Tải bản đầy đủ
IV.Thiết kế hệ thống:

IV.Thiết kế hệ thống:

Tải bản đầy đủ

12 | P a g e

1.2 Mô hình phân cấp chức năng phía quản trị:

2 Xây dựng biểu đồ use case
2.1 Biểu đồ use case tổng quát

13 | P a g e

2.1.1 Phân rã biểu đồ use case
2.1.1a. Đăng ký ,đăng nhập

14 | P a g e

2.1.1b.Tìm kiếm

2.1.1c. Quản lý giỏ hàng:

15 | P a g e

Use case quản lý giỏ hàng được thực hiện bởi khách hàng và được phân rã
thành hai use case nhỏ là xem giỏ hàng và thanh toán.
- Xem giỏ hàng

16 | P a g e

- Thanh toán:

2.1.1d quản lý đơn hàng:

17 | P a g e

2.1.1f quản lý danh mục

18 | P a g e
3 xây dựng biểu đồ lớp

4 Xây dựng biểu đồ tuần tự:
4.1 Biểu đồ tuần tự cho chức năng xem sản phẩm:

19 | P a g e

4.2 Biểu đồ tuần tự cho chức năng thêm giỏ hàng:

20 | P a g e
4.3 biểu đồ tuầ tự cho chức năng đăng ký;

4.4 biểu đồ tuần tự cho chức năng quản lý đơn đặt hàng
Cho phép nhà quản trị có thể xem đơn đặt hàng của khách hàng cũng như xóa
đơn đặt hàng trong hệ thống trong trường hợp ship không liên lạc được với
khách hàng;

21 | P a g e
4.5 biểu đồ trình tự cho chức năng thanh toán:

4.6 biểu đồ trình tự cho chức năng thêm sản phẩm ;

V.Thiết kế cơ sở dữ liệu

22 | P a g e
1.Mô hình dữ liệu

2.Xác định các thực thể
-

Khachhang(MaKH,TenKH,Diachi,SDT,Matkhau)
SanPham(MaSP,MaNCC,TenSP,ThongtinSp)
GiaSP(MaSP,GiaSP,ChuongtrinhKM)
NCC(MaNCC,TenNCC,Ghichu)
DonDH(MaDon,MaKH,MaSP,Ngaydat)
Giohang(MaGH,MaKH,Tinhtrang,Dongia)
Giaohang(MaShip,MaDon,Ngaychyen,Ngayden,Phichuyen)
Hoadon(MaHD,MaDon,Ngaytra,tongtien,Htthanhtoan)

3.Bảng dữ liệu
3.1.Bảng khách hàng:Khachhang
Thuộc tính

Kiểu

MaKH

Char

TenKH

Varchar

Diachi

Varchar

SDT

Varchar

Matkhau

Varchar

3.2.Bảng sản phẩm:Sanpham

Null

Rằng buộc
Khóa chính

Mô tả