Tải bản đầy đủ - 34 (trang)
3 Cơ cấu quản trị:

3 Cơ cấu quản trị:

Tải bản đầy đủ - 34trang

hoạch phân chia cổ phiếu dành cho cán bộ nhân viên của Ngân hàng. Ủy ban nhân sự

họp định kỳ hàng tháng.

Thành phần của Ủy ban nhân sự bao gồm:

1Ngô Chí DũngChủ tịch HĐQTChủ tịch Ủy ban2Bùi Hải QuânPhó Chủ tịchThành viên3Lô Bằng GiangPhó Chủ tịchThành viên1.3.4 Ủy ban quản lý rủi ro:

Ủy ban có nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các chiến lược,

quy trình, chính sách liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng. Ủy

ban Quản lý rủi ro cũng có nhiệm vụ phân tích và đưa ra những cảnh báo về mức độ

an toàn của VPBANK trước những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro và đề xuất những biện pháp

phòng ngừa; phân tích quyết định mức độ rủi ro chung của Ngân hàng, thiết lập khẩu

vị rủi ro và mức chịu đựng rủi ro của cho các mảng nghiệp vụ cũng như tổng thể hoạt

động của Ngân hàng, đồng thời giám sát việc thực thi chính sách này trong Ngân

hàng.Ủy ban Quản lý rủi ro chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc thay đổi cơ cấu

tổ chức quản lý rủi ro của Ngân hàng để phù hợp với các yêu cầu về quản trị rủi ro của

các cơ quan quản lý; phổ biến kiến thức và văn hóa quản lý rủi ro trong toàn bộ hệ

thống ngân hàng… Ủy ban Quản lý rủi ro tổ chức họp định kỳ 1- 2 lần/quý hoặc khi

có vấn đề phát sinh thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ủy ban cần phải xem xét.

Thành phần của Ủy ban Quản lý rủi ro bao gồm:

1 Bùi Hải QuânPhó Chủ tịch HĐQTChủ tịch Ủy ban2 Ngô Chí DũngChủ tịch HĐQTThành viên3 Lô Bằng GiangPhó Chủ tịch HĐQTThành viên4 Nguyễn Đức VinhTổng Giám đốcThành viên5 Nguyễn Quỳnh AnhTrưởng Ban Kiếm soátThành viên6 Lương Phan SơnThành viên HĐQTThành viên7 Nguyễn Văn HảoThành viên HĐQT độc lậpThành viên8 Dmytro KolechkoGiám đốc Khối QTRRThành viên151.3.5 Hội đồng Tín dụng:

Hội đồng có chức năng xét cấp tín dụng, phê duyệt hạn mức tín dụng vượt hạn

mức quyết định của các Ban tín dụng tại chi nhánh, xem xét tái cấu trúc lại khoản nợ

theo đề xuất của các bộ phận chuyên môn; xem xét việc miễn giảm lãi, phí liên quan

đến tín dụng theo Quy chế miễn giảm lãi, phí của VPBANK; khuyến nghị HĐQT thay

đổi chính sách tín dụng cho phù hợp với tình hình thực tế… và các nhiệm vụ khác liên

quan đến các hoạt động tín dụng của Ngân hàng. Hiện nay, Hội đồng tín dụng các cấp

của VPBANK đã gia tăng tần suất họp, tiến hành tổ chức họp hàng ngày giải quyết kịp

thời nhu cầu xét duyệt các khoản tín dụng theo thẩm quyền.

1.3.6 Hội đồng Đầu tư:

Hội đồng có chức năng xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư của Ngân hàng và

các công ty con của Ngân hàng có giá trị vượt hạn mức của Tổng Giám đốc, Hội đồng

thành viên 2 công ty con là Công ty Chứng khoán VPBANK, Công ty AMC và các

hạn mức cụ thể khác theo quy định tại Quy chế tài chính của Ngân hàng. Hội đồng

Đầu tư VPBANK cũng có vai trò quyết định các hạn mức kinh doanh đối với các tổ

chức tín dụng và các đề xuất kinh doanh kỳ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá

khác. Hội đồng đầu tư họp định kỳ hàng quý và cho ý kiến phê duyệt đối với các

đề xuất phát sinh của Ngân hàng bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

1.3.7 Hội đồng Quản lý Tài sản Nợ - Có:

Hội đồng có chức năng nghiên cứu và đề ra các chiến lược đối với cơ cấu bảng

tổng kết tài sản, quản lý cấu trúc bảng tổng kết tài sản của Ngân hàng nhằm tối đa hóa

lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro đối với Ngân hàng; xây dựng và giám sát các chỉ tiêu tài

chính, tín dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng; quản lý thanh

khoản và rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất do sự chênh lệch giữa Tài sản có và Tài sản

nợ nhạy cảm với lãi suất; quản lý rủi ro thị trường đối với các biến động về tỷ giá và

lãi suất; chỉ đạo việc xây dựng, phê duyệt và triển khai các chính sách, quy trình và hệ

thống định giá điều chuyển vốn nội bộ đảm bảo hiệu quả kinh doanh cho các đơn vị;

quản lý vốn chủ sở hữu đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của Ngân hàng. Hội đồng

Quản lý Tài sản Nợ - Có đã tiến hành họp định kỳ hàng tháng, thường xuyên đánh giá

tình hình kinh tế vĩ mô, hoạt động của ngành ngân hàng và VPBANK, đưa ra các

quyết định phù hợp đảm bảo thanh khoản của Ngân hàng, các mức lãi suất và số lượng16tương ứng cho các chương trình huy động vốn và sử dụng vốn; đảm bảo các tỷ lệ an

toàn theo quy định của pháp luật.

1.3.8 Ủy ban điều hành:

Ủy ban có chức năng xem xét, đề xuất HĐQT phê duyệt các chiến luợc kinh

doanh của Ngân hàng; thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh, thực

hiện kế hoạch hành động ngắn hạn và giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát

sinh trong quá trình hoạt động của các đơn vị; đưa ra các đề xuất thay đổi về cơ cấu tổ

chức, kế hoạch ngân sách, kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế trình

HĐQT phê duyệt; xem xét và thảo luận đối với các đề xuất triển khai dự án quan trọng

của Ngân hàng. Ủy ban Điều hành tiến hành họp định kỳ 2 lần/tháng, có thể có sự

tham gia của các thành viên HĐQT, BKS.

Thành phần của Ủy ban Điều hành bao gồm Chủ tịch HĐQT và có thể có các

thành viên HĐQT khác theo quyết định của Chủ tịch HĐQT; các thành viên Ban Điều

hành, Giám đốc các Khối, Giám đốc các Trung tâm độc lập. Tổng Giám đốc là Chủ

tịch của Ủy ban Điều hành.

1.4 Lĩnh vực hoạt động:

VPBANK hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ và hoạt động ngân hàng

trên cơ sở thực hiện các nghiệp vụ:

- Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ

hạn, không kỳ hạn; Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức trong

nước; Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác.

- Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và

các giấy tờ có giá; góp vốn và liên doanh theo luật định.

- Thực hiện dịch vụ thanh toán giữa các ngân hàng

- Kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế; Huy động các nguồn vốn từ nước

ngoài và thực hiện các dịch vụ ngân hàng có liên quan đến nước ngoài khi được

NHNN cho phép.

- Hoạt động bao thanh toán.

- Thực hiện dịch vụ chuyển tiền dưới nhiều hình thức đặc biệt chuyển tiền

nhanh Western Union.

171.5 Mục tiêu phát triển của VPBANK:

Là một trong những ngân hàng TMCP thành lập sớm nhất tại Việt nam,

VPBANK đã có những bước phát triển vững chắc trong suốt lịch sử của ngân hàng.

Đặc biệt từ năm 2010, VPBANK đã tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng và triển

khai chiến lược chuyển đổi toàn diện dưới sự hỗ trợ của một trong các công ty tư vấn

chiến lược hàng đầu thế giới. Theo chiến lược này, VPBANK đặt mục tiêu trở thành

một trong 5 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam và một trong 3 ngân hàng TMCP

bán lẻ hàng đầu Việt Nam vào năm 2017.

1.5.1 Tầm nhìn phát triển:

Tầm nhìn trên được hiện thực hóa bằng một chiến lược gồm 2 gọng kìm chính:

Tăng trưởng hữu cơ quyết liệt, tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân và

SME, đồng thời khai thác cơ hội trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn

và tín dụng tiêu dùng.Xây dựng các hệ thống nền tảng vững chắc về tổ chức, nhân sự, công nghệ, vận

hành, v.v.1.5.2 Giá trị cốt lõi:

Hậu thuẫn cho việc triển khai chiến lược nói trên là văn hóa doanh nghiệp của

VPBANK, được xây dựng và vun đắp dựa trên 6 giá trị cốt lõi:

Khách hàng là trọng tâm;Hiệu quả;Tham vọng;Phát triển con người;Tin cậy;Tạo sự khác biệt.1.5.3 Sứ mệnh phát triển của VPBANK:

Những thành quả đạt được trong giai đoạn chuyển đổi vừa qua đã khẳng định

chiến lược đúng đắn của VPBANK, với những thay đổi tích cực về hình ảnh, chất

lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp, v.v. Sự tin cậy của khách hàng đối với VPBANK

18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Cơ cấu quản trị:

Tải bản đầy đủ ngay(34 tr)

×