Tải bản đầy đủ
II. VẤN ĐỀ PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU KHI TỐT NGHIỆP THCS

II. VẤN ĐỀ PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU KHI TỐT NGHIỆP THCS

Tải bản đầy đủ

II. 1. Phân luồng học sinh sau Trung học cơ sở là gì?

Như vậy, phân luồng học sinh sau THCS là việc lựa chọn, sắp xếp mang tính xã hội để học
sinh sau khi tốt nghiệp THCS tiếp tục được giáo dục và đào tạo theo những khuynh hướng
và ngành học khác nhau cho phù hợp với nguyện vọng, năng lực học sinh và nhu cầu xã
hội hoặc vừa học vừa tham gia vào lao động sản xuất.
Học sinh sau tốt nghiệp THCS hiện nay được phân chia theo bốn hướng khác nhau
như sau:

II. VẤN ĐỀ PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU KHI TỐT NGHIỆP THCS (tt)

Tốt
Tốt nghiệp
nghiệp THCS
THCS

THPT
THPT hệ
hệ

THPT
THPT hệ
hệ không
không

TCCN
TCCN trình
trình độ
độ THCS
THCS

Tham
Tham gia
gia lao
lao động
động

chính
chính quy
quy

chính
chính quy(
quy(GDTX)
GDTX)

hoặc
hoặc trường
trường dạy
dạy nghề
nghề

sản
sản xuất.
xuất.

Lưu đồ các hướng đi của học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở:

II. VẤN ĐỀ PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU KHI TỐT NGHIỆP THCS (tt)
2. Tại sao phải thực hiện phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS ?

Phân hoá trong giáo dục là xu hướng tất yếu trong việc phát triển năng lực, hình thành nhân cách của học
sinh sau một quá trình giáo dục rèn luyện.

Trong giáo dục phổ thông, sau mỗi lớp học, cấp học sự phân hoá sẽ chia học sinh thành những nhóm khác
nhau về học lực, về sở thích, nguyện vọng, xu hướng nghề nghiệp. Nhiệm vụ của giáo dục là làm sao đáp
ứng tốt nhất các yêu cầu khách quan đó. Dạy học phân hóa, thực hiện phân ban và phân luồng học sinh là
những cách thức để giải quyết các vấn đề cấp thiết hiện nay của xã hội.

II.2. Tại sao phải thực hiện phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS ?
Tuy nhiên phân luồng khác với phân hóa. Đối với học sinh sau THCS, phân hóa giúp cho phân luồng
được đa dạng và cụ thể hơn. Phân luồng và phân ban là các giải pháp thực hiện dạy học phân hóa. Trong
mỗi luồng có sự phân hóa theo luồng thí dụ trong luồng Trung học phổ thông (THPT) có trường THPT
chuyên, trường “không chuyên ”, các trường năng khiếu khác nhau hoặc phân hóa nhỏ hơn ( theo nhóm
môn hoặc theo môn học tự chọn ) như các ban khoa học tự nhiên, khoa học cơ bản, khoa học xã hội nhân
văn… trong trường THPT “ phân ban ”. Trong Gíao dục nghề nghiệp (GDNN) có trường Trung cấp chuyên
nghiệp (TCCN), trường Trung cấp nghề, sơ cấp nghề với nhiều ngành, và hàng trăm nghề đào tạo khác
nhau…