Tải bản đầy đủ
2 Cách tạo ra Project MFC để thực hiện quá trình mô phỏng

2 Cách tạo ra Project MFC để thực hiện quá trình mô phỏng

Tải bản đầy đủ

Hình 2.1: Bắt đầu thiết lập project MFC
Các bước tiếp theo để thiết lập project như sau:

Bước 1: Chọn Single Document Interface : đây là loại giao diên đơn tài
liệu tại một thời điểm, chỉ có một tài liệu được mở và hiện hành, để cho người
dùng thao tác trên nó.Trong đồ án này chủ yếu là mô phỏng hoạt động của Robot
nên ta sử dụng kiểu đơn tài liệu.

Hình 2.2: Thiết lập 1
Bước 2: Ta chọn như hình vẽ ở dưới và do ứng dụng không xử lý dữ liệu
nên ở Database Support ta chọn None.

32

Hình 2.3: Thiết lập 2
Bước 3: Ta chọn như hình vẽ dưới đây - Chọn None vì trong ứng dụng
không sử dụng tài liệu phức hợp.

Hình 2.4: Thiết lập 3
Bước 4: Đến bước số bốn ta chọn các thiết lập sau:


Docking Toolbar: Yes - Chọn thanh công cụ có gắn vào cửa sổ.
Initial Status Bar: Yes - Chọn thanh trạng thái có gắn vào ứng dụng.
Printing and Printer Preview: No – Không in ấn gì.
3D controls: Yes – Có điều khiển nổi.
Toolbars look: Normal – Dạng thanh công cụ bình thường.

33

Hình 2.5: Thiết lập 4
Bước 5: Chọn thiết lập như sau:
MFC Standard: dạng chuẩn của MFC.

Hình 2.6: Thiết lập 5

34

Bước 6: Finish – Hoàn tất việc thiết lập.

Hình 2.7: Hoàn thành thiết lập Project MFC
Sau khi khởi tạo xong ta chạy thử chương trình thì thu được giao diện của
một project MFC cơ bản như hình vẽ dưới đây.

Hình 2.8: Chạy thử Project MFC
Như vậy có thể thấy rõ MFC đã làm gì cho ta. Mặc dù chưa xây dựng code
chương trình nhưng MFC đã cung cấp sẵn giao diện của một ứng dụng chuẩn
trong môi trường Windows. Mà Visual C++ là một ngôn ngữ lập trình hướng đối
tượng, cho nên mọi ứng dụng đều được xây dựng trên cơ sở của các lớp. Khi một
ứng dụng được tạo ra nó có các lớp cơ sở sau:

35

Hình 2.9: Các lớp ứng dụng trong MFC
Chức năng của các lớp cơ sở của ứng dụng MFC như sau:
• CApp: là lớp ứng dụng (Applicatiton Class) có nhiệm vụ là khởi tạo và
chạy ứng dụng.
• CDoc: là lớp tài liệu (Document Class) của ứng dụng, dùng để lưu trữ
dữ liệu. Tuy nhiên, mục đích sử dụng của chương trình là mô phỏng
nên không cần quan tâm nhiều đến lớp này.
• CView: là lớp hiển thị của ứng dụng (View Class), có nhiệm vụ cung
cấp một hay nhiều View (khung) cho tài liệu. Trong chương trình mô
phỏng ta sẽ cần sử dụng rất nhiều trong lớp này để khởi tạo cho
OpenGL và các thao tác vẽ lại trên lớp này.
• CMainFrame: là lớp khung (Frame Class) của ứng dụng và có nhiệm
vụ hiển thị và truyền lệnh của người dùng.
2.3 Khởi tạo và thiết lập các gói thư viện của OpenGL
Mục đích chính của chương trình là mô phỏng quá trình hoạt động của Robot,
vì vậy cần thiết phải có một môi trường đồ họa. Khi mới tạo ra một dự án MFC thì
ứng dụng chỉ cung cấp cho ta khung giao diện chuẩn dạng cửa sổ, và môi trường làm
việc chủ yếu là thao tác với cơ sở dữ liệu. Do đó chúng ta cần phải tiến hành khởi tạo
một môi trường đồ họa, cụ thể trong đồ án này em dùng OpenGL.
Qua sáu bước cơ bản trên ta đã tạo ra được một Project MFC, để mô phỏng
được các hoạt động của Robot thì ta phải thiết lập môi trường đồ họa bằng cách
liên kết thư viện vào dự án như sau:

36

Hình 2.10: Thiết lập các gói thư viện OpenGL
Để tạo được ngữ cảnh biểu diễn của OpenGL thì trước tiên ta phải include
tất cả các tập thư viện của OpenGL vào trong Project này đó là: “opengl32.lib
glu32.lib glut32.lib”.
Ta tiến hành thiết lập môi trường đồ họa OpenGL trong file
RobotKUKAView.cpp như sau:
CRobotKUKAView::CRobotKUKAView()
{
m_pInitGL = new CInitOpenGL(this); //con tro khoi tao thuvien OPENGL
m_pInitGL->SetScale(1.3); //ty le 1,3
m_pInitGL->m_TranslateX = -500; //dich vi tri goc toa do theo phuong –X
500 (ve trai man hinh).
m_pInitGL->m_TranslateZ = -100; //dich vi tri goc toa do theo phuong –Z
100(xuong duoi man hinh).
m_pInitGL->m_RotateY = 20; //quay truc Y goc 20 rad

Thêm vào hàm OnCreate() đáp ứng thông báo VM_CREATE như sau:

37