Tải bản đầy đủ
d.2 Tạo khung viền và nền cho bảng biểu

d.2 Tạo khung viền và nền cho bảng biểu

Tải bản đầy đủ

Tạo khung viền và nền cho bảng biểu

d.2 Tạo khung viền và nền cho bảng biểu
 Trong đó:

Style: Chọn kiểu đường kẻ viền.
Color: Chọn màu đường viền
Width: Chọn độ rộng (dày) của đường kẻ
Preview: Cho phép quan sát tác dụng của
kiểu đường viền được định dạng. Ngoài ra, ta
có thể click chuột vào các nút tương ứng để
thiết lập hoặc loại bỏ đường viền tương ứng:

d.3 Sử dụng công cụ Draw Table
Trong một bảng biểu phức tạp, đôi khi chúng
ta cần có những đường kẻ và những khoảng
trắng thất thường, việc sử dụng công cụ Draw
Table sẽ giúp chúng ta vẽ bảng biểu, bổ sung
các đường kẻ vào một bảng biểu. Thực hiện
theo các bước:
Trên thanh Tables and Borders, chọn kiểu
đường kẻ, độ rộng và màu sắc của đường kẻ.

Sử dụng công cụ Draw Table
Chọn công cụ Draw Table, con trỏ có
dạng cây bút chì, kéo chuột từ cạnh này sang
cạnh khác để vẽ ra một bảng biểu (chỉ có một
ô)
Đặt con trỏ chuột vào trong bảng biểu đã
vẽ, kéo chuột từ cạnh này sang cạnh khác để
vẽ các đường kẻ trong bảng biểu. Cách làm
này có tác dụng tương tự như lệnh Split Cells.
Sau khi đã vẽ xong bảng biểu, click biểu
tượng
Draw Table 1 lần nữa để tắt tính
năng vẽ bảng.