Tải bản đầy đủ
Các yếu tố ảnh hưởng đến các luồng thương mại quốc tế

Các yếu tố ảnh hưởng đến các luồng thương mại quốc tế

Tải bản đầy đủ

Factors Affecting International Trade Flows
• Government Restrictions
• A government may reduce its country’s imports by imposing tariffs
on imported goods, or by enforcing a quota. Note that other
countries may retaliate by imposing their own trade restrictions.
• Sometimes though, trade restrictions may be imposed on certain
products for health and safety reasons.
• Exchange Rates
• If a country’s currency begins to rise in value, its current account

balance will decrease as imports increase and exports decrease.

• Note that the factors are interactive, such that their

simultaneous influence on the balance of trade is a
complex one.
International Executive Master of Business Administration

Các yếu tố ảnh hưởng đến các luồng
thương mại quốc tế
• Hạn chế của chính phủ
• Một chính phủ có thể giảm hàng nhập khẩu bằng cách áp đặt hàng
rào thuế quan cho hàng nhập hoặc đưa ra hạn ngạch. Lưu ý rằng
các quốc gia khác cũng có thể trả đũa bằng cách áp đặt những hạn
chế thương mại của riêng họ
• Dù vậy, đôi khi những hạn chế trong thương mại có thể được áp
dụng cho một số sản phẩm nhất định vì lý do có liên quan đến sức
khỏe và an toàn.
• Tỷ giá hối đoái
• Nếu tiền tệ của một quốc gia bắt đầu tăng giá, cán cân tài khoản

vãng lai sẽ giảm do nhập khẩu tăng và xuất khẩu giảm.

• Lưu ý rằng các yếu tố trên có mối tương quan lẫn nhau, do

đó tác động đồng thời của chúng tới cán cân thương mại là
một vấn đề phức tạp
International Executive Master of Business Administration

Correcting A Balance of Trade Deficit
• By reconsidering the factors that affect the balance of

trade, some common correction methods can be
developed.

• For example: a floating exchange rate system may correct a trade

imbalance automatically since the trade imbalance will affect the
demand and supply of the currencies involved.

• However, a weak home currency may not necessarily

improve a trade deficit.

• Foreign companies may lower their prices to maintain their

competitiveness.
• Some other currencies may weaken too.
• Many trade transactions are prearranged and cannot be adjusted
immediately. This is known as the J-curve effect.
• The impact of exchange rate movements on intracompany trade is
limited.
International Executive Master of Business Administration

Xử lý thâm hụt trong cán cân thương mại
• Một số biện pháp điều chỉnh thâm thụt trong cán cân

thương mại có thể được triển khai trên cơ sở xem xét các
yếu tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại:
• Ví dụ: một hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi có thể tự động giải quyết

sự mất cân đối trong cán cân thương mại do sự mất cân bằng trong
cán cân thương mại sẽ ảnh hưởng tới nguồn cung và nguồn cầu
tiền tệ.

• Tuy nhiên, đồng tiền yếu của nước sở tại không nhất định

sẽ cải thiện được tình thế thâm hụt thương mại.

• Các công ty nước goài có thể giảm giá để duy trì sức cạnh tranh

của họ
• Một số đồng tiền khác cũng yếu.
• Nhiều giao dịch thương mại được dàn xếp từ trước và không thể
được điều chỉnh ngay lập tức. Điều này được gọi là Hiệu ứng
đường cong J.
• Tác động của biến động tỷ giá hối đoái tới các hoạt động thương
mại trong nội bộ công ty bị hạn chế.
International Executive Master of Business Administration

U.S. Trade Balance

J curve Effect Due to Prearranged International Transactions
– Caused by Dollar Depreciation

0

Time

J Curve

International Executive Master of Business Administration