Tải bản đầy đủ
KHẢ NĂNG SẢN XUẤT TRƯỚC KHI CÓ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

KHẢ NĂNG SẢN XUẤT TRƯỚC KHI CÓ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Tải bản đầy đủ

1. NGUỒN LỰC TỰ NHIÊN.
• 2. Nếu Anh và Pháp phân bố nguồn lực: 500h
cho sản xuất C; 500h cho sản xuất W, thì quy
mô sản xuất C,W tại hai quốc gia là:
Anh
+
Pháp
= Quy

mô SX hai QG
C:
250
125
=
375 C
W:
100
250
=
350

W
• Chú ý: Khi thực hiện chiến lược kinh tế
đóng , tùy theo mức độ tiêu dùng trong nước
mà điều chỉnh cơ cấu sản xuất cho phù hợp,
song giới hạn của sản xuất và tiêu dùng
luôn nằm trên đường khả năng sản xuất của
quốc gia trước khi có thương mại quốc tế.
28
Ví dụ:


1. NGUỒN LỰC TỰ NHIÊN.
• - Khi phân tích cơ cấu sản xuất (tiêu dùng) của Pháp
ta có:
W
Do nhu cầu thò trường nội đòa mà cơ cấu
• C
sản xuất
500
phải thay đổi bằng cách giảm W để
• 0
tăng C (giả
480
thiết Pháp có 1000h) hoặc ngược lại
• 10
song tỷ lệ
460
tăng giảm C và W của Pháp vẫn luôn
• 20
nằm trên
.
đường khả năng sản xuất của Pháp
• .
(500W : 250C).
.
- Trường hợp Anh cũng xẩy ra tương
• .
tự.
125
250
.
• .
.
• .
250
0
29
Cụ thể chúng ta có biểu đồ sau:

Khi đóng cửa : Sản xuất = tiêu dùng

W
500
480

W

200

250

B
A

100
250

Anh

500

C 10 125

250

C

Pháp
30
 Khi kinh tế mở :
Anh có lợi thế C; Pháp có lợi thế W. Anh
và Pháp sẽ chuyên môn hóa sản phẩm có lợi
thế tuyệt đối và như vậy sản xuất tại hai nước
sẽ là:
Anh
Pháp
Quy mô sản xuất của

hai QG
C:
500
0
=
500 C (+ 125

C)
W:
0
500
=
500 W( + 150 W)

  quy mô sản xuất tăng nhờ chuyên môn hóa
trên cơ sở lợi thế của hai quốc gia (C tăng
thêm 125 đvsp; W tăng 150 đvsp so với kinh tế
đóng)
Để hội nhập thành công, mỗi quốc gia phải

xác đònh thật chính xác LTSS, HCSS.nhằm xác đònh
đúng sản phẩm chuyên môn hóa, nền tảng cho
thương mại quốc tế hợp lý và sản xuất toàn
cầu phát triển.
31