Tải bản đầy đủ
1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VPBANK

1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VPBANK

Tải bản đầy đủ

VPBank. Bên cạnh đó, ngân hàng đã từng bước phát triển một hệ thống quản trị rủi ro
độc lập, tập trung và chuyên môn hóa, đáp ứng chuẩn mực quốc tế và gắn kết với
chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Song Song với việc thực thi những thông lệ
quốc tế tốt nhất về quản trị doanh nghiệp. VPBank cũng không ngừng hoàn thiện cơ
cấu tổ chức theo chính sách quản trị công ty rõ ràng và minh bạch.
Với những nỗ lực không ngừng, thương hiệu của VPBank đã trở nên ngày càng
vững mạnh và được khẳng định qua nhiều giải thưởng uy tín. Riêng trong năm 2015,
VPBank đã liên tiếp nhận được 6 giải thưởng quốc tế do các tổ chức uy tín trao tặng
như Ngân hàng thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2015, Ngân hàng bán lẻ sáng tạo
nhất Việt Nam năm 2015, Dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tốt nhất Việt
Nam năm 2015, Ngân hàng điện tử tốt nhất và Giải thưởng Chiến lược Quản Lý dữ
liệu doanh nghiệp năm 2015.
Những giải thưởng quốc tế này một lần nữa khẳng định cho chất lượng sản
phẩm, dịch vụ, uy tín và sức cạnh tranh nổi bật của VPBank, trên thị trường tài chính,
ngân hàng tại Việt Nam, đồng thời khẳng định định hướng phát triển đúng đắn của
Ngân hàng trong thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, VPBank sẽ tập trung đổi mới
sản phẩm, dịch vụ nhằm đem đến những lợi ích vượt trội cho Khách hàng và đặc biệt
tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm hướng tới một ngân hàng chuẩn quốc tế.

7

Webside: www.vpbank.com.vn

Bảng 1.1 Quá trình phát triển của VPBank qua các năm
Năm

199
3

1994

Vốn điều lệ

20

70

1996

2004

2005

2006

2007

2013

2015

174.9 198.4

309

750

1500

5770

9181

Biểu đồ 1:

8

Các chức năng chủ yếu của VPBank: huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài
hạn đối với các tổ chức kinh tế và dân cư; cho vay vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
đối với các tổ chức kinh tế và dân cư tùy khả năng nguồn vốn của ngân hàng; kinh
doanh ngoại hối; chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác; cung
cấp các dịch vụ giữa các khách hàng và các dịch vụ ngân hàng khác theo qui định của
NHNN Việt Nam.
Về mạng lưới hoạt động, VPBank không ngừng mở rộng và tăng qui mô.
Ngoài ra, năm 2006, VPBank cũng đã thành lập 2 công ty trực thuộc: Công ty
quản lý tài sản VPBANK (VPBANK AMC) và công ty chứng khoán VPBANK
(VPBS).
Nhận thức được chất lượng nhân viên chính là sức mạnh của ngân hàng, giúp
VPBANK sẵn sàng đương đầu với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Chính vì vậy,
nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân sự là một trong những mối quan tâm hàng
đầu của VPBank trong những năm gần đây.
Song song với mở rộng mạng lưới hoạt động và chú trọng đến công tác nhân
sự, VPBANK cũng không ngừng đầu tư máy móc, trang thiết bị, tiếp cận, cập nhật
công nghệ tiên tiến, chuẩn bị điều kiện tốt cho sự ra đời của các sản phẩm có hàm
lượng công nghệ cao. Năm 2007 VPBANK đã cho triển khai ứng dụng công nghệ
Core banking (T24) để phát triển các sản phẩm mới như Mobile banking, Internet
banking. Ngày 04/07/2007, VPBANK chính thức ra mắt 2 sản phẩm tiên tiến đó là thẻ
tín dụng và thẻ ghi nợ VPBANK platinum EMV MasterCard.

9

10

11

1.1.2 Sơ đồ tổ chức VPBANK:

12

Trong đó:
Đại hội cổ đông giống như một phần của công ty, Đại hội cổ đông bao gồm các
cổ đông biểu quyết, là cơ quan có quyết định cao nhất trong ngân hàng. Đại hội cổ
đông có quyền và nhiệm vụ sau: quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần, bầu miễn
nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát xem xét và
xử lý vi phạm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gây thiệt hại cho ngân hàng và
cổ đông của ngân hàng, quyết định tổ chức lại và giải thể ngân hàng, quyết định sửa
đổi bổ sung điều lệ ngân hàng, trừ trường hợp điều chỉnh vốn do bán thêm cổ phần
mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán tại Điều lệ ngân hàng,
thông qua báo cáo tài chính hàng năm, thông qua định hướng phát triển của ngân hàng.
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý ngân hàng, có quyền nhân danh ngân
hàng quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của ngân hàng, trừ
những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
Hội đồng tín dụng và ban tín dụng đều có nhiệm vụ xem xét, phê duyệt các
quyết định cấp tín dụng với các hạn mức tín dụng.
Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều
hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính, thẩm
định các báo cáo tài chính hàng năm của ngân hàng, báo cáo với hội đồng quản trị về
kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo,
quyết định và kiến nghị lên Đại hội cổ đông.
Cơ cấu phòng ban bao gồm:
Phòng kiểm toán nội bộ: chức năng kiểm tra chủ yếu của phòng này là kiểm
toán nội bộ các chứng từ, hồ sơ các nghiệp vụ phát sinh để kiến nghị kịp thời các biện
pháp khắc phục những tồn tại thiếu sót trong hoạt động kinh doanh bảo đảm an toàn
hiệu quả.

13

1.3 Cơ cấu quản trị:
1.3.1 Hội đồng quản trị:
Hội đồng Quản trị được bầu tại Đại hội Cổ đông thường niên ngày 16/03/2010,
ngày 07/01/2011, gồm 6 thành viên:
1

Ông Ngô Chí Dũng

Chủ tịch HĐQT

2

Ông Bùi Hải Quân

Phó Chủ tịch HĐQT

3

Ông Lô Bằng Giang

Phó Chủ tịch HĐQT

4

Ông Nguyễn Văn Hảo

Thành viên HĐQT độc lập

5

Ông Lương Phan Sơn

Thành viên HĐQT

6

Ông Nguyễn Đức Vinh

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

1.3.2 Ban kiểm soát:
Ban kiểm soát do Đại hội Cổ đông bầu ra, gồm 3 thành viên:
1

Bà Nguyễn Quỳnh Anh

Trưởng Ban Kiểm soát

2

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh Thành viên Ban Kiểm soát

3

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát

1.3.3 Ủy ban nhân sự:
Ủy ban có nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT về quy mô và cơ cấu HĐQT, BKS
VPBANK; tham mưu cho HĐQT xử lý các vấn đề nhân sự phát sinh trong quá trình
tiến hành các thủ tục bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên HĐQT,
BKS, người điều hành của VPBANK; tham mưu, đề xuất mức lương thưởng và các lợi
ích khác của các thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc; xem xét kế hoạch ngân
sách hàng năm chi cho nhân viên trình HĐQT phê duyệt; tư vấn cho HĐQT và quyết
định theo thẩm quyền đối với các nhân sự cấp cao của Ngân hàng, các quyết định về
chính sách, chế độ đối với nhân sự, các dự án về đào tạo, chiến lược nhân sự, các quy
trình đánh giá nhân sự, tuyển dụng…; quyết định các vấn đề liên quan đến các kế
14

hoạch phân chia cổ phiếu dành cho cán bộ nhân viên của Ngân hàng. Ủy ban nhân sự
họp định kỳ hàng tháng.
Thành phần của Ủy ban nhân sự bao gồm:
1

Ngô Chí Dũng

Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch Ủy ban

2

Bùi Hải Quân

Phó Chủ tịch

Thành viên

3

Lô Bằng Giang

Phó Chủ tịch

Thành viên

1.3.4 Ủy ban quản lý rủi ro:
Ủy ban có nhiệm vụ tham mưu cho HĐQT trong việc ban hành các chiến lược,
quy trình, chính sách liên quan đến quản trị rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng. Ủy
ban Quản lý rủi ro cũng có nhiệm vụ phân tích và đưa ra những cảnh báo về mức độ
an toàn của VPBANK trước những nguy cơ tiềm ẩn rủi ro và đề xuất những biện pháp
phòng ngừa; phân tích quyết định mức độ rủi ro chung của Ngân hàng, thiết lập khẩu
vị rủi ro và mức chịu đựng rủi ro của cho các mảng nghiệp vụ cũng như tổng thể hoạt
động của Ngân hàng, đồng thời giám sát việc thực thi chính sách này trong Ngân
hàng.Ủy ban Quản lý rủi ro chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc thay đổi cơ cấu
tổ chức quản lý rủi ro của Ngân hàng để phù hợp với các yêu cầu về quản trị rủi ro của
các cơ quan quản lý; phổ biến kiến thức và văn hóa quản lý rủi ro trong toàn bộ hệ
thống ngân hàng… Ủy ban Quản lý rủi ro tổ chức họp định kỳ 1- 2 lần/quý hoặc khi
có vấn đề phát sinh thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Ủy ban cần phải xem xét.
Thành phần của Ủy ban Quản lý rủi ro bao gồm:
1 Bùi Hải Quân

Phó Chủ tịch HĐQT

Chủ tịch Ủy ban

2 Ngô Chí Dũng

Chủ tịch HĐQT

Thành viên

3 Lô Bằng Giang

Phó Chủ tịch HĐQT

Thành viên

4 Nguyễn Đức Vinh

Tổng Giám đốc

Thành viên

5 Nguyễn Quỳnh Anh

Trưởng Ban Kiếm soát

Thành viên

6 Lương Phan Sơn

Thành viên HĐQT

Thành viên

7 Nguyễn Văn Hảo

Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên

8 Dmytro Kolechko

Giám đốc Khối QTRR

Thành viên

15