưu điểm vượt trội so với IPv4, đáp ứng được nhu
cầu phát triển của mạng Internet hiện tại và trong tương lai. Do đó, giao thức
IPv6 sẽ thay thế IPv4.
Tuy nhiên, không thể chuyển đổi toàn bộ các nút mạng IPv4 hiện nay sang
IPv6 trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, nhiều ứng dụng mạng hiện tại chưa hỗ
trợ IPv6.
Thách thức lớn mà IPV6 phải đối mặt đó là khả năng chuyển đổi toàn vẹn
gói tin.IPV6 từ định dạng IPV6 chuyển sang định dạng IPV4 và kể từ đó vận
chuyển trong hệ thống mạng IPV4. để thực hiện được yêu cầu này quá trính
chuyển đổi IPV6 phải linh động hết sức tối đa Nhưng đó là điểm mâu thuẫn với
quy mô rộng lớn của mạng Internet. Do vậy, đây cũng chính là điểm cần quan
tâm trong quá trình chuyển đổi, triển khai IPv6. Trước đây đã từng tồn tại một
vài giao thức được thiết kế nhằm thay thế TCP/IP nhưng thất bại do không thể
chạy song song, cũng như tương thích giữa các họ giao thức cũ và mới. Khi
nghiên cứu đến IPv6, nếu chỉ quan tâm đến những chức năng mới mà IPv6 cung
cấp, sẽ không thuyết phục được người dùng chuyển từ IPv4 sang IPv6.
51

Do đó, phải đảm bảo tính tương thích trên cơ sở các chức năng của IPv4
trong quá trình chuyển đổi lên IPv6. Để triển khai IPv6, cần có các phương pháp
tiến hành đồng thời, xây dựng mạng IPv6 trên nền hạ tầng mạng IPv4 sẵn có, sau
đó sẽ dần dần thay thế mạng IPv4. Người ta đã đưa ra những cơ chế chuyển đổi
trong quá trình nâng cấp mạng từ IPv4 lên IPv6.
Mục đích của các cơ chế chuyển đổi là đảm bảo các nội dung sau:
- Đảm bảo các đặc tính ưu việt của mạng IPv6 so với mạng IPv4 hiện tại.
- Tận dụng hạ tầng sẵn có của mạng IPv4 trong giai đoạn chuyển tiếp sang
một mạng thuần IPv6.
- Tăng cường khả năng cung cấp và triển khai. Việc chuyển đổi đối với Host và
Router độc lập với nhau.
- Tối thiểu hóa sự phụ thuộc trong quá trình nâng cấp. Một trong những điều kiện
bắt buộc để có thể nâng cấp Host lên IPv6 trước hết là phải nâng cấp hệ thống tên
miền (DNS). Vì đây là dịch vụ hỗ trợ việc tìm kiếm địa chỉ phục vụ cho các ứng
dụng khác.
- Gán, cấp các loại địa chỉ thuận tiện. Các hệ thống mạng hiện nay được cài đặt
và được gán địa chỉ IPv4. Không gian địa chỉ IPv4 là một tập hợp con của không
gian địa chỉ IPv6, do đó, vẫn có thể tiếp tục sử dụng các địa chỉ IPv4 sẵn có. Chỉ
gán các địa chỉ cần thiết cho các kết nối tới mạng 6BONE và tuân theo kế hoạch
phân bổ địa chỉ của tổ chức này.
- Nâng cấp lên mạng IPv6 ít tốn chi phí vì không cần thiết phải thay thế toàn bộ
thiết bị hiện có trên mạng, vì các cơ chế chuyển đổi này được thực hiện hoàn toàn
trên nền IPv4 sẵn có.
Cơ chế chuyển đổi cũng cần đảm bảo cho các trạm IPv6 có thể cùng làm việc với
các trạm IPv4 ở bất kỳ vị trí nào trên mạng (LAN,WAN, Internet) cho đến khi
IPv4 không còn tồn tại (đây là xu hướng chung của công nghệ).
b) Cơ Chế Chuyển Đổi
Hiện nay số lượng mạng IPv4 là rất lớn, hầu hết các dịch vụ, các giao dịch
trên mạng đều dựa vào IPv4. Do đó, có các cơ chế cho phép chuyển đổi qua lại
giữa các Host IPv4 và IPv6.

52

Việc xây dựng lại giao thức lớp Internet trong chồng giao thức TCP/IP dẫn
đến nhiều thay đổi. Trong đó, vấn đề thay đổi lớn nhất là việc thay đổi cấu trúc
địa chỉ. Sự thay đổi đó ảnh hưởng đến các vấn đề sau:
-

Ảnh hưởng đến hoạt động của các lớp trên (lớp giao vận và lớp ứng dụng

-

trong mô hình OSI).
Ảnh hưởng đến các giao thức định tuyến.
Mặt khác, một yêu cầu quan trọng trong việc triển khai IPv6 là phải thực

hiện được mục tiêu ban đầu đề ra khi thiết kế giao thức IPv6. Đó là IPv6 làm việc
được trong môi trường IPv4. Trong một số tình huống, sẽ có hiện tương một số
Host chỉ sử dụng giao thức IPv6 và cũng có những Host chỉ sử dụng giao thức
IPv4. Vấn đề ở đây là phải đảm bảo những Host “thuần IPv6” phải giao tiếp được
với các Host “thuần IPv4 mà vẫn đảm bảo địa chỉ IPv4 đó thống nhất trên toàn
cầu. Do vậy, nhằm tạo khả năng tương thích giữa IPv4 và IPv6, các nhà nghiên
cứu đã phát triển một số cơ chế chuyển đổi khác nhau.
Đặc điểm chung của các cơ chế chuyển đổi này là:
-

Đảm bảo các Host/Router cài đặt IPv6 có thể làm việc được với nhau trên

-

nền IPv4.
Hỗ trợ các khả năng triển khai các Host và Router hoạt động trên nền IPv6

-

với mục tiêu thay thế dần các Host đang hoạt động IPv4.
Có một phương thức chuyển đổi dễ dàng, thực hiện ở các cấp độ khác
nhau từ phía người dùng cuối tới người quản trị hệ thống, các nhà quản trị
mạng và cung cấp dịch vụ.
Các cơ chế này là một tập hợp các giao thức thực hiện đối với Host và các

Router, kèm theo là các phương thức như gán địa chỉ và triển khai, thiết kế để
làm quá trình chuyển đổi Internet sang IPv6 làm việc với mức độ rủi ro thấp nhất.
Hiện nay các nhà nghiên cứu IPv6 đã đưa ra những cơ chế chuyển đổi cho phép
kết nối IPv6 trên nền IPv4. Sau đây là một số cơ chế tiêu biểu:
-

Dual IP layer: Cơ chế này đảm bảo một Host/Router được cài cả hai giao
thức (trong trường hợp này gọi là Dual stack) IPv4 và IPv6 ở Internet

-

layer trong mô hình phân lớp TCP/IP.
IPv6 Tunneling over IPv4 : Cơ chế này thực hiện đóng gói tin IPv6 vào
một gói theo chuẩn giao thức IPv4 để có thể chuyển gói tin qua mạng IPv4
53

thuần túy. Trong trường hợp này, mạng xem như đó là một gói tin IPv4
bình thường. Theo như hướng dẫn trong khuyến nghị RFC 1933, IETF đã
giới thiệu hai phương pháp để tạo đường hầm cho các Site IPv6 kết nối
với nhau xuyên qua hạ tầng IPv4: Automatic Tunneling và Configured
Tunneling.
Ngoài ra người ta còn sử dụng NAT-PAT cho phép các Host/Router dùng
IPv4 thuần túy và các Host/Router dùng IPv6 thuần túy có thể kết nối làm việc
với nhau trong quá trình chuyển đổi lên IPv6. Dùng NAT-PT, ta có thể ánh xạ
qua lại giữa địa chỉ IPv6 và IPv4.
2.9.3 Công nghệ chuyển đổi IPV4 sang IPV6
a) Chồng giao thức kép
Là hình thức thực thi TCP/IP bao gồm cả tầng IP của IPv4 và tầng IP của
IPv6. Chiến lược này khuyến nghị mọi trạm trước chuyển đổi hoàn toàn sang
IPv6 phải có chồng giao thức kép. Để xác định sử dụng phiên bản nào khi gửi
một gói tới đích, trạm nguồn truy vấn DNS (Domain name system). Nếu DNS trả
lại địa chỉ IPv4, trạm nguồn gửi gói IPv4. Nếu DNS trả lại địa chỉ IPv6, trạm
nguồn gửi gói IPv6.
Về ứng dụng: hiện nay hoạt động dual-stack như Dual-stack trong hệ
điều hành Windows XP, Windows 2003, hệ điều hành của thiết bị định tuyến
Cisco
b) Công nghệ đường hầm:
Công nghệ đường hầm là một phương pháp sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có
của mạng IPv4 để thực hiện các kết nối IPv6 bằng cách sử dụng các thiết bị mạng
có khả năng hoạt động dual-stack tại hai điểm đầu và cuối nhất định. Các thiết bị
này “bọc” gói tin IPv6 trong gói tin có tiêu đề IPv4 và truyền tải đi trong mạng
IPv4 tại điểm đầu và gỡ bỏ tiêu đề IPv4, nhận lại gói tin IPv6 ban đầu tại điểm
đích cuối đường truyền IPv4.
-

Đường hầm tự động:
Nếu trạm nhận sử dụng địa chỉ tương thích IPv6, đường hầm xảy ra tự động

mà không cần cấu hình địa chỉ IPv4 của các bộ định tuyến biên. Ở bên gửi, gói
IPv6 đến khu vực IPv4 sẽ được bộ định tuyến biên đóng gói IPv4. Địa chỉ IPv4
54