Tải bản đầy đủ
Sau khi đã xong các bước chuẩn bị, bây giờ có thể dùng lệnh Duplicate để nhân bản CSDL được rồi. Để dùng lệnh Duplicate, chúng ta cần:

Sau khi đã xong các bước chuẩn bị, bây giờ có thể dùng lệnh Duplicate để nhân bản CSDL được rồi. Để dùng lệnh Duplicate, chúng ta cần:

Tải bản đầy đủ

73

Kết quả của CSDL nhân bản : test1

Kiểm tra các thông số giống như trên cho CSDL chính: orcl
 kết quả như sau:

74

Kết luận: mô hình Lab đầu tiên đã thành công, tức là đã nhân bản dữ liệu thành
công bằng tiện ích RMAN với kỹ thuật nhân bản là : sử dụng những bản sao lưu
CSDL đích (Target).
3.2. Cài đặt DataGuard Physical Standby Database
3.2.1. Giới thiệu
Như đã được giới thiệu trong phần 2.2.2 có đoạn:
“Lệnh DUPLICATE có thể tạo ra một bản sao CSDL đầy đủ các chức năng hoặc
một CSDL dự phòng vật lý (physical standby database) để phục vụ cho những mục
đích khác. Một CSDL dự phòng là bản sao của CSDL chính cái mà bạn có thể cập
nhật liên tục với archived log files từ CSDL chính. Nếu CSDL chính không thể truy
cập được, thì bạn có thể chuyển đổi dự phòng (failover) tới CSDL dự phòng
(standby database), và lúc này CSDL dự phòng trở thành CSDL chính. ”
Vấn đề đặt ra là, ngoài những mục đích như Test chương trình mới, Test thủ
tục sao lưu và phục hồi, sử dụng cho Developer, dùng để chạy reports, chuyển
CSDL sang máy khác, … dữ liệu nhân bản còn rất hữu ích cho vấn đề đồng bộ dữ
liệu. Cụ thể là có thể tạo ra một CSDL dự phòng vật lý (Physical Standby Database)

75

để đồng bộ hóa với CSDL chính và cũng có thể thay thế nhiệm vụ của CSDL chính
nếu bị xảy ra thảm họa.
Chuẩn bị cho máy Primary:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cho phép CSDL ở chế độ Forced Logging
Tạo Password File, nếu như chưa có
Cấu hình Standby Redo Log
Thiết lập tham số khởi tạo CSDL chính
Đặt CSDL ở chế độ ARCHIVELOG
Tạo một Control File cho CSDL dự phòng
Chuẩn bị tệp tham số khởi tạo cho CSDL dự phòng
Tạo Oracle Net Service
Copy tất cả Datafile và Redo log từ máy Primary sang máy Standby

Chuẩn bị cho máy Standby:
1. Tạo một SPFILE cho CSDL dự phòng
2. Tạo Oracle Net Service
3. Bắt đầu CSDL dự phòng vật lý

Kiểm tra sau khi cài đặt
3.2.2 Thực hiện tạo Physical Standby Database
Hệ điều hành: Windown server 2008
CSDL: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0
Chuẩn bị 2 máy Primary và Standby trên Windows server 2008 (cài trên máy ảo ).
Primary:


Hostname: primary
IP:10.10.10.10
Database name (db_name): orcl
Database Unique Name (db_unique_name): primary
TNS Service Name: to_standby

Standby:


Hostname: standby
IP:10.10.10.0
Database name (db_name): orcl
Database Unique Name (db_unique_name): standby
TNS Service Name: to_primary
76