Tải bản đầy đủ
LI THẾ SO SÁNH (COMPARATIVE ADVANTAGE)

LI THẾ SO SÁNH (COMPARATIVE ADVANTAGE)

Tải bản đầy đủ

LI THẾ SO SÁNH (COMPARATIVE ADVANTAGE)
Điều kiện CMH của Anh:
+ Giả thiết tự cung, tự cấp:
200

=

Anh

BĐN
C :

TG
500

700
W

:

400

300 =
700
+ Giả thiết chuyên môn hóa hoàn toàn:
0

=

C :

1100

w :

0

1100

550 =
550
+ Phương án1: W không đổi


Anh

BĐN

TG
C

0

=
=

875

875
W

550

:

700

:

150
36

LI THẾ SO SÁNH (COMPARATIVE ADVANTAGE)
• + Phương án 2: C không đổi:
Anh

TG
C : 700

=
700
W : 267

=
817.
• Như vậy điều kiện CMH của Anh :

BĐN
0
550

C ≤ 875

W ≤ 267
XÁC ĐỊNH ĐÚNG SẢN PHẨM CHUYÊN MÔN HOÁ LÀ CƠ
SỞ HỘI NHẬP THÀNH CÔNG KTQT VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ
NGUỒN LỰC KINH TẾ QUỐC GIA
37

3/ Đánh giá tài nguyên Việt Nam
  Thuận lợi:☺Vò trí đòa lý :
+ Là một nước bán đảo, gần trung tâm khu
vực Đông Nam Á, lưng dựa vào khối lục đòa
lớn Á-Âu & đối mặt với Thái Bình Dương. Trung
tâm kinh tế thế giới trong thế kỷ XXI :
. Hải giới : 3260 km; Lục giới : 3730 km 
Là tiền đề thực thi chính sách kinh tế mở
thành công, xây dựng các khu miễn thuế, tạo
điều kiện hướng sản xuất trong nước ra thò
trường nước ngoài, thu hút đầu tư, tham gia
các liên kết kinh tế khu vực (APEC, ASEAN,
ASEAN + 3, ASEAN + 1.....)
25/1/2007 Chính phủ VN đề ra
nghò quyết: “ Chiến lược biển VN đến năm
2020”:
. VN phải là một quốc gia mạnh về biển
38

. Xây dựng các trung tâm kinh tế lớn
vùng duyên hải gắn với kinh tế
biển.
. Phấn đấu 2020 kinh tế biển đóng góp khoảng 53%55%GDP; 55% - 60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước

• ☺Quy mô lãnh thổ: 331.000 km2 (13
thế giới)  thuận lợi xây dựng cơ
cấu kinh tế đa dạng.
☺Khí hậu: Nhiệt đới gió mùa  là
cơ sở để phát triển du lòch nhiệt
đới, đa dạng hóa cây trồng vật
nuôi, diện tích rừng lớn...
☺Đòa hình cảnh quan đa dạng  tạo
tiền đề phát triển các loại hình du
lòch: phưu lưu mạo hiểm, leo núi ,...
39