Tải bản đầy đủ
I. HIỆN TRẠNG THẾ GIỚI

I. HIỆN TRẠNG THẾ GIỚI

Tải bản đầy đủ

I. HIỆN TRẠNG THẾ GIỚI
 TCH là quy luật phát triển KTTG
 GNP thế giới đạt >50.000 tỷ USD, phân
bố không đồng đều./.
2/ Các tiêu thức xác đònh trình độ phát
triển của các quốc gia:
 Tiêu thức chính( SNA)
+ GNP (Gross National Product)
+ GDP (Gross Domestic Product)
 Tiêu thức phụ :
. GNP/ Người/ Năm (GDP/người/năm)
. HDI (3T)
. Cơ cấu kinh tế trong nước
113

I. HIỆN TRẠNG THẾ GIỚI


. Cơ cấu kim ngạch xuất nhập khẩu
. Tốc độ tăng tự nhiên dân số (% năm)./.
3/ Các nhóm nước trên thế giới:
+ Các nước công nghiệp hàng đầu thế giới
(G8)
+ Các nước công nghiệp đã phát triển (OECDG7)
+ Các nùc đang phát triển : Chiếm 4/5 dân
số thế giới nhưng chỉ chiếm 1/4 GDP;
. Các nước công nghiệp hóa mới- NICs
. Các nước đang phát triển trung bình (5 tỷ
người)
. Các nước chậm phát triển – LDC ( 777
triệu người)./.
114

BỐI CẢNH THẾ GIỚI CUỐI 80 – ĐẦU 90/XX

Chiến tranh lạnh kết thúc: - Đối đầu → đối
thoại

LKKT gia tăng về số lượng
NHẬT BẢN:- 350.000KM2
MỸ: - >9 TR.KM2
- 130 TR.N

- 280 TR.NG
+ NAFTA(3) : 92
+ APEC(21) : 92

+ Thương hiệu Japan
+ APEC(21): 92
+ ASEAN + 3; ASEM…

EU : - > 4 TR.KM2
- 400.000 TR. NG
EEC(12)→EC(12)→EU(12)→EU(15)→EU(25)→EU(27)
115

• II/ CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ QUỐC TẾ CÓ QUAN
HỆ MẬT THIẾT VỚI VN

Hợp tác chính trò
Hợp tác chuyên ngành

Hợp tác kinh tế
Quan hệ đối ngoại

116

ASEAN

- Thành lập : 8 – 8 – 1967 tại Bangkok
( Thái lan)
- Sáng lập viên : Thái lan, Malaisia,
Inđonesia,
Singapore, Philipin.
- Mục tiêu
: Mở rộng liên kết nhằm
chống thù trong giặc ngoài
→ Trong bối cảnh thế giới thập niên 60/XX
( đóng cửa là quốc sách) → ASEAN không
đề cao v/đ LKKTQT là mục tiêu hàng đầu.

117

ASEAN - AFTA♣ AFTA : Thập niên 90 môi trường KTXH có nhiều thay đổi:
+ Chiến tranh lạnh đã kết thúc
+ Nhu cầu tồn tại và phát triển của các
quốc gia
+ Nhu cầu liên kết, thúc đẩy sx
+ Sự xuất hiện của hàng loạt các
LKKT.QT: NAFTA, APEC, EFTA, ...
+ Các quốc gia có nhiều lợi thế về lao
động, tài nguyên: Trung Quốc,LB Nga, Đông
Âu đang trở thành những thò trường hấp
dẫn hơn so với ASEAN Để đối
118

• phó với những thách thức, 1992 ASEAN
quyết đònh thànhASEAN
lập- AFTA
AFTA ./.
  Mục tiêu :
• . Tăng cường buôn bán trong khối
• . Thu hút đầu tư nước ngoài bằng sự hấp
dẫn của thò trường > 500 triệu dân
• . Tạo điều kiện cho các thành viên thích
nghi với môi trường kinh doanh quốc tế
hiện đại./.
 Tác động của AFTA đối với kinh tế

ASEAN:
• + Với mức thuế 0%-5%: Hàng nhập khẩu có
nguồn gốc ASEAN trở nên rẻ hơn  Tạo
thế cạnh tranh đối với hàng ngoài khu
vực
• + Đẩy mạnh PC.LĐộng quốc tế  Cơ cấu
hàng buôn bán trong khu vực sẽ thay đổi,
119
các thành viên sẽ phải

ASEAN - AFTA

• từ bỏ SX những sản phẩm không có lợi thế,
mở rộng SX những sản phẩm có lợi thế cạnh
tranh cao. Xu thế chung trong khu vực là giảm
SX những sản phẩm đáp ứng nhu cầu nội đòa,
mất dần lợi thế đồng thời tăng SX, xuất
khẩu nhũng sản phẩm có lợi thế cạnh tranh
cao
• + Đầu tư nước ngoài vào ASEAN tăng do :
. Sự hấp dẫn của thò trường rộng lớn > 500

triệu dân
. Một thò trường thống nhất với mức thuế

0-5% tạo cơ hội nhập khẩu máy móc thiết bò,
NVL với giá rẻ Psx của các doanh nghiệp
đặt tại ASEAN trở nên rẻ hơn
• + Mở rộng thò trường cho các quốc gia thành
viên
120
• + Nâng cao vò thế của ASEAN trên chính trường

VIỆT NAM - ASEAN

121

VIỆT NAM - AFTA


 Phân nhóm hàng hóa:
. Danh mục loại trừ hoàn toàn
. Danh muc loại trừ tạm thời (1999-2003)
. Danh mục các mặt hàng nhậy cảm (20042013)
. Danh mục cắt giảm nhanh

  Tác động của AFTA đối với kinh tế Việt
Nam:
+ Tích cực:

. Đẩy nhanh quá trình hội nhập

. Kích thích VN theo đuổi chính

sách đổi mới KT nhằm duy trì tốc độ tăng
trưởng cao, hướng SX trong nước ra thò 122

VIỆT NAM - AFTA. Tích cực tham gia vào quá trình phân
công lao động khu vực trên cơ sở phát huy
LTSS về lao động, tài nguyên...
. Kích thích các doanh nghiệp trong nước
đổi mới công nghệ, thiết bò, nâng cao
trình độ quản lý...
. Mở rộng thò trường
. Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài
. Thúc đẩy cải tổ bộ máy tổ chức, cơ
chế quản lý trên tầm vó mô theo hướng
gọn nhẹ, phù hợp với tập quán quốc tế
. Nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghề
nghiệp cho người lao động
. Tự do mậu dòch  Hàng hóa rẻ hơn,
123
nhiều lợi ích