Tải bản đầy đủ
4 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Yên Thắng

4 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Yên Thắng

Tải bản đầy đủ

dựng xã nông thôn mới đảm bảo nguyên tắc sử dụng đất đúng mục đích, phù
hợp với điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội, đảm bảo phát triển bền vững.
- Dành quỹ đất thoả đáng, đúng vị trí cần thiết để xây dựng và phát triển
các khu công nghiệp, thương mại dịch vụ… để sử dụng có hiệu quả cơ sở hạ
tầng kỹ thuật như giao thông, điện, nước, và các công trình phúc lợi xã hội.
- Đưa pháp luật đất đai vào cuộc sống, phát huy nguồn lực đất đai trong
tiến trình đô thị hoá, hiện đại hoá; khắc phục có hiệu quả những yếu kém
trong công tác QLĐĐ; tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nhằm đưa công
tác QLĐĐ ngày càng đi vào trật tự, kỷ cương, nền nếp, tiến tới xây dựng hình
ảnh mới về chính quyền thân thiện.
- Giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quản lý, sử dụng đất đai,
giảm các khiếu kiện về đất đai.
- Nâng cao năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ làm công tác QLĐĐ;
đổi mới QLNN về đất đai theo kế hoạch, mục tiêu cụ thể.
- Mỗi thửa đất đều có chủ và đều được quản lý chặt chẽ. Đảm bảo các
quyền cho người sử dụng đất, tạo điều kiện tối đa cho việc thực hiện các
quyền đó. Từng bước thiết lập và vận hành có hiệu quả thị trường quyền sử
dụng đất.
2.4.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai ở xã Yên
Thắng
Trên cơ sở các đánh giá về kết quả QLNN về đất đai của xã, các mục
tiêu QLĐĐ đã đề xuất. Chuyên đề đưa ra một số giải pháp hoàn thiện QLNN
về đất đai của xã như sau:
2.4.2.1 Các giải pháp về tổ chức, hành chính
a. Tăng cường quản lý cán bộ và kiện toàn bộ máy nhà nước
Xã cần có những biện pháp làm thay đổi nhận thức của công chức
thực hiện QLNN về đất đai. Thực hiện khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm
minh, xử lý những trường hợp cán bộ có vi phạm và kiên quyết đưa ra khỏi hệ
thống quản lý những cán bộ, đảng viên không đủ tư cách, phẩm chất, trình độ.
Và công bố rộng rãi cho mọi người biết để phấn đấu, đánh giá, kiểm tra.

39

Như chúng ta biết, chính quyền xã là người đại diện cho Nhà nước tại
địa phương và thường trực, trực tiếp thực hiện giám sát, theo dõi mọi hoạt
động sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hằng ngày. Người ta
không thể quản lý tốt về đất đai ở một địa bàn cụ thể nào đó mà ở đấy chính
quyền phường, yếu kém về năng lực, có nhiều tiêu cực. Thực tế cho thấy, nơi
nào chính quyền cơ sở vững mạnh, thì nơi đó thường không để xảy ra các bê
bối trong QLĐĐ, cũng như các vụ kiện cáo tranh chấp đất đai kéo dài. Vậy,
để xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, trước hết phải căn cứ
chức năng nhiệm vụ được giao để tiến hành phân tích công việc, từ đó xác
định được nhu cầu về nhân lực kể cả số lượng và chất lượng, trên cơ sở đó lựa
chọn phương án bố trí cơ cấu tổ chức phù hợp.
b. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính
Thứ nhất, tiếp tục rà soát các văn bản pháp quy để kiến nghị loại bỏ các
văn bản lạc hậu, không phù hợp với yêu cầu quản lý. Thực hiện theo đúng
quy định của pháp luật, đồng thời cải cách phương thức xây dựng, ban hành
với nội dung phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ xử lý khi có tranh chấp khiếu kiện,
sát với thực tế và bảo đảm tính khả thi cao. Nghiên cứu để rút ngắn để thời
gian giải quyết hồ sơ tại mỗi cấp, mỗi ngành, chỉ quy định thời gian tối đa,
không quy định thời gian tối thiểu trong giải quyết hồ sơ, khuyến khích các
bộ phận rút ngắn thời gian giải quyết.
Thứ hai, tiếp tục củng cố và hoàn thiện việc thực hiện mô hình một cửa
để giải quyết các thủ tục hành chính theo yêu cầu của công dân và tổ chức. Tập
trung hoàn thành việc cấp GCN QSDĐ, cải tiến thủ tục ĐKĐĐ. Tiếp tục đẩy
mạnh cải cách thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, duy trì
chế độ thủ trưởng các phòng ban của quận tiếp công dân tại cơ sở. Giải quyết
triệt để các tranh chấp, vi phạm trong quản lý và SDĐ công bằng.
Thứ ba, phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện luân
chuyển hồ sơ theo quy định, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ tại mỗi khâu

40

công việc so với các quy định hiện hành. Đặc biệt chú ý cơ chế phối hợp với
ngành Thuế để tránh tình trạng kiểm tra trùng lặp giữa các ngành, các cấp đối
với cùng một đối tượng.
Thứ tư, tiếp tục rà soát các chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, đơn
vị các nhân để có thể phân công phân nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân, bộ
phận trong bộ máy, giao trách nhiệm cho người đứng đầu đơn vị nếu để xảy
ra các vi phạm trong quản lý.
2.4.2.2 Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai
Thứ nhất, Tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật và thông tin về
đất đai. Người dân hiểu biết về pháp luật thì ý thức chấp hành sẽ tốt hơn. Vì
vậy, xãcần phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
và thông tin về đất đai. Các hình thức tuyên truyền cần được áp dụng hiệu quả
hơn nữa như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng dưới dạng
phổ biến pháp luật hoặc giải đáp pháp luật; in và phát tờ rơi về những nội
dung cơ bản của luật;
Thứ hai, ban hành đầy đủ các văn bản pháp quy theo thẩm quyền, việc
ban hành đầy đủ các văn bản pháp quy sẽ đảm bảo cho việc thực thi luật tại
cơ sở. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện luật.
Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh việc thực thi Luật và các văn bản dưới luật,
tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như quy hoạch, cấp GCN
QSDĐ để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng, đẩy nhanh tiến độ GPMB
các dự án…
Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố
cáo. Tổ chức các cuộc thanh tra thường xuyên về việc thực thi luật tại cơ sở,
kiểm tra sử dụng đất các dự án, kiên quyết xử lý những sai phạm trong quản lý,
sử dụng. Giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Áp
dụng hình thức hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai với sự tham gia của
các tổ chức đoàn thể ở cấp thôn và cộng đồng dân cư tại khu vực có đất tranh

41

chấp. Tổ chức tốt công tác tiếp dân định kỳ và thường xuyên, duy trì các hình
thức giải đáp pháp luật.
2.4.2.3 Các giải pháp về mặt kỹ thuật
Xã cần chú ý để nắm bắt và áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ.
Để làm được việc này, đòi hỏi phải có một tầm nhìn về đào tạo cán bộ. Đưa
công nghệ thông tin vào quản lý, nhưng cũng cần lưu ý tới sự tương thích với
mặt bằng chung trong quản lý, nếu không có sự tương thích và mặt bằng công
nghệ phát triển chung thì không thể phát huy được hết tác dụng nhiều khi còn
lãng phí. Công nghệ không chỉ là máy móc trang thiết bị mà cần con người sử
dụng và làm chủ được nó. Sử dụng những tiến bộ của công nghệ tin học để
quản lý, thay thế việc quản lý thủ công truyền thống hiện nay, tăng độ chính
xác, tiện lợi cũng như giải phóng lao động thủ công; phát triển hệ thống thông
tin đất đai chính xác, đầy đủ và kịp thời; xây dựng hệ thống ĐKĐĐ hoàn
chỉnh với các thủ tục hành chính đơn giản. Hệ thống thông tin đất đai thể hiện
đầy đủ toàn bộ hồ sơ ĐKĐĐ, các thửa đất, người sử dụng đất, luôn được cập
nhật, bảo đảm tính công khai và minh bạch. Toàn bộ hệ thống QLĐĐ được
vận hành trên cơ sở phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm quản lý
chặt chẽ quỹ đất, phục vụ thật tốt người đang sử dụng hoặc có nhu cầu sử
dụng đất, tạo mối quan hệ trực tiếp giữa chính quyền và người dân trong xây
dựng và thực thi pháp luật, trong quy hoạch và triển khai quy hoạch, trong
thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và bảo vệ quyền lợi của người sử
dụng đất.

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

42

3.1 Kết luận
Qua việc nghiên cứu đề tài: “Tăng cường quản lý, sử dụng đất đai trên
địa bàn xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định”, tôi rút ra một số kết
luận sau:
Qua phân tích thực trạng của công tác quản lý Nhà nước đối với đất đai
tại xã Yên Thắng, những kết quả đạt được về một số mặt như: cán bộ quản lý
đất đai hiện nay của xã Yên Thắng không ngừng được học tập nâng cao trình
độ chuyên môn và hoàn thiện; công tác kiểm kê đất được thực hiện đều đặn;
Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đạt được một số thành tựu nhất
định, giúp cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai đi vào ổn định; Thường
xuyên làm tốt công tác kiểm tra nhằm chấn chỉnh các tồn tại về quản lý đất
đai.., đó thể hiện những cố gắng rất lớn của xã trong tổ chức thực hiện. Bên
cạnh những mặt được, những hạn chế yếu kém vẫn còn nhiều, thể hiện qua
việc cấp GCN QSDĐ và xây dựng hồ sơ địa chính còn chậm, thủ tục hành
chính còn rườm rà, tiêu cực trong quản lý, sử dụng đất còn nhiều, tình trạng
khiếu kiện vẫn còn phức tạp...
Chuyên đề cũng đã đề xuất một số giải pháp trong đó tập trung vào 3
nhóm giải pháp chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về
đất đai trên địa bàn xã Yên Thắng trong thời gian tới. Cụ thể: (i) Các giải
pháp về tổ chức, hành chính; (ii) Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật và chính
sách; (iii) Các giải pháp về mặt kỹ thuật.
Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai phù
hợp với quá trình đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế theo hướng thị
trường là nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước ta đang đặt ra. Đó cũng chính là
mong muốn của tôi khi thực hiện đề tài này. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những
nghiên cứu bước đầu và trong một phạm vi hẹp cho nên kết quả nghiên cứu
không tránh khỏi những thiếu sót, tôi mong muốn được sự giúp đỡ của các
thầy, cô giáo để có thể thực hiện các nghiên cứu tiếp theo về lĩnh vực này.

43

3.2 Kiến nghị
Với mong muốn khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý Nhà
nước về đất đai góp một tiếng nói vào sự hoàn thiện công tác quản lý Nhà
nước về đất đai để đáp ứng quá trình phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói
chung và xã Yên Thắng nói riêng, chuyên đề mạnh dạn đưa ra một số kiến
nghị như sau:
3.2.1 Kiến nghị với Nhà nước
Quản lý nhà nước về đất đai là vấn đề phức tạp về cả lý luận cũng như
thực tiễn. Vì vậy, công tác quản lý Nhà nước về đất đai nên theo hướng:
Thứ nhất, Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu theo
hướng: rà soát chức năng nhiệm vụ, chuyển một số nhiệm vụ sự nghiệp sang
dịch vụ tư vấn (chuyển thành doanh nghiệp); sắp xếp lại cơ cấu bộ máy và bố
trí cán bộ phù hợp; bổ sung các quy định cụ thể nhằm buộc các đơn vị có
trách nhiệm trong lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát đảm bảo chất lượng;
thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ,
tham khảo và học tập kinh nghiệm nước ngoài trong công tác quản lý Nhà
nước về đất đai; Nhà nước cần quản lý chống đầu cơ đất đai bằng điều tiết
quan hệ cung cầu, để thị trường đất đai, bất động sản lành mạnh, khống chế
và điều tiết lượng hàng hóa đặc biệt là đất đai trên thị trường.
Thứ hai, Nhà nước sớm hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai phù
hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (sửa đổi Luật đất đai 2003 hiện nay bản dự thảo đang được xin ý kiến đóng góp rộng rãi của các cấp, các
ngành và toàn thể nhân dân) theo hướng:
- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; khai thác, sử dụng tiết kiệm và
có hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế xã hội.

44

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; tăng cường
vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai từ Trung ương đến cơ sở.
- Cải cách thủ tục hành chính về đất đai vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ,
hiệu quả tài nguyên đất vừa bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện
cho người sử dụng đất thực hiện các quyền và giám sát việc thực hiện của các
cơ quan nhà nước nhằm hạn chế tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng
đất đai.
- Giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quản lý, sử dụng đất đai,
giảm các khiếu kiện về đất đai.
Thứ ba, Nhà nước cần có chính sách ưu tiên đối với người lao động bị
mất đất đặc biệt là những lao động có độ tuổi cao (trên 40); Đẩy mạnh các
biện pháp tổ chức thực hiện pháp luật về đất đai.
Thứ tư, Nhà nước nên đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin
theo hướng hiện đại, phục vụ đa mục tiêu; chuyển dần sang giao dịch điện tử
trong lĩnh vực đất đai. Tiếp tục đơn giản thủ tục hành chính, vừa bảo đảm yêu
cầu quản lý chặt chẽ của Nhà nước, vừa thuận tiện cho người dân và doanh
nghiệp; Công bố công khai các quy trình thủ tục về giao đất, thu hồi đất, đền
bù GPMB để mọi tổ chức công dân được biết và phối hợp thực hiện tốt.
3.2.2 Kiến nghị với UBND xã Yên Thắng
Thứ nhất, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải sát với thực tế,
triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm có hiệu quả..
Thứ hai, thường xuyên kiểm tra, phát hiện vi phạm xử lý kịp thời và xây
dựng chế tài để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên
địa bàn xã, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp sử dụng đất chưa
hợp pháp. Quản lý chặt chẽ quỹ đất công ích theo đúng quy định.
Thứ ba, UBND xã cần có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng đơn
thư, khiếu nại, tố cáo kéo dài và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hoà giải tranh
chấp đất đai trên địa bàn.

45

Thứ tư, quản lý các khoản thu, nộp tài chính từ đất đai, thường xuyên
đôn đốc các hộ còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất
phi nông nghiệp...
Thứ năm, có chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực
cho cán bộ QLĐĐ, có chế độ đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật đối với các cán bộ
thực hiện công tác quản lý. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho
việc quản lý đất đai.
Thứ sáu, áp dụng công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý, tăng cường
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai.

46

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế
hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 -2015 xã Yên Thắng, huyện Ý Yên,
2.

tỉnh Nam Định”.
Báo cáo kiểm kê đất đai năm năm 2012, năm 2013, năm 2014 của xã Yên

Thăng , huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
3. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2013), Hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất
đai trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
4. Luật Đất đai năm (2003), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường (2015), Bài giảng quản lý nhà nước về đất đai
cho cán bộ cấp xã.
6. UBND Xã Yên Thắng, Báo cáo tổng kết năm 2012, năm 2013, năm 2014, Xã
Yên Thắng.

47

PHIẾU ĐIỀU TRA
“Tăng cường quản lý, sử dụng đất đai tại
xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định”
1. Người điều tra: Nguyễn Thị Hài
2. Ngày điều tra:……………………………..
3. Nơi ở: ……………………………………..
I.
Thông tin chung về người được phỏng vấn
1. Họ và tên:…………………………………………………………………..
2. Tuổi: ………………………………………………………………………
3. Giới tính: ………………………………………………………………….
4. Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………
5. Trình độ văn hóa:………………………………………………………….
6. Thuộc đối tượng sử dụng đất
- Hộ gia đình và cá nhân
(…..)
- Doanh nghiệp
(…..)
7. Diện tích đất đai của hộ:…………………………
II. Thông tin về thực trạng quản lý, sử dụng đất đai tại Xã Yên
Thắng
1. Ông( Bà) cho ý kiến về hệ thống pháp luật về đất đai hiện nay phức tạp hay
không phức tạp?
- Bình thường
(…..)
- Phức tạp
(…..)
- Rất phức tạp
(…..)
2. Theo ông( bà) thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât hiện nay có
phức tạp, nhiều loại giấy tờ hay không?
- Có
(…..)
- Không
(…..)
3. Nếu có, theo ông( bà) có nên đơn giản hơn nữa về thủ tục hành chính trong
thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký đất đai hay
không?
- Nên
(…..)
- Không nên
(…..)
4. Nếu là Doanh nghiệp, Đơn vị ông ( bà) có thể kiểm soát được tình trạng hồ
sơ, thời gian thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
không?

48

- Có
(…..)
- Không
(…..)
5. Theo ông( Bà) đối với công tác giải phóng mặt bằng, chế độ đền bù của
Nhà nước ta hiện nay đã hợp lý chưa?
- Hợp lý
(…..)
- Chưa hợp lý
(…..)
6. Theo ông ( bà) thì tình hình quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của Xã Yên
Thắng trong thời gian qua và thời gian tới là tốt và phù hợp với thực
tiễn không?
- Có
(…..)
- Không
(…..)
7. Theo ông( bà) quá trình quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của xãtrong
thời gian vừa qua thì mức độ tiếp thu ý kiến của người dân đóng góp có
tốt không?
- Có
(…..)
- Không
(…..)
8. Theo ông( bà) thì các dự án thu hồi đất trên địa bàn Xã Yên Thắng có khả
thi không?
- Có
(…..)
- Không
(…..)
9. Ông bà có ý kiến gì nhằm tăng hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất
đai hiện nay không?
- Có
- Không
Nếu có thì: ………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Xin chân thành cảm ơn ông ( bà) !

49