Tải bản đầy đủ
Minh họa Quá trình hồi phục có hoàn lại bằng Matlab

Minh họa Quá trình hồi phục có hoàn lại bằng Matlab

Tải bản đầy đủ

Không chỉ được sử dụng để mô tả về việc sử dụng và thay thế máy móc, quá trình hồi phục có
hoàn lại còn có thể mô tả quá trình sản xuất sản phẩm, trong đó thời gian cần thiết để cho ra một
sản phẩm là ngẫu nhiên. Nếu sản phẩm đó đạt chuẩn thì nó sẽ trả về cho nhà sản xuất một khoản
thưởng (dương) còn nếu nó hỏng thì nhà sản xuất phải mất chi phí để tiêu hủy nó (âm). Quá trình
hồi phục có hoàn lại trong trường hợp này sẽ chỉ ra được mức lợi nhuận mà nhà sản xuất đạt
được sau một thời gian cho trước.

10

Phụ lục
Chuỗi ngẫu nhiên i.i.d. (Independent, identically distributed)
Là một chuỗi các số ngẫu nhiên hoặc một chuỗi các biến ngẫu nhiên có chung hàm phân phối và
độc lập đối với nhau.
Luật số lớn (Strong Law of Large Numbers)
Với là một chuỗi biến ngẫu nhiên i.i.d thì:

w. p. 1 = với xác suất bằng 1
Chỉ ra rằng khi thực hiện một phép thử càng nhiều lần thì trung bình cộng các giá trị đo được
càng tiến đến gần với trung bình của sự kiện ngẫu nhiên.

11

Tài liệu tham khảo
Poisson process. Wikipedia. [Online] http://en.wikipedia.org/wiki/Poisson_process.
Renewal Theory. Wikipedia. [Online] http://en.wikipedia.org/wiki/Renewal_theory.
Law of large numbers. Wikipedia. [Online] http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_large_numbers.
Renewal Limit Theorems. [Online] http://www.math.uah.edu/stat/renewal/LimitTheorems.html
Renewal Reward Processes. [Online] http://www.math.uah.edu/stat/renewal/Reward.html

12