Tải bản đầy đủ
5 Cắt, dán, sao chép văn bản

5 Cắt, dán, sao chép văn bản

Tải bản đầy đủ

Cắt, dán, sao chép văn bản
Đặt con trỏ soạn thảo tại vị trí cần di chuyển đến.
Thực hiện thao tác paste bằng cách thực hiện lệnh

[Menu] Home/Paste hoặc click vào biểu tượng
trên
thanh công cụ chuẩn.
Để sao chép một khối văn bản, ta cũng tiến hành
thao tác tương tự trên nhưng ở bước thứ 2, thay vì sử
dụng thao tác cut, ta sử dụng thao tác copy bằng cách
thực hiện lệnh [Menu] Home/Copy hoặc click vào biểu
tượng
trên thanh công cụ chuẩn.
 Thay vì phải thực hiện các thao tác cut, copy và
paste thông qua menu, ta có thể sử dụng các tổ hợp
phím như sau:

Cắt, dán, sao chép văn bản
Tổ hợp phím

Chức năng

Ctrl + X

Cut

Ctrl + C

Copy

Ctrl + V

Paste

2.6 Tìm kiếm thay thế văn bản
a) Tìm kiếm
Để tìm kiếm một chuỗi ký tự nào đó trong văn
bản, Chúng ta thực hiện các thao tác như sau:
Thực hiện lệnh [Menu] Home/Find (hoặc sử
dụng tổ hợp phím Ctrl + F).

Tìm kiếm thay thế văn bản
Trong hộp thoại Find and Replace:
Chúng ta gõ vào chuỗi ký tự cần tìm tại hộp
Find What. Sau đó click chuột vào nút Find Next để
bắt đầu tìm.
Chuỗi ký tự tìm được (nếu có) sẽ được đánh
dấu. Nếu muốn kết thúc tìm kiếm, Chúng ta click
chuột vào nút Cancel.