Tải bản đầy đủ
2 Hướng dẫn sử dụng Vietkey

2 Hướng dẫn sử dụng Vietkey

Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng Vietkey
b) Các chế độ hiển thị
- TaskBar: Để thiết lập chế độ này click nút
TaskBar trên màn hình hiển thị của Vietkey 2007.
- Biểu tượng chữ V chế độ gõ tiếng Việt
- Biểu tượng chữ E chế độ gõ tiếng Anh
- Ontop: Để thiết lập chế độ này click nút Ontop
trên màn hình hiển thị của Vietkey 2007.

Hướng dẫn sử dụng Vietkey
c) Kiểu gõ (input methods)
Vietkey 2007 hỗ trợ rất nhiều kiểu gõ khác
nhau. Để lựa chọn kiểu gõ, chạy chương trình Vietkey
2007, chọn Tab Input Methods, lớp này gồm một số
thành phần như sau:
- Đối với mục gõ tiếng Việt ta có thể chọn nhanh
kiểu gõ Telex hoặc Vni bằng cách click chọn vào hộp
lựa chọn tương ứng. Ngoài ra, còn có thể chọn các
kiểu gõ khác trong danh sách các kiểu gõ bên cạnh.
-

Hướng dẫn sử dụng Vietkey
- Hộp kiểm tra Bỏ dấu kiểu cũ (Old Style) cho phép
đánh dấu các nguyên âm trong một từ theo phong cách
tiếng Việt cũ : òa, òe,… khi nó được chọn.
- Hộp kiểm tra Bỏ dấu sau nguyên âm (Tone mark
right after vowels) cho phép đánh dấu sau các nguyên
âm khi nó được chọn.
- Hộp kiểm tra Đánh dấu tự do (Free style)cho phép
đánh dấu cho các nguyên âm một cách tự do.
- Trong phần Gõ bàn phím (Active keyboard) và
Bàn phím cần gõ (Keyboards enabled) cho phép chọn
và gõ theo ngôn ngữ được chọn.
- Đối với mục gõ tiếng Anh: gõ bình thường

Bảng mã (char sets)
d) Chọn bảng mã
Bảng mã

Font

TCVN3-ABC Bắt đầu bằng .Vn (Ví dụ: .VnTime,.....)
VNI-Win

VNI-Times

VietWare_X

VnTimes new roman

Unicode

Times new roman

Chú ý: Phải chọn bảng mã phù hợp với font chữ mà ta
đang dùng thì mới hiển thị đúng tiếng Việt.

Vietkey 2007

e) Kiểu gõ tiếng Việt
Có 2 kiểu gõ phổ biến là Telex và VNI.
 Gõ tiếng việt theo kiểu Telex:

 Gõ tiếng việt theo kiểu VNI:

f

= huyền

số 1

= dấu sắc

s

= sắc

số 2

= dấu huyền

r

= hỏi

số 3

= dấu hỏi

x

= ngã

số 4

= dấu ngã

j

= nặng

số 5

= dấu nặng

aasố 6

= dấu mũ (â, ê)

awsố 7

= dấu râu (ơ, ư)

oosố 8

= dấu trăng (ă)

owsố 9

= dấu ngang (đ)

uweedd4. Định dạng văn bản
4.1 Định dạng trang giấy
Định dạng trang giấy là thao tác định
dạng thường được tiến hành đầu tiên khi soạn
thảo văn bản (đặc biệt là đối với các văn bản
lớn và phức tạp). Để tiến hành thao tác này,
Chúng ta thực hiện lệnh: [Menu] Page Layout

Định dạng trang giấy