Tải bản đầy đủ
Khi nhấn Send A Customize Message sẽ ra form sau:

Khi nhấn Send A Customize Message sẽ ra form sau:

Tải bản đầy đủ

Hình 3.4. Báo gửi tin nhắn thành công
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace SMSRobot
{
public partial class frmSendSMS : Form
{
public frmSendSMS()
{
InitializeComponent();
}
private void btnSendMessage_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (Common.sendMessage(txt_message.Text, txt_destination_numbers.Text))
{
MessageBox.Show("Message has been sent to \"" + txt_destination_numbers.Text + "\"");
}
else
{
MessageBox.Show("Send Fail!");
}
}

58

private void BtnClear_Click(object sender, EventArgs e)
{
txt_message.Text = "";
txt_message.Focus();
}
private void txt_message_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
int remaining = int.Parse(txt_text_remaining.Text.Trim());
remaining -= 1;
txt_text_remaining.Text = remaining.ToString();
}
private void frmSendSMS_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
}
}

Nhận tin nhắn

3.2.4.

public static void recieveMessage()
{
try
{
InboundMessage[] msgList =
srv.readMessages(org.smslib.InboundMessage.MessageClasses.UNREAD);
foreach (InboundMessage msg in msgList)
{
String result = "";
string[] values = msg.getText().Split(' ');
string mamon = null;
string masv = null;
if (values.Length == 3)
{
if (values[0].ToLower().Equals("diem"))
{
mamon = values[1];
masv = values[2];

59

}
}
if (mamon == null)
{
result = "Ban nhap khong dung dinh dang \"DIEM MAMON MASV\"\nXin thu lai.";
}
else
{
DataTable tb = BussinessLayer.Transaction.GetDiemByCond(mamon, masv);
int index = 0;
foreach (DataRow dr in tb.Rows)
{
if (index == 0)
{
result += "Sinh vien: " + dr["tensv"].ToString() + ":\n";
}
result += "Nam: " + dr["thoigianghidiem"].ToString() + "\n";
result += dr["tenmon"].ToString() + ": " + dr["diemso"].ToString() + "\n";
index++;
}
if (index == 0)
{
result = "Thong tin tra cuu khong chinh xac.\nXin thu lai.";
}
}
//Send result to user
Common.sendMessage(result, msg.getOriginator());
//MessageBox.Show(result);
}
}
catch
{
}
}

60

///
/// Recieve SMS from clients
///

public static void startRecieveSMSListening()
{
// Start the COM listening thread.
Thread workerThread = new Thread(new ThreadStart(recieveSMSListening));
workerThread.Start();
}
// This method will be called when the thread is started.
public static void recieveSMSListening()
{
while (isSMSRobotActive)
{
recieveMessage();
}
return;
}

3.2.5. Hệ thống trả lời tự động
Khi ấn Start SMS Server thì hệ thống bắt đầu hoạt động. Người dùng có
thể gửi tin nhắn tra cứu đến hệ thống và nhận được tin nhắn tự động từ hệ
thống
gửi về

61

Hình 3.5. Nội dung tin nhắn từ điện thoại
3.2.6.

Thống kê số tin nhắn và số người sử dụng hệ thống

Hình 3.6. Thống kê số tin nhắn và số người sử dụng hệ thống

62

KẾT LUẬN
Được sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của thầy giáo hướng dẫn Th.s
Trịnh Văn Hà, em đã hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với đề tài "Xây
dựng hệ thống tra cứu điểm thi và trả lời tự động qua tin nhắn SMS"
nhằm tìm hiểu và tiếp thu thêm các kiến thức về quá trình phân tích và thiết kế
các hệ thống thông tin cũng như các ngôn ngữ lập trình. Trong quá trình tìm
hiểu và thực hiện làm đề tài, em đã rút ra một số vấn đề chính sau:
Kết quả đạt được:
-

Trình bày được những khái niệm cơ bản về tin nhắn SMS, lợi ích của tin
nhắn SMS. Tìm hiểu tình hình đó vào đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao
của con người và góp phần vào sự tiến bộ, văn minh, hiện đại của nước

-

nhà.
Nghiên cứu, tìm hiểu về UML, ngôn ngữ lập trình C#.
Áp dụng ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML vào việc phân tích thiết kế

-

cho hệ thống trả lời tin nhắn tự động.
Việc sử dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng vào triển
khai xây dựng phần mềm đang dần trở nên phổ biến và thể hiện rõ những

-

ưu thế của nó trong những dự án lớn, phức tạp.
Về chương trình ứng dụng là “hệ thống tra cứu điểm trả lời tin nhắn tự
động” đã đạt được một số kết quả:
+ Cho phép người dùng gửi tin nhắn tra cứu điểm thi đến hệ thống.
+ Xây dựng thành công chức năng trả lời tin nhắn tự động SMS tới

người dùng.
Ý nghĩa của đề tài đối với đời sống, khoa học, xã hội, con người v.v…
-

Hệ thống gửi tin nhắn tự động SMS là trung tâm giao tiếp và truyền dữ liệu
giữa nhà trường - học sinh, sinh viên; nhà trường - phụ huynh. Tạo mối liên
kết giữa nhà trường và học sinh, nhà trường và phụ huynh chỉ bằng một
tin nhắn SMS qua máy điện thọai cầm tay. Giải pháp cho biết thông tin, dữ
liệu một cách nhanh nhất bằng hệ thống trả lời tin nhắn tự động.

-

63

Hạn chế:
Bên cạnh những kết quả mà hệ thống đạt được vẫn còn hạn chế sau:
+ Nếu cùng một lúc có nhiều tin nhắn gửi đến thì hệ thống cũng có thể
sẽ bị chậm.
Hướng phát triển:
-

SMS đang trở thành một loại hạ tầng thông tin không thể thiếu trong cuộc
sống thường ngày từ vui chơi giải trí, thương mại, xã hội. Ứng dụng tra
cứu thông tin, giải trí là loại ứng dụng phổ thông nhất của SMS và đang
được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Người sử dụng chỉ việc nhắn tin theo cú
pháp định sẵn đến 1 số tổng đài nhất định, tổng đài sẽ tra cứu thông tin và
phản hồi về (tra cứu thông tin) hoặc sẽ xác nhận người sử dụng tham gia
vào một chương trình giải trí nào đó (đố vui, trúng thưởng.). Có thể kể đến
các ứng dụng cụ thể như tra cứu điểm thi. Trong phạm vi báo cáo này, do
hạn chế về mặt thời gian và kinh nghiệm nên chương trình ứng dụng còn
một số phần chưa hoàn chỉnh đúng như một hệ thống trả lời tin nhắn tự
động thực sự và đây sẽ là những hướng để em tiếp tục phát triển trong một
tương lai gần:
+ Có 1 CSDL lớn để ứng dụng thực tế trong 1 trường học
Vì kiến thức còn hạn chế và thiếu kinh nghiệm thực tế nên báo cáo của

em còn nhiều thiếu sót. Kính mong các thầy cô giáo và các bạn góp ý để em có
thể nắm vững hơn kiến thức cũng như kỹ năng phục vụ cho học tập và nghiên
cứu sau này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên:
Bùi Thu Trang

64

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1].

Đặng Văn Đức, Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML, NXB
Giáo Dục, 2002.

[2].

Jhiming Lui, Object-Oriented Software Development With UML, 2002.

[3].

Nguyễn Thiên Bằng, Phạm Ngọc Thạch, Hoàng Đức Hải. Từng bước
học lập trình Visual C#.net. Nhàxuất bản lao động xã hội.

[4].

Phương Lan, Phạm Hữu Khang. Kỹ thuật lập trình ứng dụng C#.net
toàn tập. Tập 1,2,3. Nhàxuất bản lao động xã hội.2002.

[5].

Nguyễn Trần Quốc Vinh. Một số vấn đề trong xây dựng hệ thống gửi /
nhận SMS dùng mô-đem GSM. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng
– số 5(28).2008.

[6].

Võ Trung Hùng – Trần Thị Lợi. Xây dựng hệ thống quản lý tập trung
các tin nhắn SMS. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng – số
5(28).2008.

[7].

Một số website

65