Tải bản đầy đủ
Định dạng văn bản

Định dạng văn bản

Tải bản đầy đủ

Định dạng trang giấy

Định dạng trang giấy
Trong hộp thoại này bao gồm 3 Tab. Các
chức năng cụ thể của chúng như sau:
Tab Margins: Trang Tab này cho phép
Chúng ta tiến hành các thao tác định dạng liên
quan đến lề của trang giấy như sau:
Top
Lề trên của trang giấy
Bottom Lề dưới của trang giấy
Left
Lề trái của trang giấy
Right
Lề phải của trang giấy
Gutter
Khoảng cách dùng làm gáy
Gutter Position Vị trí đặt gáy

Định dạng trang giấy
Orientation:Cho phép Chúng ta chọn kiểu
giấy là đứng (Portrait) hay ngang Landscape).
Apply to: Chỉ định phạm vi tác động của
thao tác định dạng bao gồm:
Whole document: Toàn bộ văn bản.
This point Forward: Từ vị trí con trỏ trở đi.
Selected Text/Section: văn bản/Section được
chọn.
This Section: Section hiện thời

Định dạng trang giấy
Tab Paper: Trang
Tab này cho phép
Chúng ta tiến hành các
thao tác định dạng liên
quan đến trang giấy

Định dạng trang giấy
Pager size: Chúng ta dùng để định dạng
trang giấy. Nếu Chúng ta muốnn lần sau không
chỉnh nữa thì sau khi Chúng ta chọn A4 xong
Chúng ta nhấn vào nút ở góc trái phía
dưới.
Width: Điều chỉnh bề rộng của trang giấy.
Height: Điều chỉn chiều cao của trang giấy
(Hai tham số này thường được thay đổi khi
Chúng ta thay đổi ở Pager size, nên Chúng ta cứ
để mặc định các tham số đó, chỉ thay đổi khi cần
thiết).

Định dạng trang giấy
Tab Layout: Trang
Tab này cho phép
Chúng ta tiến hành các
thao tác định dạng liên
quan đến phần trên và
dưới của trang giấy.

4. Định dạng văn bản
4.2 Định dạng Font chữ
Khi tiến hành thao tác định dạng font chữ,
nếu ta chọn khối trước khi tiến hành thì thao tác
định dạng được hiểu là sẽ tác động lên khối văn
bản được chọn, nếu không thao tác định dạng
sẽ có tác dụng ngay tại vị trí hiện thời của con
trỏ soạn thảo.

Định dạng Font chữ
a) Định dạng Font chữ qua thanh công cụ
Để định dạng font chữ, ta có thể thực hiện các
lệnh ngay trên thanh công cụ định dạng.
Nếu không quan sát được thanh công cụ này, ta
hãy thực hiện lệnh:
[Menu] Home/Formatting

a) Định dạng Font chữ qua thanh công cụ

Chọn font chữ cần định dạng từ hộp danh sách
Hộp danh sách cho phép định dạng click cỡ của chữ
Click vào đây để chuyển đổi qua lại giữa chế độ chữ đậm.
Click vào đây để chuyển đổi qua lại giữa chế độ chữ nghiêng
Click vào đây để chuyển đổi qua lại giữa chế độ chữ gạch chân
Chọn màu cho chữ

Định dạng Font chữ
b) Định dạng Font chữ qua hộp thoại font
Chúng ta có thể tiến hành định dạng font chữ
thông qua hộp thoại font với những tính năng
phong phú hơn bằng cách thực hiện lệnh:
[Menu] Home/Font

b) Định dạng Font chữ qua hộp thoại font
Tab Font bao gồm các thành phần sau:
 Font: Ta chọn font chữ cần định dạng từ hộp danh
sách này.
 Font Style: Chọn kiểu chữ.
 Style: Click cỡ chữ
 Font color: Màu chữ.
Underline style:
 None: Không gạch chân
 Single: Gạch chân bằng nét đơn
 Word Only: Gạch chân từng từ
 Double: Gạch chân bằng nét đôi
 Dotted: Gạch chân bằng nét rời