Tải bản đầy đủ
6 Tìm kiếm thay thế văn bản

6 Tìm kiếm thay thế văn bản

Tải bản đầy đủ

Tìm kiếm thay thế văn bản
Trong hộp thoại Find and Replace:
Chúng ta gõ vào chuỗi ký tự cần tìm tại hộp
Find What. Sau đó click chuột vào nút Find Next để
bắt đầu tìm.
Chuỗi ký tự tìm được (nếu có) sẽ được đánh
dấu. Nếu muốn kết thúc tìm kiếm, Chúng ta click
chuột vào nút Cancel.

Tìm kiếm thay thế văn bản
b) Thay thế
Thực hiện lệnh [Menu] Home/Replace (hoặc sử
dụng tổ hợp phím Ctrl + H). Khi đó, hộp thoại sau
sẽ xuất hiện:

Tìm kiếm thay thế văn bản
Tại hộp Find What Chúng ta gõ vào cụm từ cần
tìm, còn trong hộp Replace with Chúng ta gõ vào
cụm từ được sử dụng để thay thế. Sau đó click
chuột vào các nút Find Next, Replace hoặc
Replace All tuỳ vào mục đích. Những nút này có
chức năng như sau:
- Find Next: Tiếp tục tìm mà không thay thế cụm từ
tìm được.
- Replace: Thay thế cụm từ tìm được và tiếp tục
tìm.
- Replace All: Thay thế toàn bộ một cách tự động.

Tìm kiếm thay thế văn bản
c) Đi đến (Go to):
Thực hiện lệnh sử dụng tổ hợp phím Ctrl + G.
Khi đó, hộp thoại sẽ xuất hiện như sau:

Tại tab Go to được chia ra làm nhiều phân mục nhỏ.
Ví dụ: Đối với mục đi đến địa chỉ số trang, ta chọn
phân mục Page, sau đó đánh số trang, nhấn Next.

2.7 Chuyển đổi qua lại giữa các văn bản
Tại mỗi một thời điểm, Word
cho phép ta mở nhiều văn bản
cùng một lúc.
Để chuyển đổi qua lại giữa
các văn bản này, ta chọn
View/Switch Windows công cụ,
mục chọn văn bản này tương
ứng (các văn bản này được
đánh số từ 1,2,..)

2.8 Đóng văn bản
Để đóng văn bản hiện thời đang soạn thảo,
ta có thể thực hiện một trong số các cách sau:
- Thực hiện lệnh [Menu] File/Close
- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4
Để thoát khỏi Microsoft Word, ta có thể sử
dụng một trong số các cách sau:
- Thực hiện lệnh [Menu] File/Exit
- Nhấn tổ hợp phím Alt +F4