Tải bản đầy đủ
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ

3.1 Kết luận
Qua việc nghiên cứu đề tài: “Tăng cường quản lý, sử dụng đất đai trên
địa bàn xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định”, tôi rút ra một số kết
luận sau:
Qua phân tích thực trạng của công tác quản lý Nhà nước đối với đất đai
tại xã Yên Thắng, những kết quả đạt được về một số mặt như: cán bộ quản lý
đất đai hiện nay của xã Yên Thắng không ngừng được học tập nâng cao trình
độ chuyên môn và hoàn thiện; công tác kiểm kê đất được thực hiện đều đặn;
Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đạt được một số thành tựu nhất
định, giúp cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai đi vào ổn định; Thường
xuyên làm tốt công tác kiểm tra nhằm chấn chỉnh các tồn tại về quản lý đất
đai.., đó thể hiện những cố gắng rất lớn của xã trong tổ chức thực hiện. Bên
cạnh những mặt được, những hạn chế yếu kém vẫn còn nhiều, thể hiện qua
việc cấp GCN QSDĐ và xây dựng hồ sơ địa chính còn chậm, thủ tục hành
chính còn rườm rà, tiêu cực trong quản lý, sử dụng đất còn nhiều, tình trạng
khiếu kiện vẫn còn phức tạp...
Chuyên đề cũng đã đề xuất một số giải pháp trong đó tập trung vào 3
nhóm giải pháp chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về
đất đai trên địa bàn xã Yên Thắng trong thời gian tới. Cụ thể: (i) Các giải
pháp về tổ chức, hành chính; (ii) Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật và chính
sách; (iii) Các giải pháp về mặt kỹ thuật.
Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai phù
hợp với quá trình đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế theo hướng thị
trường là nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước ta đang đặt ra. Đó cũng chính là
mong muốn của tôi khi thực hiện đề tài này. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những
nghiên cứu bước đầu và trong một phạm vi hẹp cho nên kết quả nghiên cứu
không tránh khỏi những thiếu sót, tôi mong muốn được sự giúp đỡ của các
thầy, cô giáo để có thể thực hiện các nghiên cứu tiếp theo về lĩnh vực này.

43

3.2 Kiến nghị
Với mong muốn khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý Nhà
nước về đất đai góp một tiếng nói vào sự hoàn thiện công tác quản lý Nhà
nước về đất đai để đáp ứng quá trình phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói
chung và xã Yên Thắng nói riêng, chuyên đề mạnh dạn đưa ra một số kiến
nghị như sau:
3.2.1 Kiến nghị với Nhà nước
Quản lý nhà nước về đất đai là vấn đề phức tạp về cả lý luận cũng như
thực tiễn. Vì vậy, công tác quản lý Nhà nước về đất đai nên theo hướng:
Thứ nhất, Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu theo
hướng: rà soát chức năng nhiệm vụ, chuyển một số nhiệm vụ sự nghiệp sang
dịch vụ tư vấn (chuyển thành doanh nghiệp); sắp xếp lại cơ cấu bộ máy và bố
trí cán bộ phù hợp; bổ sung các quy định cụ thể nhằm buộc các đơn vị có
trách nhiệm trong lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát đảm bảo chất lượng;
thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ,
tham khảo và học tập kinh nghiệm nước ngoài trong công tác quản lý Nhà
nước về đất đai; Nhà nước cần quản lý chống đầu cơ đất đai bằng điều tiết
quan hệ cung cầu, để thị trường đất đai, bất động sản lành mạnh, khống chế
và điều tiết lượng hàng hóa đặc biệt là đất đai trên thị trường.
Thứ hai, Nhà nước sớm hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai phù
hợp với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (sửa đổi Luật đất đai 2003 hiện nay bản dự thảo đang được xin ý kiến đóng góp rộng rãi của các cấp, các
ngành và toàn thể nhân dân) theo hướng:
- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; khai thác, sử dụng tiết kiệm và
có hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế xã hội.

44

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; tăng cường
vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về đất đai từ Trung ương đến cơ sở.
- Cải cách thủ tục hành chính về đất đai vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ,
hiệu quả tài nguyên đất vừa bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện
cho người sử dụng đất thực hiện các quyền và giám sát việc thực hiện của các
cơ quan nhà nước nhằm hạn chế tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng
đất đai.
- Giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quản lý, sử dụng đất đai,
giảm các khiếu kiện về đất đai.
Thứ ba, Nhà nước cần có chính sách ưu tiên đối với người lao động bị
mất đất đặc biệt là những lao động có độ tuổi cao (trên 40); Đẩy mạnh các
biện pháp tổ chức thực hiện pháp luật về đất đai.
Thứ tư, Nhà nước nên đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin
theo hướng hiện đại, phục vụ đa mục tiêu; chuyển dần sang giao dịch điện tử
trong lĩnh vực đất đai. Tiếp tục đơn giản thủ tục hành chính, vừa bảo đảm yêu
cầu quản lý chặt chẽ của Nhà nước, vừa thuận tiện cho người dân và doanh
nghiệp; Công bố công khai các quy trình thủ tục về giao đất, thu hồi đất, đền
bù GPMB để mọi tổ chức công dân được biết và phối hợp thực hiện tốt.
3.2.2 Kiến nghị với UBND xã Yên Thắng
Thứ nhất, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải sát với thực tế,
triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm có hiệu quả..
Thứ hai, thường xuyên kiểm tra, phát hiện vi phạm xử lý kịp thời và xây
dựng chế tài để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trên
địa bàn xã, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp sử dụng đất chưa
hợp pháp. Quản lý chặt chẽ quỹ đất công ích theo đúng quy định.
Thứ ba, UBND xã cần có biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng đơn
thư, khiếu nại, tố cáo kéo dài và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt hoà giải tranh
chấp đất đai trên địa bàn.

45

Thứ tư, quản lý các khoản thu, nộp tài chính từ đất đai, thường xuyên
đôn đốc các hộ còn nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất
phi nông nghiệp...
Thứ năm, có chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực
cho cán bộ QLĐĐ, có chế độ đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật đối với các cán bộ
thực hiện công tác quản lý. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho
việc quản lý đất đai.
Thứ sáu, áp dụng công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý, tăng cường
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai.

46

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế
hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 -2015 xã Yên Thắng, huyện Ý Yên,
2.

tỉnh Nam Định”.
Báo cáo kiểm kê đất đai năm năm 2012, năm 2013, năm 2014 của xã Yên

Thăng , huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
3. Nguyễn Thị Hồng Hạnh (2013), Hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất
đai trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
4. Luật Đất đai năm (2003), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
5. Sở Tài nguyên và Môi trường (2015), Bài giảng quản lý nhà nước về đất đai
cho cán bộ cấp xã.
6. UBND Xã Yên Thắng, Báo cáo tổng kết năm 2012, năm 2013, năm 2014, Xã
Yên Thắng.

47

PHIẾU ĐIỀU TRA
“Tăng cường quản lý, sử dụng đất đai tại
xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định”
1. Người điều tra: Nguyễn Thị Hài
2. Ngày điều tra:……………………………..
3. Nơi ở: ……………………………………..
I.
Thông tin chung về người được phỏng vấn
1. Họ và tên:…………………………………………………………………..
2. Tuổi: ………………………………………………………………………
3. Giới tính: ………………………………………………………………….
4. Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………
5. Trình độ văn hóa:………………………………………………………….
6. Thuộc đối tượng sử dụng đất
- Hộ gia đình và cá nhân
(…..)
- Doanh nghiệp
(…..)
7. Diện tích đất đai của hộ:…………………………
II. Thông tin về thực trạng quản lý, sử dụng đất đai tại Xã Yên
Thắng
1. Ông( Bà) cho ý kiến về hệ thống pháp luật về đất đai hiện nay phức tạp hay
không phức tạp?
- Bình thường
(…..)
- Phức tạp
(…..)
- Rất phức tạp
(…..)
2. Theo ông( bà) thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât hiện nay có
phức tạp, nhiều loại giấy tờ hay không?
- Có
(…..)
- Không
(…..)
3. Nếu có, theo ông( bà) có nên đơn giản hơn nữa về thủ tục hành chính trong
thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký đất đai hay
không?
- Nên
(…..)
- Không nên
(…..)
4. Nếu là Doanh nghiệp, Đơn vị ông ( bà) có thể kiểm soát được tình trạng hồ
sơ, thời gian thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
không?

48