Tải bản đầy đủ
II. §Þa ®iÓm -Ph­¬ng tiÖn

II. §Þa ®iÓm -Ph­¬ng tiÖn

Tải bản đầy đủ

nhất đợc 1 lần
Điểm 3-4: Còn sai sót trong
thực hiện kỹ thuật tâng và
chuyền cầu bằng mu bàn chân
Điểm 1-2: Còn sai sót, không
thực hiện đợc cả kỹ thuật tâng
và chuyền
III. Phn kt thỳc:
1. Th lng: Th lng ton
thõn.
2. Nhn xột bui hc:
Xung lp GV hụ Lp gii
tỏn c lp hụ khe

5

GV+
***********
***********
***********
***********

TTCM DUYT
Ngy thỏng.. nm 2017


V Vn Lc

Giáo án thể dục lớp 10.
Tiết Số 50 : (ppct)

Ngy son: Ngy 05 thỏng 03 nm 2017
Ngi thc hin: Nguyễn văn Dơng

nhảy cao - Chạy bền
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Nhảy cao: + Ôn phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao nằm nghiêng: Chạy đà - giậm
nhảy - trên không - tiếp đất.
+ Tập một số động tác phát triển sức mạnh của chân.
- Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng:
- Nhảy cao: HS thực hiện phối hợp giai đoạn chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất
một cách tơng đối đợc.
- Chạy bền: Chạy đủ cự ly. Nam : 500m; Nữ : 300m
B. Địa điểm - phơng tiện.
- Sân tập thể dục của trờng.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao.

C. Tiến trình dạy học.
Nội dung
I.Mở đầu
1. Nhận lớp
- HS: CS tập hợp và báo cáo
- GV: Nhận lớp, hỏi về tình
hình sức khoẻ, phổ biến mục
tiêu, nội dung bài học và giao
nhiệm vụ,.

Định lợng
SL
TG
8

30
20

- Chia làm 4 tổ thực hiện nội dung bài học.
thực hiện nội dung Nhảy cao.
Đội hình tập luyện theo hình thức phân chia
nhóm.
********
********

Ôn : Một số động tác bổ trợ
nhảy cao
3 lần
Bật cao tại chỗ 1 phút
5 lần
Cơ lng 1
5 lần
Cơ bụng 1
2 lần
2. Củng cố bài học:
+ Gọi 3 4 em lên thực hiện
các kỹ thuật đã học trong
buổi

4

3.Chạy bền trên địa hình tự 800m
nhiên:
Nam
500m

6

Nữ

GV
**********
**********
**********
**********
Gv: Giao nhiệm vụ
HS: Từ đội hình tập trung, Cán sự điều khiển
lớp chạy thờng vòng trái thành vòng tròn, sau
đó chuyển đội hình chữ L theo tổ dới đây:
Đội hình khởi động:
********
********
********
********
GV

2. Khởi động.
- Chạy thờng 150 200m
- Thực hiện động tác tay, vặn
mình, lng bụng, chân và toàn
thân,

II. Phần cơ bản.
1.Nhảy cao: + Ôn: Phối hợp
5l
kt 4 giai đoạn:
5l
Chạy đà
5l
Giậm nhảy
5l
Trên không
Tiếp đất

Phơng pháp tổ chức

* *
* *
* *
* *
* *
GV: Giao nhiệm vụ, thị phạm động tác, quan
sát và nhắc nhở.
HS: Chia 2 nhóm thực hiện các động tác,
nhận xét và thay nhau điều khiển, sửa động
tác sai.
Đội hình tập luyện
GV+

Nữ
**********
**********
GV: Gọi một số hs lên thực hiện các nội dung
đã học, quan sát và nhận xét chung.
HS: Quan sát các bạn thực hiện, nhận xét và

III. Phn kt thỳc:
1. Th lng: Th lng ton
thõn.
2. Nhn xột bui hc:
Xung lp GV hụ Lp gii
tỏn c lp hụ khe

7

đánh giá.
Đội hình củng cố
GV+
**********
**********
GV+
***********
***********
***********
***********

TTCM DUYT
Ngy thỏng.. nm 2017


V Vn Lc
Giáo án thể dục lớp 10.
Ngy son: Ngy 10 thỏng 03 nm 2017
Tiết Số 51: (ppct)
Ngi thc hin: Nguyễn văn Dơng
nhảy cao - Chạy bền
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Nhảy cao: + Ôn phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao nằm nghiêng: Chạy đà - giậm
nhảy - trên không - tiếp đất và nâng cao thành tích.
+ Tập một số động tác phát triển sức mạnh của chân.
- Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng:
- Nhảy cao: HS thực hiện phối hợp giai đoạn chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất
một cách tơng đối đợc.
- Chạy bền: Chạy đủ cự ly. Nam : 500m; Nữ : 300m
B. Địa điểm - phơng tiện.
- Sân tập thể dục của trờng.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung
Định lợng
Phơng pháp tổ chức
SL
TG
8
I.Mở đầ
GV
**********
1. Nhận lớp
- HS: CS tập hợp và báo cáo
**********
**********
- GV: Nhận lớp, hỏi về tình
hình sức khoẻ, phổ biến mục
**********
Gv: Giao nhiệm vụ
tiêu, nội dung bài học và giao
HS: Từ đội hình tập trung, Cán sự điều khiển
nhiệm vụ,.
lớp chạy thờng vòng trái thành vòng tròn, sau
đó chuyển đội hình chữ L theo tổ dới đây:
Đội hình khởi động:

2. Khởi động.

********
********
********

- Chạy thờng 150 200m
- Thực hiện động tác tay, vặn
mình, lng bụng, chân và toàn
thân,

********
GV

II. Phần cơ bản.
1.Nhảy cao: + Ôn: Phối hợp
5l
kt 4 giai đoạn:
5l
Chạy đà
5l
Giậm nhảy
5l
Trên không
Tiếp đất

30
20

GV+
GV: Giao nhiệm vụ, thị phạm động tác, quan
sát và nhắc nhở.
HS: Chia 2 nhóm thực hiện các động tác,
nhận xét và thay nhau điều khiển, sửa động
tác sai.
Đội hình tập luyện
GV+

Ôn : Một số động tác bổ trợ
nhảy cao
3 lần
Bật xa tại chỗ
5 lần
Bật cao tại chỗ 1 phút
5 lần
Cơ lng 1
Cơ bụng 1

Nữ
**********
**********
GV: Gọi một số hs lên thực hiện các nội dung
đã học, quan sát và nhận xét chung.
HS: Quan sát các bạn thực hiện, nhận xét và
đánh giá.
Đội hình củng cố
GV+
****

2. Củng cố bài học:
+ Gọi 3 4 em lên thực hiện 2 lần
các kỹ thuật đã học trong
buổi

4

3.Chạy bền trên địa hình tự 800m
nhiên:
Nam
500m

6

Nữ
III. Phn kt thỳc:
1. Th lng: Th lng ton
thõn.
2. Nhn xột bui hc:
Xung lp GV hụ Lp gii
tỏn c lp hụ khe

- Chia làm 4 tổ thực hiện nội dung bài học.
thực hiện nội dung Nhảy cao.

GV+

7

**********
**********

GV+
***********
***********
***********
***********

TTCM DUYT
Ngy thỏng.. nm 2017Giáo án thể dục lớp 10.
Tiết Số 52 : (ppct)

V Vn Lc
Ngy son: Ngy 17 thỏng 03 nm 2017
Ngi thc hin: Nguyễn văn Dơng

nhảy cao - Chạy bền
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Nhảy cao: Ôn phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao nằm nghiêng: Chạy đà - giậm
nhảy - trên không - tiếp đất và nâng cao thành tích.
- Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng:
- Nhảy cao: HS thực hiện phối hợp giai đoạn chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất
một cách tơng đối đợc.
- Chạy bền: Chạy biến tốc 50N x 50C.
B. Địa điểm - phơng tiện.
- Sân tập thể dục của trờng.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung
I.Mở đầu
1. Nhận lớp
- HS: CS tập hợp và báo cáo
- GV: Nhận lớp, hỏi về tình hình
sức khoẻ, phổ biến mục tiêu, nội
dung bài học và giao nhiệm vụ,.

2. Khởi động.
- Chạy thờng 150 200m
- Thực hiện động tác tay, vặn
mình, lng bụng, chân và toàn thân,


Định lợng
SL
TG
8

Phơng pháp tổ chức
GV*
**********
**********
**********
**********
Gv: Giao nhiệm vụ
HS: Từ đội hình tập trung, Cán
sự điều khiển lớp chạy thờng
vòng trái thành vòng tròn, sau
đó chuyển đội hình chữ L theo
tổ dới đây:
Đội hình khởi động:
********
********

GV+

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

II. Phần cơ bản.
1.Nhảy cao: + Ôn: Phối hợp kt 4 5l
5l
giai đoạn:
5l
Chạy đà
5l
Giậm nhảy
Trên không
Tiếp đất

30
20

GV+
GV: Giao nhiệm vụ, thị phạm
động tác, quan sát và nhắc nhở.
HS: Chia 2 nhóm thực hiện các
động tác, nhận xét và thay nhau
điều khiển, sửa động tác sai.
Đội hình tập luyện
GV+

Ôn : Một số động tác bổ trợ nhảy 3 lần
cao
5 lần
Bật xa tại chỗ
5 lần
Bật cao tại chỗ 1 phút
Cơ lng 1
Cơ bụng 1

2 lần
2. Củng cố bài học:
+ Gọi 3 4 em lên thực hiện các
kỹ thuật đã học trong buổi

- Chia làm 4 tổ thực hiện nội
dung bài học. thực hiện nội dung
Nhảy cao.

4

Nữ
**********
**********
GV: Gọi một số hs lên thực hiện
các nội dung đã học, quan sát và
nhận xét chung.
Đội hình củng cố
GV+
****
**********
*********

3.Chạy bền trên địa hình tự 800m
nhiên:
500m
Nam

6

Nữ

III. Phn kt thỳc:
1. Th lng: Th lng ton thõn.
2. Nhn xột bui hc:
Xung lp GV hụ Lp gii tỏn
c lp hụ khe

7

GV+
***********
***********
***********
***********

TTCM DUYT
Ngy thỏng.. nm 2017


V Vn Lc

Giáo án thể dục lớp 10.
Tiết Số 53: (ppct)

Ngy son: Ngy 20 thỏng 03 nm 2017
Ngi thc hin: Nguyễn văn Dơng
nhảy cao - Chạy bền

A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Nhảy cao: Ôn phối hợp 4 giai đoạn kỹ thuật của nhảy cao nằm nghiêng: Chạy đà - giậm
nhảy - trên không - tiếp đất và nâng cao thành tích.
- Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.
2. Kỹ năng:
- Nhảy cao: HS thực hiện phối hợp giai đoạn chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất
một cách tơng đối đợc.
- Chạy bền: Chạy hết cự ly: Nam : 500m; Nữ : 300m
B. Địa điểm - phơng tiện.
- Sân tập thể dục của trờng.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung
I.Mở đầu
1. Nhận lớp
- HS: CS tập hợp và báo cáo
- GV: Nhận lớp, hỏi về tình
hình sức khoẻ, phổ biến mục
tiêu, nội dung bài học và giao
nhiệm vụ,.

Định lợng
SL
TG
8

Ôn : Một số động tác bổ trợ
nhảy cao
3 lần
Bật xa tại chỗ
5 lần
Bật cao tại chỗ 1 phút
5 lần

GV*
**********
**********
**********
**********
Gv: Giao nhiệm vụ
HS: Từ đội hình tập trung, Cán
sự điều khiển lớp chạy thờng
vòng trái thành vòng tròn, sau
đó chuyển đội hình chữ L theo
tổ dới đây:
Đội hình khởi động:
********
********

2. Khởi động.
- Chạy thờng 150 200m
- Thực hiện động tác tay, vặn
mình, lng bụng, chân và toàn
thân,
II. Phần cơ bản.
1.Nhảy cao: + Ôn: Phối hợp
5l
kt 4 giai đoạn:
5l
Chạy đà
5l
Giậm nhảy
5l
Trên không
Tiếp đất

Phơng pháp tổ chức

30
20

* *
* *
* *
* *
* *
GV+
* *
- Chia làm 4 tổ thực hiện nội
dung bài học. thực hiện nội dung
Nhảy cao.
GV+
GV: Giao nhiệm vụ, thị phạm
động tác, quan sát và nhắc nhở.
HS: Chia 2 nhóm thực hiện các
động tác, nhận xét và thay nhau
điều khiển, sửa động tác sai.
Đội hình tập luyện
GV+

Cơ lng 1
Cơ bụng 1

2. Củng cố bài học:
+ Gọi 3 4 em lên thực hiện 2 lần
các kỹ thuật đã học trong
buổi

4

**********
**********

3.Chạy bền trên địa hình tự 800m
nhiên:
500m
Nam
Nữ

GV+
6
7

III. Phn kt thỳc:
1. Th lng: Th lng ton
thõn.
2. Nhn xột bui hc:
Xung lp GV hụ Lp gii
tỏn c lp hụ khe

Giáo án thể dục lớp 10.
Tiết Số 54: (ppct)

Nữ
**********
**********
GV: Gọi một số hs lên thực hiện
các nội dung đã học, quan sát và
nhận xét chung.
HS: Quan sát các bạn thực hiện,
nhận xét và đánh giá.
Đội hình củng cố
GV+
****

GV+
***********
***********
***********
***********

Ngy son: Ngy 26 thỏng 03 nm 2017
Ngi thc hin: Nguyễn văn Dơng

kiểm tra nhảy cao

A. Mục tiêu.
- HS biết và thực hiện đợc tơng đối kỹ thuật nhảy cao kiểu Nằm nghiêng
B. Địa điểm - phơng tiện.
- Sân tập thể dục của trờng.
- Đệm, sào, cột nhảy cao, thớc đo.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung
Định lợng
Phơng pháp - tổ chức
SL
TG
5
I.Mở đầu
GV*
**********
1. Nhận lớp
- HS: CS tập hợp và báo cáo
**********
**********
- GV: Nhận lớp, hỏi về tình

hình sức khoẻ, phổ biến mục
tiêu, nội dung bài học và giao
nhiệm vụ,.

**********
Gv: Giao nhiệm vụ
HS: Từ đội hình tập trung, Cán
sự điều khiển lớp chạy thờng
vòng trái thành vòng tròn, sau
đó chuyển đội hình chữ L theo
tổ dới đây:
Đội hình khởi động:
********
********

2. Khởi động.
- Chạy thờng 100
- Thực hiện động tác tay, vặn
mình, lng bụng, chân và toàn
thân,
II. Phần cơ bản.
Nhảy cao: + Kiểm tra kỹ
thuật và thành tích nhảy cao
nằm nghiêng
Chạy đà
Giậm nhảy
Trên không

37

GV: Đặt xà ở 3 mức khác nhau,
từ thấp đến cao cho nam, nữ
riêng. ở mỗi mức xà HS đợc
nhảy 1 3 lần, nếu ngay từ lần
1 đã nhảy qua thì không cần đến
lần 2, nếu cả 3 lần đều rơi xà thì
không đợc nhảy ở mức cao hơn

Tiêu chí cho điểm:
+ Điểm 9 10: Thực hiện
tốt 3 giai đoạn, thành tích đạt
1,15m( nam) ;1m( nữ)
+ Điểm 7 8: Thực hiện
đúng giai đoạn qua xà, các
giai đoạn khác có sai sót nhỏ,
thành tích đạt 1,1m( nam);
0,9m (nữ)
+ Điểm 5 - 6: Thực hiện cơ
bản đúng giai đoạn qua xà,
các giai đoạn khác có sai sót
nhỏ, thành tích đạt 1m( nam);
0,8m ( nữ)
+ Điểm 3 4: Không thực
hiện đợc giai đoạn qua xà,
thành tích đạt dới 1m ( nam);
dới 0,8m ( nữ )
+ Điểm 1 2: Không thực
hiện đợc giai đoạn kỹ thuật
qua xà, thành tích đạt dới
0,8m (nam) ; dới 0,6m ( nữ
III. Phn kt thỳc:
1. Th lng: Th lng ton
thõn.

* *
* *
* *
* *
* *
GV+
* *
- GV gọi kiểm tra theo danh
sách lớp

GV+
*********
*********

3

GV+
***********
***********
***********

2. Nhn xột bui hc:
Xung lp GV hụ Lp gii
tỏn c lp hụ khe

***********

TTCM DUYT
Ngy thỏng.. nm 2017


V Vn Lc

Giáo án thể dục lớp 10.
Tiết Số 55 : (ppct)

Ngy son: Ngy 30 thỏng 03 nm 2017
Ngi thc hin: Nguyễn văn Dơng

Tttc ( vovinam) - chạy bền

I. Mc tiờu:
1. Kin thc:
+ Gii thiu s lc mụn Vovinam. Gii thiu li cho, bi tp khi ng.
+ Hc: Trung bỡnh tn, inh tn, m thng v th th
- Chạy bền : Phát triển sức bền.
2. K nng:
- Hc sinh nm v thc hin c k thut mt s vn v Vovinam, li cho v bi tp khi
ng,cỏc th tn,li m Trung bỡnh tn, inh tn, m thng v th th
- Chạy bền: Chạy tích cực đủ cự ly Nam: 800m; Nữ : 500m .
3. Thỏi :
- T giỏc, tớch cc hc mụn Th dc
II. a im, Phng tin:
- a im: Sõn trng.
- Phng tin: Giỏo viờn chun b bi ging, tranh nh..
Hc sinh trang phc ỳng quy nh, mang gh GV,
III. Tin trỡnh lờn lp:
Nội dung
Định lợng
Phơng pháp tổ chức
SL
TG
8
1. Nhận lớp
GV*
- HS: CS tập hợp và báo cáo
**********
- GV: Nhận lớp, hỏi về tình
**********
hình sức khoẻ, phổ biến mục
**********
tiêu, nội dung bài học và giao
**********
Gv: Giao nhiệm vụ
nhiệm vụ,.
HS: Từ đội hình tập trung, Cán sự điều
khiển lớp chạy thờng vòng trái thành vòng

2. Khởi động.
- Chạy thờng 150 200m
- Thực hiện động tác tay, vặn
mình, lng bụng, chân và toàn
thân,
II. Phần cơ bản.
TTTC(VVN)
- Gii thiu s lc mụn
Vovinam.
- Gii thiu li cho, bi
tp khi ng.

30
20
1-2l

5

1-2l
5

+ Hc: Trung bỡnh tn, inh
tn,
+m thng v th th

1-2 l

7

7-8l

2. Củng cố bài học:
+ Gọi 3 4 em lên thực hiện
các kỹ thuật đã học trong
buổi
7

3.Chạy bền trên địa hình tự 800m
nhiên:
500m
Nam
Nữ
III. Phn kt thỳc:
1. Th lng: Th lng ton
thõn.
2. Nhn xột bui hc:
Xung lp GV hụ Lp gii
tỏn c lp hụ khe

GV+
GV: Giao nhiệm vụ, thị phạm động tác,
quan sát và nhắc nhở.
HS: Chia 2 nhóm thực hiện các động tác,
nhận xét và thay nhau điều khiển, sửa động
tác sai.
Đội hình tập luyện
GV+
**********
**********
**********
**********

6

1-2l

tròn, sau đó chuyển đội hình chữ L theo tổ
dới đây:
Đội hình khởi động:
********
********
* *
* *
* *
* *
* *
GV+
* *
- Chia làm 2 tổ thực hiện nội dung bài học.
thực hiện nội dung vovinam.

7

GV: Gọi một số hs lên thực hiện các nội
dung đã học, quan sát và nhận xét chung.
HS: Quan sát các bạn thực hiện, nhận xét và
đánh giá.
Đội hình củng cố
GV+
****
**********
**********
**********
**********
GV+

GV+
***********
***********
***********
***********