Tải bản đầy đủ
Hình 3.10: Độ trễ của AODV

Hình 3.10: Độ trễ của AODV

Tải bản đầy đủ

KẾT LUẬN
Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới đã và đang thúc đẩy
gia tăng các dịch vụ viễn thông. Trao đổi thông tin nhanh chóng, tin cậy, mọi
lúc, mọi nơi đang là nhu cầu thực tế của xã hội, gây sức ép lớn cho các nhà
cung cấp dịch vụ viễn thông. Sự ra đời của mạng Ad hoc với những khả năng
triển khai của nó hứa hẹn áp dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau với nhiều
phạm vi đa dạng. Trong tương lai không xa mạng Ad hoc sẽ trở nên phổ
biến, vì vậy việc tìm hiểu và nghiên cứu để áp dụng công nghệ này vào cuộc
sống là việc cần thiết.
Trong mạng Ad hoc, đảm bảo chất lượng truyền tin và định tuyến vẫn
còn là những vấn đề nan giải. Hai vấn đề này có liên quan mật thiết đến
nhau. Muốn bảo đảm chất lượng truyền tin thì cần phải giải quyết tốt bài toán
định tuyến động. Trong khi đó, định tuyến động trong mạng Ad hoc phải đối
mặt với nhiều thách thức từ môi trường truyền thông cũng như từ chính
những đặc điểm của mạng. Vì vậy, ý tưởng xây dựng mô hình lựa chọn định
tuyến để giảm thiểu tỷ lệ mất gói đã được thực hiện nhằm đưa ra một
phương pháp nâng cao chất lượng truyền tin trong mạng Ad hoc. Mục tiêu
đặt ra là: xây dựng mô hình lựa chọn định tuyến giảm thiểu tỷ lệ mất gói
trong mạng Ad hoc và khả năng áp dụng mô hình cho các nút mạng Ad hoc
trên một tuyến giao thông. Với mục tiêu đã đề ra, bài đồ án về cơ bản đã
thực hiện được các nội dung sau:
Trình bày tổng quan về mạng Ad hoc, các phương thức định tuyến của
mạng Ad hoc.
Tìm hiểu các đặc trưng, phân tích khả năng truyền tin của các giao
thức điển hình DSDV, AODV trong mạng Ad hoc. Từ đó xây dựng cơ sở cho
mô hình định tuyến.
Thực hiện mô phỏng cho các thuật toán định tuyến, tính toán tỷ lệ
mất gói, đánh giá chức năng ra quyết định lựa chọn thuật toán định tuyến.
Thông qua kết quả mô phỏng có thể nhận thấy, hệ thống xây dựng là khả thi
và có khả năng áp dụng cho mạng Ad hoc trên một tuyến đường giao thông.
65

Trong việc định tuyến giữa các nút mạng trên tuyến, mô hình lựa chọn thuật
toán định tuyến và ra quyết định định tuyến có thể thực hiện tốt chức năng
trợ giúp ra quyết định định tuyến giảm tỷ lệ mất gói, năng cao chất lượng
truyền tin. Trong khuôn khổ có hạn của một bài đồ án tốt nghiệp, mặt khác
mạng Ad hoc là một mạng mới nên bài đồ án sẽ không tránh khỏi những
thiếu sót. Cũng do mạng Ad hoc còn là một lĩnh vực mới mẻ nên bộ công cụ
mô phỏng mạng nhưNS-2 vẫn chưa cho phép thực hiện mô phỏng hoàn
chỉnh với nhiều loại giao thức định tuyến khác nhau. Đó cũng là những điểm
còn hạn chế khi thực hiện bài đồ án. Mặc dù còn những hạn chế nếu trên, mô
hình lựa chọn định tuyến giảm thiểu tỷ lệ mất gói đã xây dựng trong bài và
những kết quả đã mô phỏng sẽ là những cơsở để nghiên cứu phát triển tiếp
trong tương lai và nghiên cứu tiếp khả năng ứng dụng thực tế theo những
hướng sau:
Nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết cho hàm ra quyết định trong mô
hình lựa chọn thuật toán định tuyến giảm thiểu tỷ lệ mất gói, tăng thông
lượng, giảm delay cho mạng Ad hoc.
Mở rộng khả năng áp dụng của mô hình trong các lĩnh vực khác.
Tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về mạng Ad hoc, các giao thức và thuật
toán định tuyến hỗ trợ cho mạng này (DSDV, AODV….) Do thời gian
nghiên cứu có hạn và trình độ bản thân còn hạn chế nên đồ án không thể
tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự đóng góp ý kiến của các
thầy cô giáo.

66

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] C. Siva Ram Murthy and B.S.Manoj, “Ad Hoc Wireless Networks:
Architectures and Protocols (Prentice Hall Communications Engineering and
Emerging Technologies Series)”, June 3 2004.
[2] David B. Johnson, David A. Maltz, Josh Broch, DSR. The Dynamic Source
Routing Protocol for Multi-Hop Wireless Ad hoc Networks.
[3] Sajjad Ali & Asad Ali Performance Analysis of AODV, DSR and OLSR in
MANET Blekinge Institute of Technology, Sweden 2009.
[4] T. G. Basavaraju, C. Puttamadappa, “Ad Hoc Mobile Wireless Networks:
Principles, Protocols and Applications”, 2007.
[5] Sajjad Ali & Asad Ali Performance Analysis of AODV, DSR and OLSR in
MANET Blekinge Institute of Technology, Sweden 2009.
[6] http://www.isi.edu/nsnam/
[7] https://www.google.com.vn/

67