Tải bản đầy đủ
3/ Đánh giá tài nguyên Việt Nam

3/ Đánh giá tài nguyên Việt Nam

Tải bản đầy đủ

. Xây dựng các trung tâm kinh tế lớn
vùng duyên hải gắn với kinh tế
biển.
. Phấn đấu 2020 kinh tế biển đóng góp khoảng 53%55%GDP; 55% - 60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước

• ☺Quy mô lãnh thổ: 331.000 km2 (13
thế giới)  thuận lợi xây dựng cơ
cấu kinh tế đa dạng.
☺Khí hậu: Nhiệt đới gió mùa  là
cơ sở để phát triển du lòch nhiệt
đới, đa dạng hóa cây trồng vật
nuôi, diện tích rừng lớn...
☺Đòa hình cảnh quan đa dạng  tạo
tiền đề phát triển các loại hình du
lòch: phưu lưu mạo hiểm, leo núi ,...
39

40

41

☺Quặng mỏ: đa dạng chủng loại nhưng trữ lượng
thấpLà cơ sở đa dạng hóa cơ cấu công nghiệp, thu hút
đầu tư nước ngoài nhưng quy mô công xuất thiết kế
thường không lớn
 Khó khăn:
☺Tài nguyên phân bố phân tán ở các vùng trung du
và miền núi có chất lượng hạ tầng thấp kém và lạc
hậu khó khăn cho việc khai thác và vận tải đến khu
vực sản xuất.
☺Khí hậu nhiệt đới ẩm  nguyên nhân gây tình
trạng sâu bệnh; gây khó khăn cho việc bảo quản sau thu
hoạch (25%- 35%)
☺Bão lụt nhiều Ảnh hưởng đến NSLĐ trong nông
42
nghiệp......

II/ NGUỒN NHÂN LỰC
• 1/ Mối quan hệ giữa dân cư lao động với sản xuấtxã hội
• + Dân cư, lao động là lực lượng tiên quyết trong mọi
hoạt động của xã hội là nguồn lực sáng tạo khoa
học kỹ
thuật; làm ra mọi của cải vật chất là động lực
thúc đẩy
xã hội phát triển.
+ Dân cư, lao động là lực lượng tiêu thụ sản phẩm
của
xã hội  việc tăng lương , thu nhập, cải thiện điều
kiện
sống là động lực cho sản xuất phát triển.
+ Lao động là yếu tố đầu vào của sản xuất  Việc
đáp
ứng nhu cầu lao động về số lượng và chất lượng cũng
tác
động đến tăng năng suất lao động.
43

II/ NGUỒN NHÂN LỰC
+ Dân cư, lao động đồng thời là tác nhân gây ô
nhiễm
môi trường. Việc phân bố dân cư cũng ảnh hưởng
tới
phân bố sản xuất.
Dân cư , lao động với sản xuất luôn có tác
động qua
lại chi phối lẫn nhau. Sự phát triển kinh tế- xã
hội sẽ
quyết đònh những nét cơ bản của sự phân bố dân cưlao
động đồng thời sự PB dân cư- lao động lại là động
lực
quan trọng thúc đẩy sản xuất phát triển.
• 2/ Nguyên tắc phân bố dân cư – lao động:
+ Phát triển và PBDC phải phù hợp với sự phát
triển KT-XH của quốc gia:
FAO: 1% dân số gia tăng/ năm: - 4% GDP/ năm
-442,5

% lương thực/ năm