Tải bản đầy đủ
Bảng 2.5: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của xã Yên Thắng

Bảng 2.5: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của xã Yên Thắng

Tải bản đầy đủ

Hộ gia đình
và cá nhân
TT

Chỉ tiêu


SL
(ý kiến)

Doanh Nghiệp
Không

CC
(%)

SL
(ý kiến)


CC
(%)

SL
(ý kiến)

Không
CC
(%)

SL
(ý kiến)

CC
(%)

1 Hợp lý, phù hợp với
thực tiễn
2 Tôn trọng sự tham gia
đóng góp ý kiến của
người dân
3 Tính khả thi

12

26,67

33

73,33

6

40

9

60

14

31,11

31

68,89

7

46,67

8

53,33

21

46,67

24

53,33

8

53,33

7

46,67

4 Tác động, ảnh hưởng
tiêu cực

20

44,44

25

55,56

5

33,33

10

133,33

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2015

29

Trong những năm qua, xã Yên Thắng đã và đang không ngừng thực
hiện các mục tiêu đề ra trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử
dụng đất đầu kỳ 2011-2015 đã được UBND huyện phê duyệt. Thông qua quy
hoạch, cơ cấu sử dụng đất được chuyển đổi phù hợp với quá trình chuyển đổi
cơ cấu kinh tế, đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong nông
nghiệp, nông thôn phù hợp với nền kinh tế hàng hóa. Việc quản lý và giám sát
thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã ngăn chặn có hiệu quả việc
giao cấp đất trái thẩm quyền, làm tăng thu đáng kể cho ngân sách.
* Công tác giao đất, thu hồi đất và đền bù giải phóng mặt bằng
Về tình hình giao đất, cho thuê đất, hầu hết quỹ đất sản xuất nông
nghiệp của xã đã được giao cho các đối tượng sử dụng với số hộ được giao.
Sau khi chuyển đổi đất nông nghiệp lần 2, các thửa đất có qui mô lớn hơn, tập
trung hơn, tạo thuận lợi cho nhân dân áp dụng các tiến bộ của Khoa học kỹ
thuật vào sản xuất nông nghiệp.
Bên cạnh những công trình, dự án được thực hiện nhanh gọn theo đúng
kế hoạch thì cũng có không ít dự án bị đình trệ và có khiếu kiện kéo dài vì
nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là công tác đền bù giải phóng mặt bằng.
Phải khẳng định là việc giải phóng mặt bằng triển khai các dự án đã gây
những khó khăn, xáo trộn nhất định đến cuộc sống của người dân. Có nhiều
gia đình phải dời dọn nhà cửa mà mình đã sinh sống từ nhiều thế hệ. Có
những gia đình phải chặt bỏ cả vườn cây ăn quả đang vào độ thu hoạch để
nhường đất cho dự án. Thậm chí có những gia đình, dòng họ còn phải di dời
cả những công trình mang tính tâm linh như nhà thờ, phần mộ.v.v.. Và vấn đề
lớn hiện nay nữa là giải quyết công ăn việc làm cho người lao động nông
nghiệp mất đất. Trong khi đại đa số nhân dân tự nguyện dời dọn công trình,
cây cối để đảm bảo mặt bằng cho đơn vị thi công thì vẫn có những hộ dân tìm
cách gây khó khăn cho công tác giải phòng mặt bằng, không nhận tiền đền bù
và cản trở việc thi công công trình. Thực tế đã có những dự án phải kéo dài

30

thời gian thi công so với dự kiến một, hai tháng thậm chí hàng năm trời chỉ vì
một vài hộ dân không đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Điều
này đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và thiệt hại đáng kể về kinh tế
cho nhà nước cũng như các nhà thầu thi công.
Bảng 2.7: Tổng hợp ý kiến đánh giá của người dân về chế độ đền bù
khi Nhà nước thu hồi đất của xã Yên Thắng

Chưa hợp lý
Hợp lý
Tổng

29
16
45

64,44
35,56
100,00

10
5
15

66,67
33,33
100,00

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2015

* Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, quản
lý hồ sơ địa chính
Trong những năm trước đây việc đăng ký sử dụng đất đai ở các
phường, xã chưa được thực hiện, vì vậy tiến độ cấp giấy GCN QSDĐ ở xã rất
chậm, công tác kê khai đăng ký còn chưa đầy đủ, chưa chính xác, ảnh hưởng
không nhỏ đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai và không đáp ứng được
yêu cầu nguyện vọng của nhân dân trong việc thực hiện các quyền của người
sử dụng đất. UBND xã đã chỉ đạo công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.
* Đối với đất ở và đất sản xuất nông nghiệp: GCN QSDĐ trong xã
được cấp theo nhiều đợt, nhiều loại, nhiều thời kỳ, có loại cấp chung cho cả
đất ở và đất sản xuất nông nghiệp, có loại cấp riêng cho đất ở và riêng cho đất
sản xuất nông nghiệp.
* Đối với đất của các cơ quan, tổ chức: thực hiện chỉ thị số
31/2007/CT-TTg ngày 14/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã lập

31

hồ sơ cấp được 9 GCN.
Qua điều tra 45 hộ gia đình và cá nhân, 05 DN trên địa bàn xã Yên
Thắng về việc triển khai, kê khai đăng ký và cấp GCN QSDĐ trong thời gian
qua. Ý kiến đánh giá được tổng hợp qua bảng 2.8.
Bảng 2.8: Tổng hợp ý kiến đánh giá về công tác đăng ký và cấp GCN
QSDĐ trên địa bàn xã Yên Thắng
Hộ gia đình
và cá nhân
TT

Chỉ tiêu

1 Còn phức tạp,
nhiều loại giấy tờ
2 Cần phải đơn giản
hơn các thủ tục
3 Đơn vị có thể kiểm
soát hồ sơ, thời
gian thực hiện
( DN)


SL

kiến)
30
32

Doanh Nghiệp

Không
CC
(%)

SL

kiến)

66,6
7
71,1
1

CC
(%)Không

SL

kiến)

15

33,33

3

60

2

40

13

28,89

3

60

2

40

4

80

1

20

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra, 2015

* Quản lý tài chính về đất đai
Quản lý tài chính là nội dung rất quan trọng của quản lý Nhà nước về đất
đai trên địa bàn xã Yên Thắng. Chức năng này chủ yếu do ngành Tài chính,
thuế đảm nhận. Các nguồn thu từ đất bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất,
thuế sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí địa chính.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều bất cập trong quản lý tài chính về
đất đai ở xã như: chênh lệch giữa giá quy định và giá thị trường còn lớn nên
tiêu cực trong cơ chế xin cho về đất rất phổ biến; Hệ thống các quy định hiện
hành của Nhà nước về các khoản thu đối với người sử dụng đất còn thể hiện
sự lẫn lộn, chồng chéo; Ngoài tiền sử dụng đất, khi giao đất, các địa phương
(cấp xã) còn thu thêm một khoản gọi là tiền xây dựng cơ sở hạ tầng, khoản

32