Tải bản đầy đủ
Hình 1.6 : Ví dụ về MIDlet thứ hai.

Hình 1.6 : Ví dụ về MIDlet thứ hai.

Tải bản đầy đủ

b) Các vấn đề liên quan tới RMS


Hạn chế về khả năng lưu trữ của thiết bị di động
Dung lượng vùng nhớ (non-volatile memory) dành riêng cho việc lưu trữ

dữ liệu trong RMS thay đổi tùy theo thiết bị di động. Đặc tả MIDP yêu cầu rằng
các nhà sản xuất thiết bị di động phải dành ra vùng nhớ có kích thước ít nhất 8K
cho việc lưu trữ dữ liệu trong RMS. Đặc tả không nêu giới hạn trên cho mỗi
Record. RMS cung cấp các API để xác định kích thước của mỗi Record, tổng
dung lượng của RecordStore và kích thước còn lại của vùng nhớ này. Do đó
trong quá trình phát triển các ứng dụng J2ME lập trình viên phải cân nhắc trong
việc sử dụng vùng nhớ này.


Tốc độ truy xuất dữ liệu
Các thao tác trên vùng nhớ này (non-volatile memory) tất nhiên sẽ chậm

hơn nhiều khi truy xuất dữ liệu trên bộ nhớ RAM (volatile memory). Nó sẽ
giống như tốc độ đọc ổ cứng và tốc độ đọc từ RAM của máy tính. Vì vậy trong
kỹ thuật lập trình phải thường xuyên cache dữ liệu và các thao tác liên quan đến
RMS chỉ thực hiện tập trung một lần (lúc khởi động hay đóng ứng dụng).


Cớ chế luồng an toàn
Nếu RecordStore chỉ được sử dụng bởi một MIDlet thì không phải lo lắng

về vấn đề này vì RMS sẽ dành riêng một Thread để thực hiện các thao tác trên
RecordStore. Tuy nhiên, nếu có nhiều MIDlet và Thread cùng chia sẻ một
RecordStore thì phải chú ý đến kỹ thuật lập trình Thread để đảm bảo không có
sự xung đột dữ liệu.


Hàm API trong RMS. RecordStore không có hàm khởi tạo:
Lớp :RecordStoreClass:javax.microedition.rms.RecordStore
Phương thức

Mô tả

static RecordStore
openRecordStore(String

Mở một Recordstore, có tham số
tạo Record store nếu nó chưa tồn
tại.
20

recordStoreName, boolean
createIfNecessary)
void closeRecordStore()

ĐóngRecordStore.

static void
deleteRecordStore(String

Xóa RecordStore.

recordStoreName)
static String[]
listRecordStores()

Danh sách các Record Store trong
MIDletsuite.

int addRecord(byte[] data,int
offset,int numBytes)

Thêm một record vào Record
Store.

void setRecord(int recordId,
byte[] newData, int offset, int
numBytes)

Đặt hoặc thay thế một record trong
Record Store.

void deleteRecord(int recordId)

Xóa một record trong Record
Store.

byte[] getRecord(int recordId)

Lấy dãy byte chứa record.

int getRecord(int recordId,
byte[] buffer, int offset)

Lấy nội dung của record vào dãy
byte.

int getRecordSize(int recordId)

Kích thước record.

int getNextRecordID()

Lấy record id củarecord

int getNumRecords()

Số lượng các record.

long getLastModified()

Thời gian thay đồi gần nhất.

int getVersion()

Version của Record Store.

String getName()

Tên của Record Store.

int getSize()

Kích thước của Record Store.

int getSizeAvailable()

Số byte còn trống.

RecordEnumeration
enumerateRecords
RecordFilter filter,
RecordCompara

Xây dựng enumeration dùng để
duyệt Record Store.

comparator, boolean
keepUpdated)
void addRecordListener
(RecordListener listener)

Thêm phương thức lắng nghe cho
Record Store.

void removeRecordListener

Xóa phương thức lắng nghe
21

(RecordListener listener)
Bảng 1.3 : Bảng các record store không có hàm khởi tạo.


RecordEnumeration có duy trì một index của các record. Khi recordstore có
sự thay đổi thì RecordEnumeration có thể hoạt dộng không chính xác, do đó
chúng ta cần phải gọi hàm reindex() mỗi khi recordstore có sự thay đổi.

22RecordEnumeration API:
RecordEnumeration Interface:
javax.microedition.rms.RecordEnumeration
Phương thức

Mô tả

int numRecords()

Số
lượng
enumeration

byte[] nextRecord()

Record tiếp theo.

int nextRecordId()

Record ID của record tiếp theo.

byte[] previousRecord()

Record trước đó.

int previousRecordId()

Record ID của record trước đó.

boolean hasNextElement()

Kiểm tra enumeration của record
kế tiếp.

boolean hasPreviousElement()

Kiểm tra enumeration của record
trước đó.

record

trong

void
keepUpdated(boolean Đặt enumeration reindex sau khi
keepUpdated)
có sự thay đổi.
boolean isKeptUpdated()

Kiểm tra enumeration có tự động
reindex()

void rebuild()

Tạo lại Index.

void reset()

Đưa enumeration về record đầu
tiên.
Giải phóng tài nguyên được sử
dụng bởi enumeration.

void destroy()

Bảng 1.4 : Bảng Record Enumeration API.

23