Tải bản đầy đủ
Xử lý thâm hụt trong cán cân thương mại

Xử lý thâm hụt trong cán cân thương mại

Tải bản đầy đủ

U.S. Trade Balance

J curve Effect Due to Prearranged International Transactions
– Caused by Dollar Depreciation

0

Time

J Curve

International Executive Master of Business Administration

Cán cân thương mại Hoa Kỳ

Hiệu ứng đường cong J do các giao dịch thương mại đã được sắp xếp
trước – Do tác động của đồng Đôla bị mất giá

0

Thời gian

Đường cong J

International Executive Master of Business Administration

Factors Affecting International Investment
• Tax Rates on Interest or Dividends
• Investors will normally prefer countries where the tax rates are
relatively low.
• Interest Rates
• Money tends to flow to countries with high interest rates.

• Exchange Rates
• Foreign investors may be attracted if the local currency is expected
to strengthen.

International Executive Master of Business Administration

Các yếu tố tác động đến đầu tư quốc tế
• Thuế đánh vào lãi suất và cổ tức
• Các nhà đầu tư thường ưu tiên đầu tư vào những quốc gia có các
mức thuế suất tương đối thấp
• Lãi suất
• Tiền đầu tư có xu hướng đổ vào những quốc gia có mức lãi suất

cao.

• Tỷ giá hối đoái
• Các nhà đầu tư nước ngoài có thể bị thu hút nếu đồng tiền của
quốc gia sở tại được dự liệu và kỳ vọng là mạnh.

International Executive Master of Business Administration

International Capital Flows
Foreign investment in a country to build manufacturing
and offices
2. Foreign investors purchase country debt securities
issued by companies
3. Foreign investors purchase treasury debt securities and
become creditors to the government
1.

International Executive Master of Business Administration