Tải bản đầy đủ
Khi đóng cửa : Sản xuất = tiêu dùng

Khi đóng cửa : Sản xuất = tiêu dùng

Tải bản đầy đủ
 Khi kinh tế mở :
Anh có lợi thế C; Pháp có lợi thế W. Anh
và Pháp sẽ chuyên môn hóa sản phẩm có lợi
thế tuyệt đối và như vậy sản xuất tại hai nước
sẽ là:
Anh
Pháp
Quy mô sản xuất của

hai QG
C:
500
0
=
500 C (+ 125

C)
W:
0
500
=
500 W( + 150 W)

  quy mô sản xuất tăng nhờ chuyên môn hóa
trên cơ sở lợi thế của hai quốc gia (C tăng
thêm 125 đvsp; W tăng 150 đvsp so với kinh tế
đóng)
Để hội nhập thành công, mỗi quốc gia phải

xác đònh thật chính xác LTSS, HCSS.nhằm xác đònh
đúng sản phẩm chuyên môn hóa, nền tảng cho
thương mại quốc tế hợp lý và sản xuất toàn
cầu phát triển.
31Trong trường hợp ví dụ này khi hai quốc
gia chuyên môn hóa hoàn toàn thì cả Anh
và Pháp cùng có lợi khi giao thương với
nhau vì tại Anh số lượng sản phẩm W tăng
thêm 800 đvsp W và tại Pháp tăng 1000 đvsp
C so vớí thời kỳ đóng cửa.


• Thương mại hai nước sẽ luôn có lợi (WinWin) khi hai quốc gia xác đònh đúng sản
phẩm chuyên môn hóa trên cơ sở lợi thế
tuyệt đối của mỗi quốc gia .
Cụ thể trong biểu đồ lợi ích trao

đổi sản phẩm chuyên môn hóa sau :
32

W
1000

250 C = 500 W
500 C  1000 W

W
500

200

Đường khả
năng SX
của QG

0

500

Anh

C 0

500 C = 200 W
1250 C 500 W

Đường giá
của QG
đối tác

Pháp

250

1250 C

33

Ví dụ 2: LI THẾ SO SÁNH (COMPARATIVE ADVANTAGE)

Lợi thế so sánh của Anh và Bồ Đào
Nha


• Giả thiết Anh và BĐN đầu tư:
500h cho SX C, 600h cho SX W
• 1. Khi hai quốc gia thực hiện kinh tế đóng:
• SX và TD của: Anh: SX = TD: 500C, 400W;
BĐN: SX = TD: 200C, 300W → TG: 700C, 700W.
• 2. Khi Anh và BĐN thực hiện KT mở.
• Bước 1. Xác đònh lợi thế:
+ Anh có lợi thế tuyệt đối cả 2 sản phẩm

34
C và W


LI THẾ SO SÁNH (COMPARATIVE ADVANTAGE)
Nhưng Anh không thể XK cả 2 sản phẩm C,W;
vì nếu Anh không mua sản phẩm của BĐN thì
Anh không thể bán cho BĐN. Do vậy Anh phải
tìm sản phẩm có lợi thế so sánh cao hơn để
sản xuất chuyên môn hóa và xuất khẩu.

Kết luận: Anh có lợi thế C, BĐN có lợi
thế W
∀ • Bước 2; Chuyên môn hóa: - Anh : C

- BĐN : W
- BĐN CMH hoàn toàn, kết cấu SX: 0C,

550W.
- Anh không nên CMH hoàn toàn vì : Nếu

Anh CMH hoàn toàn Anh sẽ bất lợi, vì lượng
35
C tăng lớn hơn W → Pc ↓ và Pw ↑